Now Reading
Uyadela wena osulapho: Ofelwe kabanjelwagama kwaZulu
Dark Light

Uyadela wena osulapho: Ofelwe kabanjelwagama kwaZulu

nguMfo waKwaNomajalimane

Kuvamile ukuthi uma into yaziwe ngabezindaba muva bese kuba yibo kuqala abathi leyo nto yintsha kanti empeleni isuke iyintsha kubo. Lokhu kwenzekile nangodaba oluthinta ukwedlula emhlabeni koMdidiyeli waMabutho, iNduna uNhleko. Ngimangele uma selichuma leli elithi: “Odume ngesikhathi kutshalwa iSILO”.

Lokhu nje kufakazela khona ukuthi laba abasho njalo kabamazi lo Nhleko abanye bethu abamaziyo nokuthi kubo okumqoka wukubhala nje bedlulise ukuze nabo kuthiwa bayamazi lo okukhulunywa ngaye. Kusobala futhi kabalazi neButho ukuthi liyini nokuthi lakhiwa ngobani nokuyinto abalaziyo okumele bayilungise ngokusabalalisa ulwazi oluyiqiniso.

Kulabo abazi uNhleko, uNogwaja pheshe bawujikijele bonke bewusola ukona, Zagiga zagiga ngiyeke awufikanga nami wafika namakoloni, umfo kaQhude elinezigi!, bayazi ukuthi cishe impilo yakhe yonke ingomlando wendoda ebimela iqiniso, ebizithanda, izikhandla, ithanda ukugcina umthetho futhi ibuthanda uBukhosi. Kuningi okungashiwo ngaye futhi bengihlele ukuthi lezi zindaba ngizolinda nje uma kuphela uthuli lolu lwaseNdlunkulu bese ngizibhala ukuze abantu bazi ngokujula kweSILO esidala mhla sithi uNhleko akadidiyele aMabutho nokunye okuningi. Lapha ngizokhuluma ngoNhleko ‘njengethuluzi’ lokugcina elasetshenziswa yiSILO esidala ekuthungeni ingubo yaso okuliButho.

Uma kuphela unyaka ngowezi-2011 ngoZibandlela emuva kokwedlula koMkhosi Woselwa uMdlokombane wabiza uMehluleli uNgwenya kanye nami emhlanganweni athi ngowokuhlelela unyaka olandelayo neyathi ngowokuqala kwezinto. Kulo mhlangano iNunu yabeka etafuleni izinto ezimbili; inkulumongqangi eyabe izokwethulwa eSishayamthetho saKwaZulu-Natal ngoNhlolanja kanye nokukhathazeka kwakhe ngalokho akubona njengokuhlaselwa kwe-Ingonyama Trust Board (ITB) nokwakuthinta umhlaba. Kepha esakukhuluma sajula kwaba wukulungiswa kwesimiso sikaZulu, okuyizinhlaka zonke zoBukhosi kusuka eMakhosini ezizwe, izinduna nekolishi lokuqeaqesha aMakhosi neNdlunkulu. Ngisawakhumbula nje amagama aso namanje lapho sithi: “Kulokhu kukhuluma kuyobaluleka ukuba uBaba (uMtwana waKwaPhindangene) angasali.”

Nembala kwathi nje kuqala unyaka olandelayo uhlelo lwethulwa kuyo iMbube yaluphasisa. Sekungumlando ukuthi mhla zingama-22 kuNdasa iMbizo YaMakhosi yahlala eNyokeni. Ngumlando ukuthi kusuka ngaloyo nyaka udaba lomhlaba kaZulu lwaba seqhulwini lwaze lwafika ku-African Union (AU). Ngumlando nokuthi umgubho waminyaka yonke wokubekwa kweNgonyama mhla zi-3 kuZibandlela waqala ngokuhlanganisa yonke iMizi yeNkosi.

Okunye okwenzeka kwaba wukuqala kokulungiswa noma ukusebenzisa amagama eSILO “ukugezwa kweButho uthuli lwepolitiki yamaqembu”. Akuyona imfihlo ukuthi iSILO sabe sikhathazekile ngokuzwana kwezinsizwa ngale kwepolitiki yamaqembu. Kuso okwabe kumqoka nguZulu, umkhumbi wempi kaZulu. Kuwo lowo nyaka ngoLwezi sangibiza noNgwenya sathi sinamagama ezinsizwa ezithile ezifundeni kweleNdlovukazi uMthaniya naseGoli esicabanga ukuthi zizosilekelela ekugezeni iButho. Kulezi zinsizwa igama lika Zihogozelanga Nhleko lavela kuso.

Okwasimangaza kwaba wukuthi sawasho onke amabatha okungenzeka ukuthi abangamfuni uNhleko babe ngawakhomba kusuka ekuzibandakanyeni kwakhe nepolitiki yamaqembu nokuba yishinga kepha phezu kwalokho sathi sinika yena. Sabe sesithi sizomfaka ekilasini ukuze simnike isivivinyo ekutheni uzokwazi yini ukungena yonke indawo noma ngabe kukhona abangamuzwa kahle.

