Now Reading
Kuyoba nini abaholi base-Afrika bebhalelwa ngezinye izizwe
Dark Light

Kuyoba nini abaholi base-Afrika bebhalelwa ngezinye izizwe

Kunesililo esimboze i-Afrika yonke gimbici! Kukhalwa ngabaholi bezombusazwe abangafuni ukubhala izincwadi ngezimpilo zabo kanye nezehlo ezithile. Kudindwa isililo ngentsha jikelele nabafundi basemanyuvesi, nezingwazi zakithi eminxeni eminingi ngokungafuni ukuzifundisa ukuqopha izehlo nezigameko zansuku zonke.

Bonke babika imbiba babike ibuzi uma bebuzwa lo mbuzo ombaxambili. “Kungani ungaqophi phansi izehlo zosuku lwakho ngaphambi kokudonsa ingubo, usuvakashela elamathonga isikhashana? Yisiphi lesi siqhwaga esikusabisa ugijime ushiye isithunzi sakho ugcine ngokuzikhohlwa ukuthi ungubani, uma uthatha usiba usikaza ukubhala incwadi ngohambo lwempilo yakho?

Lo mkhuba omuhle wokubhala uyafungwa ungabakhwekazi! Uma bengawuzama “bangahlawuliswa” isibaya sonke! Naso singasala somile singenamfuyo, ekugcineni sigabe ngotshani obugcwele izidindi nokhula!

Emva kokudlula emhlabeni kwezigomagoma zezwekazi i-Afrika umuntu uzibuza okuningi. Kambe angaqwala yiphi intaba uma efuna ukuthola imicabango yazo? Kusukela zisengamahalanjonjo omzabalazo wenkululeko, ezinye zigqunywa emajele, ezinye zaba nenhlahla zagcina sezingomengamemli nongqogongqoshe kohulumeni.

Isizukulwane esikhuthalele ukufunda nesiqaphelisayo sikhihla isililo esingachazekiyo ngokulahlekelwa ngabaholi ababebusiswe ngezimpawu ezinqabileyo namakhono ahlukahlukene. Baningi abasakhala nanamuhla ngokudlula emhlabeni kwalabaholi, uMengameli uRobert Mugabe noDkt uKenneth Kaunda. Babengeyukuphila ingunaphakade, kepha badabukiswa wulwazi nobuhlakani ababebukhombisa. Buyaziwa ubuthaka babo kepha kalikho isoka elinganasici.

Kuyiqiniso ukuthi ubungeke uqophisane nalesi sigomagoma somholi eshashalazini labesithangami sabezindaba. Ubukhuluma ubuye nganeno lapho sesihlaba sihlikiza omengameli nondunankulu bamazwe aseNtshonalanga. Satshela kwezikabhoqo owayenguNdunankulu wase-England uMnu uTony Blair. Sathi “Gcina iBrithani yakho nami ngizogcina iZimbabwe yami. EZimbabwe sigcina ngisho izibankwa zethu!” La mazwi ezwakala elula kepha ajulile kozihluphayo ngokucabanga. Asikho lapho! Asibona abakhulumeli bakhe!

Ziningi izincwadi ezibhalwe ngempilo nemisebenzi yabaholi bezwakazi i-Afrika ne-Afrika eseningizimu ikakhulukazi, bambalwa abazibhalele zingqobo zabo! Singabala izikhondlakhondla osondonzima abanjengoKwame Nkrumah, uJulius Nyerere noKenneth Kaunda. Okujabulisayo ngalaba baholi abathathu, ababhalanga incwadi eyodwa umuntu emunye. Noma singenalo ulwazi olunzulu siyazi ukuthi babebhala iziqeshana bezibeka eceleni.

Ngokuhamba kwesikhathi bazithatha bazithintitha baqala babhala kabanzi ngemicabango yabo. Lokhu kungaba yinto ecishe ifane nalokhu esikukhuthazayo ngokubhala imicabango yakho ngezehlo zosuku. Bambalwa abakwazi ukukhumbula izigameko zayizolo neminyaka edlule konke njengoba kunjalo, kungekho okubakhumbuzayo nokubhalwe phansi.

Yilapho-ke lingena khona khaxa usikompilo lokubhala imicabango yakho nalokho okwenzile nsukuzonke. Yilesi sinyathelo esibonakala sisincane kepha sinomthelela omkhulu ekulondolozeni okuyifagugu lase-Afrika kwaboHlanga. Ungabhala ngesehlo esaba nomthelela omkhulu empilweni yakho njengomholi nomuntu phaqa.

Kungaba yikujovwa wugqozi oluthile, ukubona abantu behlupheka, bentula okuyisesekelo sempilo. Kungaba ngezingane ezintula izicathulo nezichazamazwi, ukudla nezimpahla zokugqoka.

Phela iningi labaholi ababengaphambi kwesigaba senkululeko babengathengi amavoti, kuqashwe amabhasi athwale uhlangothi oluthile ukuba luyobavotela. Babengewona amaqeqaba, amahlongandlebe azisungulela inhlangano ngaphakathi kwamathumbu alena abakuyo, babengenabalandeli ezinhlakeni zemibutho yenkululeko.

See Also

Ubuholi kubo kwakungeyona imayini yegolide okungamathenda. Kunezinto ababezibona ezazenza ubuthongo bungehli, uma bezicabanga izinyembezi zazigobhoza okwempophoma! Ngeshwa ngenxa yokungakhuthaleli umkhuba wokubhala izehlo zosuku, azisoze zacoshakala izimpendulo zalokho esilabalabela ukukwazi ngobuholi babo.

Kuyishwa elingachazeki ukuthi labaholi bale ngxenye ye-Afrika ababhalanga. Singabala uJonas Savimbi we-Unita e-Angola, uSam Nujoma eNamibia (osadla anhlamvana) nabanye. Esikufundayo ngabo kubhalwe ngeso lomuntu wesibili nowesithathu. Ayikho insila yase-Afrika namakha okuba yintombi nensizwa yezwekazi i-Afrika. Asigxeki futhi asisho ukuthi akukuhle lokho. Silangazelela ukuzwa iphimbo labo njengoba linjalo! Simagange sifuna imizwa nemicabango yabo enzulu. Bethukuthele beganwe unwabu! Bejabulile beqhuma yinsini sengathi zintombi zibona isoka yileyo naleyo ithi; “Nami uyangeshela!”

Babenalo ikhono lokubhala. Babengesona isizukulwane somabonakude nokugugula ulwazi kunokufunda izincwadi baqoqe inqolobane yamagama abangawazi. Akulona icala “ukugugula!” Akukho lapho abaholi ababelamayo abazofunda khona ngabakusho, nabakuvuma njengamaphutha abo. Siyohlale silambela izimpendulo.

Ubuholi kubo kwakushoni? Yiziphi izimpawu ezivelele umholi okufanele abe nazo? Kambe umholi wezombusazwe, umfundisi nesikhulu esiphezulu senkampani, bonke bangabaholi emazingeni angafani, bahluka kuphi?

Lezi zinto singakwazi ukuziqaphelisisa, sizimunyunge, siziqokothise ngokukhuthalela ukuqopha izehlo zosuku.

Scroll To Top