Now Reading
Ziyanda izingxabano ngemingcele yolwandle e-Afrika
Dark Light

Ziyanda izingxabano ngemingcele yolwandle e-Afrika

Izwekazi i-Afrika libhekene nezingxabano nenkulumompikiswano mayelana nokuklanywa kwemingcele yasolwandle phakathi kwamazwe ehlukene.

Emasontweni ambalwa edlule, isikhumbuzo ngokuthi kusamele ihlalelwe phansi eyalemingcele sivele ngeGhana neTogo, ngenkathi abaholi bezepolitiki kulamazwe bezibophezela ekutheni lonyaka angeke uphele bengaziphothulanga izingxoxo ezikhona phakathi kwabo mayelana nokuklanywa kabusha komngcele wabo osolwandle.

Lamazwe enze lesibophezelo emveni komhlangano obekungowe hlandla lesi-7, ngaphansi kwe-Joint Ghana-Togo Maritime Delimitation Technical Committee neyasungulwa ngowezi–2018. Leli komidi lasungulwa emveni kweminyaka lamazwe ebhekene ngeziqu zamehlo kweyendawo okumele inqamula umngcele olwandle.

Lokhu kuzibophezela kwenzeka emveni kokuba iziphakamiso ezaqhamuka nelaseGhana kuNhlangulana nonyaka zokuthi kube nokuklanywa kwesikhashana komngcele sachithwa yiTogo ngelokuthi lokhu kungagcina sekuyinto yangunaphade. Kunalokho, elaseTogo leza neziphakamiso zalo kuNtulikazi nonyaka nokuyizo ezidale ukuthi oMengameli balamazwe, uNana Akufo-Addo waseGhana noFaure Gnassingbé waseTogo, bakhiphe elithi kumele izingxoxo ziqhubeke ukuze ziphothulwe ngoLwezi nonyaka.

Labaholi baqinisekise nokuthi inhloso yokuphothula lezi zingxoxo ukuhlalisana ngokuthula phakathi kwamazwe abo njengoba engomakhelwane. Kodwa ngaphezu kwalenjongo yokwakha ukuthula lezi zingxoxo eziqhubekayo phakathi kwalamazwe ziphinde ziveze esinye isizathu nesingaphawulwanga sokwanda kwezifiso zamazwe ehlukene zokuhlomula ngomnotho okuthiwa ukhona olwandle.  Kukhulunywa nje maningi amazwe aseNtshonalanga ye-Afrika ikakhululazi lawo aqaqele ogwini lolwandle i-Atlantic, nokubalwa iGhana neTogo, azicijela lukuhlomula ngowoyela negesi okuthiwa ikulolulwandle.

Ngakho-ke ukuklanywa kahle kwemingcele kosiza ekutheni uma izwe selithole ukuthi ingxenye yayo esolwandle imumethe okuthize, lihlomule ngokugcwele, futhi lingabangiswa ngelinye. Womabili lamazwe ahlezi ngaphansi kwengcindezi yokuthi aphuthume nokuphothula lezingxoxo ngoba ziningi izinkomba zokuthi laboHulumeni sebesezinhlelweni zokuqala noma ukuqhubeka nezingxoxo nezimboni ezisebenza ngezikhiqizo esolwandle.

Lokubaluleka komnotho okuthiwa usolwandle kulamazwe womabili, ikakhulukazi iGhana, kwembuleka ngowezi–2014 mhlazane ifaka isicelo kwi-International Tribunal of the Law of the Sea (ITLS) sokuthi inqume ukuthi umngcele phakathi kwayo ne-Ivory Coast ukuphi. IGhana yafaka lesicelo emveni kokuphikisana ne-Ivory Coast ngeyomngcele osolwandle walamazwe, neyalidalwe ukuthi elaseGhana ngowezi 2007 labe seliqale ukuhlola nokucwaninga ngowoyela okhona olwandle, okwaphoqa i-Ivory Coast ukuba ikhononde ngokuthi lolucwaningo lwenzeka endaweni yayo.

Ngasohlangothini lwe-Ivory Coast yona yethula udaba ezithebeni ze-United Nations (UN) ukuthi ingenelele ekuphothuleni eyokuklanywa komngcele phakathi kwayo neGhana. Lengxabano yaphetha ngowezi-2017 mhlazane i-ITLOS inquma ukuthi iGhana ayephulanga malungelo e-Ivory Coast ngakho-ke ingaqhubeka nocwaningo eyase iluqalile. Lesinqumo, nesathatha iminyaka ukuthi kufinyelelwe kuso saba nomthelela kubudlelwane obuntengayo phakathi kwalamazwe. Ngayelo ndlela, ukuvumelana phakathi kwe Ghana neTogo ukuthi bazoqhubeka nezingxoxo, kukhombisa ukuthi lamazwe womabili asanethemba lokuthi isisombululo singatholakala ngaphandle kokuthi kuze kuwiye ezinkundleni ezifana ne-ITLOS.

ITogo, iGhana, ne-Ivory Coast akuwona kuphela amazwe kulesifundazwe abhekene nalezingqinamba. INigeria neCameroon, ngamanye amazwe kulesifundazwe asaphezu kwezingxoxo nezenganyelwe yi-UN, zokunquma umngcele endaweni ebizwa ngeBakassi Peninsula, nosekuphele iminyaka zaqala. Kuphinde kube ngeye Guinea-Bissau neSenegal kuso lesifundazwe.

See Also

Izingxabano ezifana nalena azigcini kuphela kulesifundazwe, ngoba eMpumalanga ye-Afrika, iKenya, iSomalia kanye neTanzania ngamanye amazwe abanga umngcele osolwandle nokusolwa ukuthi nawo umumethe imikhiqizo ebalulekile njengowoyela. Okumumethwe olwandle olungakulesifundazwe kwabonakala ngokuthi kutshalwe izizumbulu zezimali kwisifunda iCabo Delgado eMozambique neyingxenye yogu lwe-Afrika eseMpumalanga, futhi engumakhelwane neTanzania.

Kuzo zonke lezingqinamba ezikhona ngeyemingcele engeke ibalekelwe ngeyokuthi umsuka walezingxabano ukuzenzela kwabokufika kumhlaba wama-Afrika, babethele izikhonkwane lapho bethanda khona, bese bewetha amagama ehlukene.

Ingqikithi besekuba yisinqumo esathathwa i-Organisation of African Unity (OAU) mhlazane kuqala eyenkululeko ezwenikazi ukuthi angeke iguqulwe imingcele eyabe iklanywe ngesikhathi sobuKoloni. Noma ngabe isinqumo se-OAU kungathiwa siyezwakala futhi kungeke kubelula ukuthi kubuyelwe etafuleni ngeyemingcele, kodwa ukwanda kwezifiso zamazwe ehlukene ukuzuza ngalokhu okuthiwa kusolwandle kumele kuqinise indlela yokuthola isisombululo nxa kukhona ukungaboni ngaso linye kumazwe ehlukene. 

Lokhu kusho ukuthi izinhlaka ezahlukene ezwenikazi ikakhulukazi -iAfrican Union (AU) nomnyango wayo obizwa nge-AU Border Programme, owasungulelwa ukweseka amazwe ukuba athole izisombululo kweyemingcele, kumele uphakamise amasokisi. Uma lokhu kungenzeki, maningi amazwe ayozithol engahlomuli ngalomnotho okuthiwa usabalele olwandle, nokuzokwandisa ingxabano phakathi kwamazwe ehlukene.

Scroll To Top