Le kwabe kuyimfihlo okwathiwa sinoNgwenya singayidaluli ngoba kwakufuneke enze njengoba ehlala enza uMgiliji. ISILO sasazi ukuthi kunaBantwana ababenegama ngaye ngakho samfaka kulolo laka ukuze sibone ukuthi uyakwazi yini ukwehla uma ephethe igama leNgonyama.

Samjuba ukuthi ahambele iMizi yeNkosi yonke amemezele ukuqala komsebenzi omusha wokugujwa komhla zi-3 kuZibandlela. NgokweSILO uma ehluleke kulokhu uNhleko wayengeke amqoka uyodlulisela komunye alisho igama lakhe. Sekungumlando ukuthi uNhleko wakwenza lokho iMizi yeNkosi yagcwala phama kwaKhethomthandayo, bahuba abeNkosi besho bethi: Isiziba simnyama siyesabeka ubuyile uKhethomthandayo!

Lo msebenzi kaNhleko ukhona ezibongweni zeSILO uma iNyosi uMncwango ithi: “IZulu (ISILO) elidume emnyango kaMeshack Radebe lamthatha uMgiliji ezalwa kwaNhleko lamthatha nehhashi lakhe lamfaka phakathi eNdlunkulu” Igama likaRadebe lingena ngoba omdala wathi asishayele uMhlonishwa uMgiliji ayesebenza ngaphansi kwakhe ukuba siyamjuba, futhi sithi lo msebenzi kawenze ngemoto yawo uMnyango. URadebe wakhuleka nembala walidabula uMgiliji ngemoto kaHulumeni.

See Also

Kwadlula nje isikhathi esifushane kwathi kuseMkhosini WoSelwa esibayeni eNyokeni sase simemezela esibayeni ukuthi siyamjuba ‘ekuyiphatheni impi’, iNyosi uMdletshe umfo kaSombila kaMavukefile ingafakaza. Kusuka lapho le nsizwa ngibe nenhlanhla ukuba nayo silidabula eleNdlovukazi sihlela iMbizo kaZulu eyabe iyodudula amalumbo ayeshiwo nguMotlanthe namhla siyodudula unya lwalabo ababethi iMbube kayijeze ngoba kuthiwa ijivaze abokufika nguye uZihogo owayephambili nezinduna zonke. Awu kambe ukhona yini ongemkhumbule uma kuzotshalwa iMbube?

Kwathi sekuzwakele ukuthi selisilahlile sathinta izinduna eThekwini, uSihlalo iNduna uMakhanya, umfo kaNkelele, kaMbulawa, KaMakhutha ukuthi isiwele ngakubo iNunu ngakho umsebenzi wokuyembathisa ibutho ungakubo kulekelelwa aBantwana ababeholwa nguMntwana uVanana wakwaMinya. Sathi uma sesiphuma neMbube ngaphakathi sesinikezela ngomkhumbi wayo kuzo izinsizwa wayeseyiphelelisile uZihogo impi senza lokho okufanele kwaze kwaba siyoyilondoloza kwaDlamahlahla.

Ngabe kangikhulumi iqiniso uma ngithi uZihogozelanga lo ebengimazi ubengenamaphutha, ubenawo futhi emaningi. UMdlokombane washo ukuthi uyamazi kepha ngobuhlakani bakhe wabona ikhono thizeni. Ukukhuluma kwami naye uNhleko nje okokugcina esibhedlela usho amagama abuhlungu nengibuye ngezwa ukuthi wawasho nakumawele akhe iNduna uMfusi neNduna uMhlongo. Wathi uma ngithi angasilokothi asikwazi ukuhanjelwa yiNgonyama, iNdlovukazi bese kuba nguye, waphendula ngeliphansi wathi “Awu Mfo waKwaNomajalimane sesingahamba izintaba zinje?” Awu kanti uyangikhohlisa.

Akuyona imfihlo ukuthi kukhona ahambe benegama ngaye, abanye bamthuke bamsola nje bengamazi bezwa kukhulunywa. Elami lithi kubo bonke mkhululeni, okhalayo (ofelwe) kwaZulu kabanjelwa gama. Bukani lobu buhle abulethe eSihlalweni. Halaliselani ukwenza kwakhe njengokujutshwa yiSILO esidala. Namuhla ibutho lihlanzekile, alilandelwa nhlamba. Umhlaba wonke ulilangazelele.

Awami okugcina athi kuwe mfo wakithi Zihogozelanga, mnewethu, Nduna, Mdidiyeli, ndlela zimhlophe. Siyamukela ukuthi ulwandle olubizela konke kulo selikubizile. Siyabonga okwenze ungadinge kunconywa, ungatholi lutho. Hloba nsizwa yakwethu, giya yembatha iMBUBE size sifike nathi kulelo lizwe, siyeza impela. Uyadela wena osulapho!

Scroll To Top