Now Reading
Ukukhula kwedemokhrasi kulingana nezinkinga ezisemaqenjini
Dark Light

Ukukhula kwedemokhrasi kulingana nezinkinga ezisemaqenjini

Enhla nasezansi ezweni lonke ngithi kangiphawule nami nganazi izihloko ezithe zaba sematheni kulezinsuku nokusivezele okuthile ngesimiso sethu njengezwe manxa kufika kwezokuphatha, amaqembu epolitiki nenqubo nje yedemokhrasi. Lapha ngizophendula imibuzo ethize engizibuze yona nabanye abazibuze yona.

Kungani iZitoyitoyi (EFF) zehlelwe ukwesekwa ngeVoti? Cha akukuningi okuyimithelela yalokho. Iqembu i-EFF yansondo ibikade isiyikhaya nomkhanya walabo abanganelisekile nge-ANC ikakhulukazi aboHlanga balapha kwelikaMthaniya. Njengoba i-IFP ibikade intekenteke nje.
Ukubuyelwa amandla kwe-IFP KwaZulu-Natal yemuke amavoti inqwaba singekuphike ukuthi uMntwana waKwaPhindangene ukubonakala kwakhe eyitilosi exazulula eNdlunkulu kaZulu kubahlabe umxhwele abaningi. Ube esenambitheka kwabaningi, konke belu obekuthinta yena bekuthandeka kwabaningi. Wawemuka-ke amaningi amavoti abekade engaya ku-EFF. Kanti futhi i-EFF imikhankaso yayo ibingenawo amandla uma uqhathanisa neyaphambilini

Yini eyenze abavoti bajezisa i-ANC? Kusobala lokho okonogwaja omhlophe ehlungwini. Iqembu likaKhongolose linuka phu inkohlakalo nokweba izimali zabakhokhintela. Imigomo yokhuvethe nayo izwelile kubantu, bethi hhiya isandla sensimbi. Nakhu kubuye kunganyakazeki, ikakhulu abadinga ukuphanda nsukuzaphuma njengenkwali ukuze bamaye. Nokuboshwa kowayenguMengameli uZuma kuyidalele iphunga leqaqa i-ANC. Abaningi beyisola ngokuba nesandla sokuthi uZuma aboshwe njengoba yona i-ANC ibambe izintambo zombuso. UZuma akaconsi phansi kwabaningi, sibonile imibhikisho evelile esikazwa yijele, kuze kuba uyaboshwa.

Ngabe amaqembu amancane ayawenza umehluko? Yebo ayawenza umehluko. Nakuba ivoti asuke elitholile libukeka lilincane kodwa umkhizo uyazwela ejazini. Kungaba yileyo nkeshezane yevoti lawo eliba umbeki wenkosi. Ngalokho analo izwi.

See Also

Idemokhrasi yakuleli ingabe iyabazuzisa aboHlanga? Ngizothi idemokhrasi yakuleli yinhle kakhulu, yesekelwa uMthethosisekelo iwinile. Inhle belu uma uyibuka ephepheni. Ingwadla cha kayibazuzisi aboHlanga. Lokhu kungenxa yokuthi aboHlanga abakawaqondi amandla abanawo kule demokhrasi. Amandla abo ayivoti, nokuthi bahlangane bangabi amahele. Uma bengahlangana bengaphebeza zonke izingqinamba baphumelele.

Isixazululo ngodaba lomhlaba.
Kukodwa okumele kwenzeke, ukuhlangana kwamaqembu enqubo nakholelwa ekubuyiseni umhlaba. Ahlangane kuguqulwe umthetho lona abathi uwumgoqo ovimbe esangweni. Lona abathi iSigaba 25 soMthethosisekelo.

Scroll To Top