Now Reading
SingaboHlanga sicindezelana sodwa ngezindlela eziningi
Dark Light

SingaboHlanga sicindezelana sodwa ngezindlela eziningi

Impi phakathi kwaboHlanga iyadabukisa futhi iyethusa. Bengithi isitha sowoHlanga ubunzima kanye nenhlupheko abhekene nayo. Angikholwa ukuthi kubo bonke ubunzima esibhekene nabo singaphinde silwe thina sodwana. Abakwazi ukukhuluma bathi sinamandla siyisizwe saboHlanga uma sibambene. Into ezwisa ubuhlungu ukubona isizwe sakithi sibulalana, sihluphekisana futhi sibukelana phansi. 

Bengicabanga ukuthi emva kwengcindezelo esidlule kuyo singabantu amanyama eNingizimu Afrika sizobambana, selekelelane futhi sibeke owoHlanga phambili. Inhliziyo yami ibuhlungu namanje ngezinto ezenzeke ezinsukwini ezimbalwa ezedlule. Ngifisa ukuthatha lezi zigameko ngizenze izibonelo ukuze ngikukhombise ukuthi ngichaza ukuthini uma ngithi sibulalana thina sodwana futhi asiboni. 

Okwenzeke eDurban University of Technology ezinsukwini ezedlule lapho abafundi boHlanga bebhekane ngqo balwa ngezinduku nangezandla, kuyinkomba yokuthi sibulalana thini sodwana. Ukushayana kwabafundi angikuthathanga njengokulwa kwezingane kodwa kuwumphumela wengcindezelo yomuntu omnyama komunye omnyama. 

Ngesikhathi sobandlululo owoHlanga wayelwela amalungelo afaka phakathi awokufunda okuyiwo abafundi abasawalwela namanje. Kuyadabukisa ukubona abaholi bakithi bekhohliwe nokuthi yini eyayilwelwa. Kufike lapho sesilwa sodwana ngoba kuyacaca ukuthi sicindezelana sodwana. Uma besikhathalelana futhi sinobuholi obukhathalela aboHlanga besingeke sibe kulesi simo esibhekene naso njengamanje. 

Okubuhlungu ukuthi laba esalwa nabo sifuna amalungelo bayasibuka futhi ngiyacabanga ukuthi iningi labo liyasihleka. Njengoba sishayana ngezinduku ezabo izingane ziyafunda aziphazamisekile nakancane. 

Ngithe ngisanake abafundi abashayanayo ngazithela komkhulu umsindo obangwa ngothisha obekama abafundi. Okungizwise ubuhlungu ukubona ukuhlaselwa komuntu omnyama ehlaselwa abantu abamnyama begxeka isenzo sakhe. 

Into engiqede nya ukubona abantu bakithi begxeka uthisha ngokwenza umsebenzi wakhe wokuba ngumzali aphinde abe uthisha ezinganeni azifundisayo. Okufike kwangidabukisa kakhulu ukubona abaholi abamnyama abakamile emakhanda nababekama besafunda belwela abafundi ukuthi baye esikoleni bengakamanga. Lesi senzo singenze ngabona ukuthi abantu bakithi bangenza noma yini ezobulala omunye umuntu omnyama. 

Angisibonanga isidingo sokugxeka uthisha ngokufundisa umntwana inhlanzeko nokubukeka uma eya esikoleni. Umuntu obekumele asolwe kakhulu umzali womntwana ohluleke ukufundisa umntwana kanye nokumnaka ukuthi ukulungele yini ukuya esikoleni. 

Ekathisha osolwa ngokuhlukumeza umfundi ngokumkama esikoleni, ingenze ngakhumbula ukuthi izingane zaboHlanga zihleli emakhaya ngoba kuthiwa zizothola ukhuvethe kodwa ezinye izingane ziyafunda futhi zifunda nsukuzonke. 

Angiqondile ukuphikisana nokulwa noMnyango Wezempilo kodwa okungiphatha kabuhlungu ukubona aboHlanga beshaya umthetho ohlalisa izingane emakhaya kalula ngoba ezabo zingafundi ezikoleni zikaHulumeni. Kukhanye bha kimi ukuthi umuntu omnyama usazoqhubeka asebenzele abamhlophe ngoba ingcindezelo ayikapheli, okuhlukile ukuthi sicindezelana sodwa. 

See Also

Esokugcina isehlakalo esenzeke phambi kwami, sangidabukisa kakhulu, ukubona amaphoyisa oMkhandlu iTheku egijimisa osisi nomama bethu abadayisa emgwaqeni kanye naphambi kwezitolo. Okungizwise ubuhlungu ukuthunywa kowoHlanga ukuthi ayohlukumeza omunye woHlanga ezweni lakhe. 

Ngabona amaphoyisa ephume ngobuningi bawo eyothatha izimpahla zabo bonke abangenayo imvume yokudayisa. Isizathu esingenze ngezwa ubuhlungu kakhulu ukubona uMkhandlu iTheku, ophethwe owoHlanga, ubeka phambili abantu bokufika abanezitolo idolobha lonke. 

Into engiyifundile kulesi sigameko ukuthi abantu bakithi bathengisa emgwaqeni ngoba beswele amathuba omsebenzi futhi bezama impilo ukuze izingane zilale zidlile. Into ethusa kakhulu ukuthi abaholi bakithi abanandaba nezimo ababhekene nazo abantu bakithi. 

Umbuzo engifisa uzibuze wona ukuthi, kungani sibulalana sodwa? Yini eyenza singaboni ukuthi kubalulekile ukubeka owoHlanga phambili. Uma besingahlala phansi sizinuke amakhwapha singathola ukuthi inkinga yethu ayisiyo eyendlala kanye nokwentuleka kwemisebenzi kuphela kodwa sibhekene nobunzima bokuhlukumezana kwesizwe esimnyama sihlukunyezwa esiye isizwe saboHlanga. 

Uma sisahlulwa ukwelekelelana nokubekana phambili, ngeke sayinqoba inhlupheko esibhekene nayo. 

Scroll To Top