Now Reading
Kumele sikhuthaze usozigameko wokubonga nsukuzonke!
Dark Light

Kumele sikhuthaze usozigameko wokubonga nsukuzonke!

“Ngiyakholewa ekutheni umusa uyimpendulo eqondile yokubonga. Ngenkathi uqhubeka nokubonga umusa uyaqhamuka. Izibusiso zihamba emzileni wokubonga. Nasezinhlekeleleni zakho bonga.” Kusho u-Oprah Winfrey indlovukazi yohlelo lwezingxoxo lwethelevishini.
Ukubonga kubanzi futhi kuyindima okungelula ukuyiklama ngokupheleleyo.

Imicabango iyancintisana ngakho embizeni yezihloko. Yilelo nalelo venge eliqondene nokubonga liyakuqhweba lithi, “Caphuna, mina! Thatha, mina!” Zimbili ezizoqhakambiswa izinto ngobumqoka bokubonga. Umkhuba wokusho amazwi athi, “Ngiyabonga” uma sivuka ekuseni nokuqala “usozigameko wokubonga” ngokuzijwayeza ukubhala phansi okubonga zonke izinsuku empilweni. Leli noni ligangile likuheha ukuba uqhubeke ubuke uhlangothi oluhle empilweni.

Ukubonga kuvulana amehlo, kwendlala umqondo kuqokothise nezinga lokwenza izinto. Kuyawuphakamisa umphefumulo womuntu obongayo nobongwayo. Kukwenza ubewukhozi olundizela phezulu, olunqamula amafu nesiqhotho. Uma selufinyelele phezulu, cishe esibhakabhakeni, luvula izimpiko sakuqholosha selubuka phansi emaweni lapho lusuka khona. Ukubonga kuvusa umuntu emathunjini amaliba enkonondo nasokhkhwini lwenzondo nokubhinqa okukamalokazane wasesithenjini. Ukubonga kwenza ukuqonde ukuthi ukhaliswa wubala.

Kunesihenqo okusivula ngesankahlu empilweni yakho okwephoyisa ligulukudela lingena nezicabha endlini yesigebengu! Emva kokubhidlika kodonga lokungabongi uzizwa ubindwa yisidwa sezinhloni kubenzima ukuzithethelela. Ekugcineni ukhuluma wedwa sakuthandaza okohlanya uthi, “Ngiyaxolisa Somandla bengingazi.” Ukubonga kwenza ukwazi ukubona nokuqonda ngokupheleleyo ukuthi ubuyigovu, ubungumuntu onomgolo nogqilazwa yimicabango egqwalile.

Bekungaba yisu elihle ukutshala ezinhliziyweni imbewu yokuzejwayeza ukubonga nokuncoma okuhle okwenzelwa ngabanye. Zithintithe namuhla uvuke qinqo uphaphame emgedeni wokwahluleka ukubonga. Bekufanele ube nochungechunge lwezinto ezinhle ongakaze uzicabange bese uyazisukumela. Zjwayeze ukubonga ngendlela engadinge nkece nasikhathi eside. Ukuthi “ngiyabonga” kwanele kukodwa.

Gebisa ikhanda njalo, uzothe ekuphimiseni lezi zinhlamvu, “Ngiyabonga!” Bekunika ukudla, wamukela othenge esitolo, usungena ezingutsheni kusihlwa, phinda uthi, “Ngiyabonga!” Kwenze umjovo wempilo yansuku zonke. Ungabiki izinsizi nokweswela. Bonga konke ngeqiniso lokuqonda ukuthi uqiniswa ukhakhayi lokunqoba izimpi ezinkulu ezizolandela. Owedlula kuyo yimbulambethe yokuzayo. Iyakuvivisa! Iyakungcwekisa!

Ungabhala ngokuhlengwa ubusuku bonke ngenkathi uhudula izikhumba. Ungezwa lutho! Ungaboni lutho! Ungacabangi lutho! Ungabhala ngokuphumelela ukubona inhlamvu yelanga abanye abangayibonanga. Ungabhala ngamanzi owakha egcekeni nasendlini abanye behamba amabanga amade beya emfuleni okomuntu oyotheza. Bawabanga nezinkomo, nezimbongolo nezingulube. Balinda izibhidi nethombonkala kucwengeke ngaphambi kokuwaphuza. Awabiliswa, abanazo izibulalamagciwane. Awubunaki lobu bunzima, uthinta insijana odongeni ahaze ukhongezele.

Ungabhala ngophahla okhosele ngaphansi kwalo. Abanye badlelwa imizi emva kokudilizwa emsebenzini. Abanye kwaxatshanwa baqhwagwa ifa bakhahlelelwa ngaphandle kwemizi yoyise nonina. Abanye bayabikelwa uma izulu selihloma. Bema phezu kwamabhentshi ngenxa yamanzi agcwala endlini. Abanayo imibhede balala phansi egunjini elilodwa nezingane, asikho nesihenqo esibahlukanisayo.

Intsha ingabhala ngesibusiso sokuba nabazali abanye abasenabo. Uma kudingeka okuthile esikoleni ezinye izingane zisangana amakhanda zingakhunkuliwe. Azazi ukuthi zime phezu kwaliphi igquma zimemeze bani, kusabele bani. Zizodwa ‘ezitetemela’ ukungayi esikoleni ngenxa yenkece ‘encane’ eziphiwe ngabazali!

Ukuqala ukubhala nsukuzonke wokubonga kuzokwengula ulwembu kwabaningi. Kuzokhombisa ukuthi abathi abanakho yingoba behluleka ukuvula amehlo nokujulukisa imiqondo. Kuzobalekelela ukuba bazame ukubhala konke okuhle ababusiswe ngakho. Kuzobambulela izipho namakhono abanawo abanye abagcina ngokuwaconsela amathe! Kuzobenza bakuqonde kabanzi ukuthi ‘bangabakhethelo’ emseni wempilo! Kuzobenza bakwamukele ukuthi lo mthwalo abathi uyabasinda kunabantu abanyinyitheka obasinda okwensimbi kajantshi wesitimela kepha ababalisi.

See Also

Uma abacwila ezisibeni sezinselelo zempilo bengabanika izinyanda zezinkingana zabo, bangabahleka baninkine amakhanda bathi, “Hhawu nikhaliswa wubala! Lokhu okunigulisayo emphefumulweni kulula okwezimpaphe zejuba!”

Niyanxuswa ukubhala ninganqamuki ekuqhakambiseni okuhle nokuyizibusiso zansuku zonke. Ukubonga kuyoqinisekisa ukuthi bonke ubuhlungu enedlula kubo, nobubi obunizungezileyo, kokubili akunamandla okuniphundula ukuba nehluleke ukuphimisa lezi zinhlamvu, “ Noma kunje, ngiyabonga!”

Usozigameko wokubonga uzohlala unkenenezisa amazwi aphuphuma ukubonga nenjabulo yosizi ezihliziyweni zenu. Uzonikhumbuza izikhathi ngezikhathi ukuba nithi: “Ukubonga kwami akupheli. Ukubonga kwami akuqaleki. Akukho lapho ngikwazi ukufinyelela khona ngokuphelelyo uma ngizama ukubonga.

Somandla ngibonga ongenzele khona. Somandla ngibonga ongenzela khona. Somandla ngibonga osazongenzela khona.”

Scroll To Top