Now Reading
Kuncane kubo! Kukhulu abakwenza mihla nemihla kithina
Dark Light

Kuncane kubo! Kukhulu abakwenza mihla nemihla kithina

Siqhubeka nokwazisa ababe nomnikelo onzulu empilweni yethu njengengxenye yesibili yokugcizelela ubumqoka bokubonga, ngaphansi komkhuba esiwukhuthazayo wokubhala kwansuku zonke. Uma besingaqhwanda okhakhayini lwemicabango yethu, besingacishe siwe, siquleke wukumangala ngezinto ezinhle nezibusiso zemihla ngemihla empilweni yethu.

Umthombo wazo wuthando lukaSomandla nolwandle lwemfudumalo yokunakekelwa ngabanye ngezindlela eziningi! Uma besingaqopha phansi uhlu lwabantu ababe nomnikelo ekuqinisekiseni impumelelo eminxeni eminingi, besingathwala izandla sikhihle isililo senjabulo. Konke kuyisiphethu sokubonga, ukwazisa omunye umuntu nokungakhohlwa ibanga abaligadulile nathi.

Singaqholosha, sizinwebe, siphakamise amahlombe, sihambele phezulu sengathi konke kuzehlakalele empilweni yethu. Cha akunjalo! Konke kungumusa ongasifaneleyo! Kunentaba esingahluleka ukuyiqwala uma bonke labo abasisiza ngeminikelo eyehlukileyo ezimpilweni zethu bengashaya ujenge phambi kwethu. Bangasho lutho. Bavele basibuze ngamunye ngamunye, ‘Usangikhumbula?” Ubungasombuluka umqondo kubuye konke abasenzela khona.

Akungabazeki ukuthi singakhumbula nomnotho wamazwi abo. Amanye alawo mazwi amtoti asankeneneza phasi emgedeni wezindlebe zethu. Mhlawumbe izinkumbi zebutho elasisiza lingavele lijabhe ngenxa yokuqholosha kwethu nokwahluleka ngabomu ukusiza abanye! Esikhundleni sokwenza okuncane ekusizeni abanye, sinesibindi sokwenza sengathi wulwazi lwethu nezikhwepha zethu okusibeke kuleli qophelo esikulo! Eqinisweni kunamavenge obuhlakani, amantshontsho esibindi namasu angudedangendlale abasihlomisa ngawo ukuze sifinyelele kuleli qophelo esikulo namhlanje.

Wonke umuntu unohide lohlu oludala nolusha lwabantu abamsizile nabamaseka ukuwela imifula ebanzi ebingeke iweleke eyedwa. Abasisize ngezindodla zezimali bayenqaba ukuba sibahlangabeze ngayo. Bavele bathi, “Ungakhathazeki ngangikusiza ukuba udlubulundele kulezi zinselelo ezazikugqolozele. Ngijatshuliswa wukuphumelela ekufezeni iphupho lakho.” Omunye wenqaba konke ngisho usumkhumbuza, “Wangithengela ukudla ikati lilele eziko, ngicela wamukele nasi isipho esiwuphawu lokwazisa owangenzela khona.” Uvele akuhleke ngezwi elinentobeko, “Ngangifanele ukwenza lokho ngoba kunomuntu owazidelela engisiza. Mina angilitholanaga ithuba lokubonga. Njengoba ngangikusiza ngangizama ukukhokha leso sikweletu ngoba yena wadlula emhlabeni ngingakambongi.”

Kunabantu abasukumile benza izinto zenzeka ngenkathi siphendukelwa emizuzwini yokugcina yilabo ababesethembise usizo. Bakhona nalabo abahambe nathi ibanga elide behlaselElwa ukusisiza. Abanye babesigwaza sifulathele, besibeka izici bephoqa abasisizayo ukuba basilaxaze. Baqhubeka bakholelwa kithi okwentombi engafunwa emzini. Bamile nathi emizuzwini ebenzima. Badedele konke ababenakho, abanye babambisa ngezindlu nangezimoto zabo ukuze sigogode kulokho ebesizicijela khona. Namhlanje sishayela izimoto eziwukhozi olumaphikophiko, sihlala ezithabathabeni zemizi, sinodedangendlale bamapulazi nemfuyo ebulala inyoka esibayeni. Konke kungenxa yabo. Basisiza bephindelela thina sigajwe yizinhloni zokuphinda sicele usizo.

Bayiqokothisile impilo yethu. Bayidudula bayibeka kwelinye izinga ebesingeke sikwazi ukufinyelela kulo ngaphandle kwamangwevu nobuhlakani babo. Bakwenze buthule konke lokhu. Uma sizama ukubabaza uthando, nesiphihe sabo ngenkathi besilulela isandla sobuntu, bonke baphendula ngendlela eyodwa. Omunye uthi, “Ngangifuni uzwe ubuhlungu bokungalifezi iphupho lakho.” Uyedwa othi, “Nami ngafinyelela lapho engikhona ngenxa yalabo abangibeletha, bathembela kimi kunzima. Yilokho ebengizama ukuba ngikwenze kuwe.”

See Also

Intobeko yabo yeqiniso iyabanqabela ukuba bazishaye isifuba. Phakathi kwabo akekho odlalela eduze kwala mazwi, “Umbona efundile wagogoda ngamandla ami!” Omunye akafuni nokukhunjuzwa ngawe. Uvele ahleke bese eyakuziba, “Angikaze ngikuxoxele okwami. Engakwenzela khona kuncane kunokwenziwa ngabanye kimi. Angisiboni isidingo sokuba unontandwakubukwa.” Omunye uvele akhulume ngakho sengathi usezinhlungiwni, “Ngane yakwethu ikusasa alaziwa mhlawumbe isidumbu sami siyiqoqwa silondolozwe nguye zonke izingane ezami sezadlula emhlabeni nezihlobo sezaba mathambo amhlophe emathunjini omhlaba!”

Iningi labo lisho amazwi afuze lawa bese lesula izinyembezi zentobeko. Amehlo abo ngaleyo nkathi asuke esenqaba ukuhlangana nawakho. Sisesiqongweni sempilo nesempumelelo ngabo. Imizamo yabo isibeke eqhulwini lempumelelo nokuhlonishwa. Asingazikhohlisi, besingeke sikwazi ukuthatha ngisho nelilodwa igxathu ngaphandle kwabo! Sasingakwahluleka ukutotoba ogwadule lwempilo sisodwa ngoba “sasinqunu”. Namhlanje siyakhulekelwa, sithulelwa izigqoko, sishayelwa indesheni, konke yimizamo yabo. Esinakho akukhona okwethu okwabo. Sitshelekiwe nathi. Kufanele sikudlulise okuhle esikubonile ukuze kusizakale iziwici ngeziwici zesintu!

Ayigula lokucabanga amazwi kaMartin Luther King, Jr. lapho ethi, “Umuntu usuke engakaqali ukuphila ngaphambi kokuba aze asukume ezihenqweni zakhe nezokuzinaka yena uqobo…”

Scroll To Top