Now Reading
Indinda nomkhonto inyamazane: Ziyamkaka kepha naye usehlomile
Dark Light

Indinda nomkhonto inyamazane: Ziyamkaka kepha naye usehlomile

Kubantu abaningi ezitheni nabakwabo waziwa futhi uhlonishwa njengosomaqhinga, unompunyumpunyu uqobo lwakhe. Lowo nguDkt uZwelini Lawrence Mkhize. Lo mholi odabuka kweleNdlovukazi uMthaniya esifundeni uMgungundlovu yena nomndeni wakhe babhekene nengcindezi ethinta izinsolo zokuba mdibi nalabo abebenza insengakwazi uMnyango Wezempilo uMkhize abewuhola.

Ngokwezinsolo ezaqalwa zabikwa ngabezindaba zabe seziqinisekiswa nawumbiko owaziwa ngele: Investigation on the National Department of Health/Digital Vibes (Pty) Ltd Proclamation No R.23OF 2020 uKhabazela namanye amalungu omndeni wakhe okuyinkosikazi kanye nendodana bayathinteka. Lokhu kwenza uMkhize nobetuswa kakhulu ngokukwazi ukwelusa ukusabalala kokhuvethe kuleli nokusondeza imigomo ukuze kusinde abantu wasula esikhundleni sakhe.

ElaboHlanga selingakuqinisekisa ukuthi kulabo abafuna uMkhize nahambisana nabo bajeze ukuthi bamatasa ukuze kugcine lokho kwenzekile. Phakathi kwezinto uMkhize nomndeni wakhe abazohujwa ngazo yizinto ezenzeka eminyakeni eli-15 eyedlule nezithinta i-Ithala Development Cooperation (Ithala). Lokhu bazobe bekumatanisa nalokho okulunguze embikweni wabeSIU mayelana nepulazi iCedar Falls Properties 34.

Ngokwamaphepha akamuva afakwe yiSIU odabeni lweDigital Vibes, isikweletu esisele semalimboleko sase-Ithala esibhekene neCedar Falls Properties 34 besi yizi-R10 566 835.28 mhla zingama-23 kuNhlangulana wezi-2020. Emveni kokukhokha isi-R1 888 727.84 ku-akhawunti yemalimboleko ngoNhlangulana wezi-2020 isikweletu sisale saba yizi-R8 678 107.44. Imalimboleko, ngokwamarekhodi aseHhovisi Lomhlaba, Izakhiwo Namatayitela, yagunyazwa yi-Ithala ngowezi-2006, futhi kwakungeyesamba esilinganiselwa ezigidini ezili-R11.8.

Okuvusa amehlo kulolu daba wukuthi kunezinsolo ezithi kukhona inkokhelo ebekhona muva nje nokuthiwa empeleni bekuyingxenye yemali le okuthiwa abeDigital Vibes abayibhubhudla benza inkohlakalo. Umthombo welaboHlanga ongaphakathi kuSIU nongathandanga ukuba udalulwe uthe kungekudala bazogadla kuMkhize nakulo i-Ithala uqobo.

“Inhloso bekungekhona ukuphenya i-Ithala kepha njengoba wazi uma inyoni icashe ngamahlamvu ekuyishayeni kwakho kuyenzeka itshe leli liqale lithinte amahlamvu kuyima lithinta inyoni. Yilokhu okwenzeka nge-Ithala. Thina sifuna uMkhize esinobufakazi bokuthi akekho msulwa,” kusho umthombo. Kule ngxoxo umthombo ube usuveza ubufakazi bokuthi sebengqongqozile kulo i-Ithala befuna imininingwane ethize engahle ibalekelele.

“Angithi uyabona (eveza ingxenye yamaphepha) le ncwadi ifakazela ukuthi sesiqalile. Okuhlekisayo wukuthi njengoba sifuna uDkt uMkhize nje, umuntu ose-Ithala esifuna asinike ubufakazi naye isibongo nguMkhize (elaboHlanga linalo igama lakhe).”

Nembala kula maphepha akhishwe yiNkantolo yasePitoli ngaphansi kwesihloko esithi: Ex Parte Application for the Issue of a Subpoena in Terms of section 205 of Criminal Procedure Act. No 51 of 1977, igama le-Ithala liyangena kanjalo nemininingwane efunwayo ikhomba kuye uDkt uMkhize nomndeni. Le ncwadi inesigxivizo samhla zili-11 kuMfumfu nonyaka. Incwadi lena ihambisana nencwadi efungelwe kuKaputeni wamaphoyisa (igama nenombolo yasemsebenzini elaboHlanga linayo).

Lesi senzo sabeSIU sisho ukuthi abe-Ithala bazophendulwa ofakazi njengoba bezophoqeleka ukuba baveze ubufakazi obungahle buginqe uMkhize. Ngokuthola kwelaboHlanga lesi yisiqalo nje okukhulu kuyeza nayilapho abakwaMkhize bezophenduka ubuso benkohlakalo eyabe yenzeka e-Ithala uDkt uMkhize esenguMphathiswa.

