Now Reading
ISILO uCetshwayo sabeka uMagasa ukuthi adidiyele amabutho empi ukuvikela umbuso kaZulu nesigodlo sasOndini
Dark Light

ISILO uCetshwayo sabeka uMagasa ukuthi adidiyele amabutho empi ukuvikela umbuso kaZulu nesigodlo sasOndini

Amabutho amnyama ayevela kwaDambuza eMgungundlovu, awamaHlubi, awaMachunu nezizwe eziningi ezazivela ngaphesheya koThukela. Bonke laba babekhokhelwa imali belekelela amasosha amaNgisi ukubhidliza uMbuso kaZulu. Impi yabo yangena ngemizila yonkana bephikelele ukuyodla iSigodlo seSILO Ondini. Amasosha angena engenile, edilika kuyo yonke imikhumbi eyayivela kulamazwe ezobhekana noZulu. Amasosha amaNgisi aqhamuka ngemizila yonke eseqonde ngqo koMkhulu Ondini. Ngakho iSILO uCetshwayo noMbuso waso sase singasalwi namaNgisi kuphela kepha sase sibhekene nomhlaba jikelele.

INgonyama uCetshwayo yahlanganisa zonke izikhulu zempi yoMbuso wayo bawakha onke amaqhinga ayengaphephisa uMbuso kaZulu nesihlalo soBukhosi. Kwathi lapho abelungu sebekhonjwa lapha ngaphesheya eMthonjaneni, kwaphoqeleka ukuba iNgonyama uCetshwayo ikhishwe Ondini impi ingakalwi. Ingonyama uCetshwayo yajuba uMntwana uZibhebhu ukuba kube nguye odidiyela amabutho onke empi yayo ukulwela uMbuso kaZulu nokuvikela isigodlo sasOndini. INgonyama yabe seyithi uMntwana uZiwedu kaMpande oyikhanda lesizwe saseMatheni, nguyena ozoba yiso layo ekulweni kwempi yasOndini. Yayisithi uma amaNgisi esehlule wena Zibhebhu, kuyoba ukuphela kwethu Zulu. Yabambana impi kwacaca ukuthi uZulu akasenawo loya mfutho ayephume ngawo eyolwa eSandlwana. Kwala noma uZulu esemi elugange evikela iSigodlo sasOndini, kepha izikhali zabelungu ezazikhafula umlilo zaludiliza lolo donga, balushisa Undi. Kwathi labo abasinda kuleyompi bahlakazeka bagcwala izinkalo zonke, bephephisa izimpilo zabo olakeni lwamaNgisi. NoMntwana uZibhebhu walufulathela Undi waqonda emzini wakhe eBanganoma. Abelungu bazibophezela emkhankasweni wabo wokuqala babophe zonke izikhulu zempi kaZulu ezazihola amabutho ayelwa namaNgisi.

Kwathi uma amaNgisi ezibopha kwatholakala ukuthi izikhulu zonke zisho igama elilodwa lokuthi zazilwela iNkosi yazo uCetshwayo zivikela uBukhosi bukaZulu. Lokhu kwawakhanyela amaNgisi ukuthi kanti uMbuso ayebhekene nawo owawunamandla amakhulu kwakungoweNgonyama uCetshwayo.

Ngakho izikhulu ezazihola amabutho kaZulu zazingenacala kepha icala lempi kwasekufuneka ukuba amaNgisi alethwese iSILO uCetshwayo. AmaNgisi asephuma umkhankaso wawo wesibili wokuba abophe iNgonyama uCetshwayo ukuze ayothwese icala lokubulala.

See Also

Bayaluza yonke indawo eseduze kwasOndini kepha abaze bayithola. Kwathi uma bengayitholi base bezitshela ukuthi nakanjani iSILO sifihlwe uMntwana uZibhebhu eBanganoma. Abelungu babebazi ubudlelwana phakathi kweSILO uCetshwayo noMntwana uZibhebhu. Phela kwathi ngaphambi kokuba bahlasele uZulu abelungu, benza ucwaningo olunzulu befuna ukwazi sonke isimo phakathi eBukhosini bombuso kaZulu.

Scroll To Top