Now Reading
Abezindaba abagweme ukukhetha izinhlangothi
Dark Light

Abezindaba abagweme ukukhetha izinhlangothi

Phambilini kwakugxekwa namanje kusagxekwa ubudedengu bezintatheli zemithombo yezindaba eyahlukene,indlela ezazibhala,ezazisakaza,ezazethula ngayo izindaba  sakulutha umphakathi.

Ukuqaphelwa ngelokhozi kwabasebenza emithonjeni yabezindaba, yokusakaza kanye nethelevishini,kwakwenzeka izwe lisaphethwe ngamaNgisi namaBhunu.

Abasakazi bakudala babeqoqekile. Babegqamisa ukuthuthukisa izilimi zebele. Abasakazi,abemithombo yezindaba nomphakathi bathi ukulutha ngoba bevilapha ukuhumusha ngolimi lwesiZulu igama elithi:’looting’. Abemithombo yezindaba abangachumisi igama elithi ukulutha. Kanti useyaluthwa, useyakhohliswa yini umuntu ukuyontshontsha nokuyokutapa.

Kwafakezelwa inkulumo engesiNgisi kaMalcom X, wase-United States of America,USA encwadini ethi:Fingere points against the word. ekhasini le-112.

Wayegxeka abemithombo yezindaba base-USA.”Abezindaba banomkhuba wokwenza umuntu onamanga abengoneqiniso nothembekile bese kuthi umuntu oneqiniso nothembekile bamenze umuntu omubi nongenaqiniso. Ngoba vele nabo abantu banomkhuba wokuvumela ukwenziwa iziphungumangathi,ukuluthwa ngabezindaba”.

Lowomkhuba wokulutha kwabemithombo yezindaba bayoyonke imikhakha, waqala kudala eNingizimu Afrika. Waqala izwe lisaphethwe udede ngabamhlophe base-United Kingdom kwase kuba  ngabamhlophe abangamaBhunu kusukela kowe-1948 kuya kowe-1994. Usaqhubeka namanje lowomkhuba, iNingizimu Afrika seyiphathiswe abantu abamnyama.

Kwakungcono abamhlophe besaliphethe udede izwe sibabona, besobala.Abamhlophe sebabayingozi kakhulu kunakuqala ngenkathi izwe lisaphethwe yibona ngezindlela ezehlukene. Kuningi okubonakalayo ukuthi abamhlophe baseNingizimu Afrika nabasemazweni aphesheya ukuthi basalwelusa uqhotho emaqakaleni osopolitiki boHlanga.

Ngikusho lokho bayakwazi osopolitiki boHlanga ukuthi izwe seliphethwe isinyelela ngabamhlophe.Bayasilutha uma bethi bayophatha izwe phezu kwemfundo engaka.Umphakathi nawo uyazilutha uma uthi koba ngcono uma iNingizimu Afrika ingaphathwa abenhlangano,abeqembu labantu abamnyama abangosibanibani.

Bajabula bafe osopolitiki bendlu emnyama uma bezwa kuphawulwa umphakathi kanjalo ngabo emithonjeni yezindaba eyahlukene. Ngenkathi osopolitiki abamnyama, beza kubona njengabantu abakhathalele abantu abamnyama.

Osopolitiki abamnyama beza kubabona ngenkathi sebebhekene nobunzima, nezingqinamba empilweni nasekuhlaleni. Bese labo osopolitiki bevula kakhulu ngasemlonyeni, babengosomathuba. Kusuke kugqanyiswe ngabemithombo yezindaba. Abezi kubona kungakabi nezigameko nezehlo.

Abemithombo yezindaba bayathanda ukufihla abantu noma abathandisisi ukuveza umuntu owasiza abantu, osopolitiki abasiza abantu ngokwezemfundo, ngokwezikhwama zemfundo, ngokwezentuthuko abayenzela abantu ikakhulukazi aboHlanga.

Abemithombo yezindaba baveza izinhlangano, amaqembu, osopolitiki ngenkathi sebenezinhlabahide bethi bayozwelana nabantu abamnyama ababhekane nezehlo ezahlukene njengasase-Phoenix sokubulawa kwaboHlanga kusukela mhlazi-11ebusuku  kuya kumhlazi-14 kuNtulikazi wezi-2021.Begqoke izikibha ezinobuso babaholi bezinhlangano,bamaqembu abawathandayo,abangamalunga awo, abawalandelayo.

Ekubeni labobaholi, labosopolitiki kungakaze kuzwakale ngabo emithonjeni yezindaba ukuthi banezikhwama zokuxhasa kwezemfundo. Izikhwama zemfundo abazisungula bengakabi bengakadumi. Abanye abakaze babenazo izikhwama zokuxhasa kwezemfundo besengabaholi bentsha ezinhlanganweni,emaqenjini epolitiki.

Bathanda kube yibona bodwa, izingane nezihlobo zabo abafundileyo. Abantu abasha ikakhulukazi abakuboni lokho. Sekungaba ukukhohlisa kosopolitiki uma bengaba nazo manje.

See Also

Okubuhlungu, osopolitiki boHlanga abagxekanga izenzo zokucekelwa nokushiswa kwezikole eNingizimu Afrika kugqame bha.Kufa imfundo yezingane zabantu abamnyama abathi bayabalwela kanti bayahubhuza,bayalutha. Bagqamisa noma bagqama uma befuna ukwenyusa isibalo samavoti nokuphathiswa izwe nje kuphela.

Osopolitiki boHlanga abagxekanga kwathi bha kucekelwa, kushiswa izikole eLimpopo eVuwani, eMalamulele, eLevubu, babenake  ukuvotelwa okhethweni lomasipala ngowezi-2016. Zazicekelwa umphakathi owawuphikiswana nokuklanywa kabusha kwemingcele.

Baphinda abemithombo yezindaba benza osopolitiki boHlanga ukuba banake ukhetho loMasipala, bangakugxeka ukucekelwa kwezikole KwaZulu-Natal, okwakwethulwa yithelevishini ziyi-15 kuNtulikazi 2021 naseMpumalanga Koloni.

Ngamangala ngenkathi ngibuka ukuchema kwezithombe ezazithathwe ngabezindaba kwithelevishini, ecaleni elingundabuzekwayo elisenkantolo yase-Verulam, lokubulawa kwaboHlanga ePhoenix ngamaNdiya.Izithombe zethelevishini zavezwa ezindabeni zolimi lwesiZulu, mhlazizi-04 kuNcwaba wezi-2021,ngehora lesikhombisa, osukwini lwangoLwesithathu ebusuku.  

Umthwebuli wakwathelevishini wayethathe izithombe ngezindlela ezingefani ngenkathi zivezwa kwithelevishini. Umthwebuli wakathelevishini wayeveze nobuso baboHlanga bamaqembu, bezinhlangano zepolitiki ezahlukene, ababezozimazisa, ababezozwelana nemindeni yabafi.

Kwavezwa nesinye umthwebuli ayethwebule olunye uhlangothi olwaluphethe izinto ngezandla. Kodwa asivezelwanga ubuso babo. Savezelwa esingezansi sabantu ababephethe izimvubu nokunye.

Ngazibuza ukuthi ngabe abemithombo yezindaba basaqhubeka nokuchema yini. Bahlale beveza ubuso bamaphoyisa, bangabuvezi obezigebengu noma zizifihlile. Kanti ukube kwakungaboHlanga ababephethe lezozinto, abethelevishini babezobuveza ubuso baboHlanga ababesenkantolo yaseVerulam.

Scroll To Top