Umlando ungahle uziphinde
Oshicilelweni lwamhla zizi-4 kuNhlangulana nonyaka ngaphansi kwesihloko esithi: Izihlabathi ziyagqibana: Utavatava lukaMkhize nomthelela kupolitiki yaKwaZulu-Natal ElaboHlanga laveza ukuthi okwenzeka kuMkhize kungahle kube nomthelela kupolitiki yaKwaZulu-Natal kwazise unezingxabo kulesi sifundazwe. Kulokhu elaboHlanga likwazile ukukhuluma nabantu abathathu nabacele ukuthi yize sibacaphuna kepha amagama abo angaveli.

Owokuqala yilungu likaKhongolose KwaZulu-Natal neliyilungu loMkhonto Wesizwe neleseka uMkhize kulolu daba. “UComrade uZweli yena ubhacazile ngokuhambisana namaNdiya kodwa ngeke simnikele kulaba bathengisi bombutho wethu. Uma senze njalo siyobe sithi iKwaZulu-Natal ayiqhubeke ibe ngumkhovu woRamaphosa njengoba kwenzeka nje ngesikhathi besiklaya phakathi,” kusho lo mthombo.

Uqhube wathi: “Siyazi kwenzakalani kuKhomanda uZweli Mkhize. Kuqale kuMsholozi, kweza kuMama uZandile manje kuya kuMkhize. Aphelelaphi amacala athinta abahambisana noRamaphosa ama-Amigo. Awavuswa ngani aphenywe. Asizona izingane. Siqeqeshiwe kwezomshoshaphansi siyazi kwenzakalani kepha abaqhubeke,” kusho lo mthombo.

Ngakolunye uhlangothi umholi kaKhongolose noyilungu lePhalamende uthe yize engamseki uMkhize noma uZuma kepha okwenzakalayo kuzobumba iKwaZulu-Natal, “Uyabona mina angizwani nezenzo zemidlwembe nogombela kwesabo. Angimeseki nje uZuma njengoba noZweli uma lokhu okuthiwa ukwenzile ngingeke ngimeseke, kepha nansi into engibona ukuthi ubuholi abuyiboni. Into ezokwenzeka kungaqondiwe ukududulela uMkhize kuZuma.

See Also

Uma kwenzeke njalo siyazi sonke ukuthi inyoka ewuKwaZulu-Natal iyobe isimakhandakhanda okungeke kusaba lula ukubhekana nayo. Eish! Cabanga uZuma, uMkhize nalo Mama wakwaGumede bengasohlangothi olulodwa, umsindo olapho,” kusho lo mthombo.
Owesithathu umthombo uthe izindaba ze-Ithala zibucayi ngoba yize “lizosetshenziswa ukuqoba” uMkhize kepha ingahle ithathe omunye umzila ongemuhle.

“Into embi ngokuvusa izindaba ze-Ithala wukuthi lesi sikhungo sizongena obishini bese labo abangasifuni bajabule. Siyazi ukuthi kukhona abafuna i-Ithala lifane naleya nto yaseVenda eyawayo. Yithina kodwa maqabane esangenisa ongxiwa kule nto ye-Ithala. Saqale saliphika sathi ele-Inkatha kuyaba sekuyithi esikhuluma ngeBhange laboHlanga i-Ithala elingena khaxa kulo. Manje le nto izokwenza kube nzima.”

Odabeni oluthinta i-Ithala elaboHlanga selingakuqinisekisa ukuthi imizamo yokuthi i-Ithala Bank ingayitholi ilayisensi isiphothuliwe nokuthi kungekudala abaphathi balo okubalwa noHulumeni waKwaZulu-Natal bazokwaziswa kungekudala.

Kuphawula umthombo wesithathu ngalokhu uthe: “Awu i-Ithala ngisho lingenzani isinqumo ngalo sesathathwa, asisihle. Okubi wukuthi noHulumeni waKwaZulu-Natal ngakho njalo ukuthi sesibuthaka ngokwepolitiki awenzi lutho ukulekelela abaphathi be-Ithala.

“Njengoba sebelininda nje ngezindaba zikaMkhize sebelibhubhisa unomphelo ngoba lizoba nesigcwagcwa kubantu, ubani ongavikela into okuthiwa ifunza osopolitiki, futhi kube ngosopolitiki baKwaZulu-Natal abangafunwa njengoMkhize,” kuphetha lo mthombo.

Okuveze amava kaMkhize ngokusebenza kukaKhongolose kube lapho ehla nje esikhundleni wabe esengena enhlabathini eba yingxenye yemikhankaso yeqembu ekhuluma nabantu.
Lokhu kwenza kufana ncamashi nalokho kukaZuma mhla ehla kwesokuba yiPhini likaMengameli wezwe naye waqonda ngqo enhlabathini wayivukuza izikhuni zabheka kuMbeki. Nalapha kulindeleke ukuba uMkhize enze okufanayo nokungahle kucije imikhonto kuKhongolose kuthi khona lapho kushubise ipolitiki yaKwaZulu-Natal.

Scroll To Top