Now Reading
UShenge uphendula inkulumo yeNjeje
Dark Light

UShenge uphendula inkulumo yeNjeje

Sengaze ngakufunda ukuthi kuyehlela lapha kimi ngoba nokungenaludosi kuza kugijima kuzotinyela lapha kimi. Ngithi kangiphendule uMnu uPhumlani Mfeka, oqala-nje into ayibhalile kulesihloko esithi: ‘INjeje igxeka ukuhlaselwa kukaMgiliji eyoseka uMsholozi eNkandla.’

Lomlisa naleNjeje agiya ngayo uvula inkulumo yakhe kwi-BAYEDE yomhla zi-15 kuNtulikazi ngamagama athi: “ Siyakugxeka kakhulu ukuhlaselwa koMdidiyeli uMgiliji Nhleko okwenziwe nguNdunankulu kaZulu usevivinya ukubekezela kwethu njenge-Njeje YabeNGUNI.”
Okwami selokhu kwaba ngokwezandla ngoba naleyo Njeje yabeNguni kangazi ukuthi yintoni. Nokho-ke kufanele ngizivikele nxa lomlisa engisukela engidelela nxa ngenza umsebenzi wami. Yonke inhlamba yalomlisa ongibiza ngoMengameli waphakade kusobala ukuthi yisedeleli esakhulela ehlathini.

Ngoba esikhundleni sokuba akhulume ngezinto ezenze ukuba sizame ukukhalima uMnu uNhleko uma eganga, yena abesengithuka ngokuthi nginguMengameli wenhlangano yezepolitiki. KuyisiNguni-nje lokho ukwedelela akwenzayo ukuthi esikhundleni sokuba achaze ukuthi lezizinto ezenziwe nguNhleko kufanele zemukelwe ngani.

Ukhuluma nangempi yaseSandlwana eyayiphakwa nguMnyamana, ukhokho wami.
Neyayinamadodana amabili akhe uMnyamana; uMntumengana kanye noMkhandumba ozala ubaba ongizalayo uMathole. UMntumengana wasala enkundleni eSandlwana, uMkhandumba wasinda wasenzelwa unyendle ukuba ayonqunywa.Ngiyamangala ukuthi kungasuka umuntu weSizwe sakwaZulu angichaphe ngendelelo nokuthi asho ukuthi nxa ephawula. Kungasuka athi: “Indlunkulu kaZulu yamemezela esizweni ukuthi akekho osehleli esihlalweni sikaZulu, iziNduna ezingacheme nepolitiki yizo esibheke kuzo ubuholi.” Abesengibhinqa ngokuthi: “Umntomkhulu nomdala onguNdunankulu kaZulu osebone amasiko nendlela yokwenza yakwaZulu iminyaka esiyela kweyekhulu angaqoma ukusebenzisa abezindaba ukuzwakalisa okungamphethe kahle ngoMdidiyeli wamaButho”.

Negama elithi nguMdidiyeli wamaButho angazi noma lomfokazi wakwaMfeka uyalazi yini ukuthi lisho ukuthini. Nokungibhinqa ngokuthi sengineminyaka esiyela kweyekhulu, ukuthi uyofika-nje kuyo yena njengoba eziphahla ngokungedelela kanje. EHENE! Leyominyaka esiyela kweyekhulu ngiyinikwe nguSimakade kanye nezinyanya zakwaZulu nezakithi kwaButhelezi.
Lomuntu ongichapha ngaye ngezinhlamba uMnu uZihogo Nhleko, obizwa ngesithakazelo
sakwaNhleko ukuthi nguMgilija akamazi njengami. Engimazi isikhathi eside. Okokuqala uma enguMdidiyeli uMnu Nhleko ilungelo lokuthatha iqeqebana lebutho, wayenalo yini ilungelo lokuya eNkandla engabikele muntu eNdlunkulu. Ekwazi ukuthi uzothathwa njengomele Indlunkulu noBukhosi noma kanjani uma elaphayana.

Lendaba yokuya kwakhe eNkandla yakhulunywa phambi kwaBantwana neNdlunkulu njengoba wayesephumile kabi nasezindabeni, efake nedlokolo iSilo esiyaye sithi silifake nxa sinqukuza ngomkhosi woSwela. Kwathiwa angicacise ukuthi ubengamele yona iNdlunkulu ka Zulu nobukhosi uNhleko nxa enza lento ayenzayo. Yilokho kuphela engakwenzayo ukudlulisa leyomizwa yeSilo, iNdlunkulu naBantwana.

ISilo uMisuzulu ka Zwelithini sabanomkhuhlane ngezinsuku iNdlunkulu engunina ababegane iSilo esimzalayo bezokhumula inzilo. Lolusuku luyaye luqondane nokuthi lowo ozolandela noma omele yena nxa esemncane kukhishwe izikhali zeSilo esikhotheme nesihlangu saso. INdlovukazi ekhona eyayigane iSilo sakwaKhethomthandayo, iNdlunkulu uMaZungu wangishayela ucingo sakhuluma ngokungaphili kweSilo esesikhonjiwe nguyise uMdlokombane, ekucacisa lokhu ngokukhomba uMntanenkosi iNdlunkulu uMantfombi ka Sobhuza II encwadini yakhe yokugcina i-Will.

INdlovukazi yavula ucingo yathi inaBantwana, yababala yathi kukhona uMntwana uMbonisi noMntwana uLindi, abazalwa yiSilo sakwaKhethomthandayo, iNkosi uNyangayezizwe Bhekuzulu ka Solomon nabazalwa yiyo iNdlovukazi kuso iSilo sakwaKhethomthandayo abathathu nabanye. Kwavunyelwana ukuthi njengoba iphethwe ngumkhuhlane iNgonyama uMisuzulu kuhle kuqhubeke ukukhumula iNdlunkulu inzilo kodwa inqina ize iphume muva isisindile iNkosi.

Ngamtshena uMnu uNhleko ukuthi sekuvunyelwene ukuthi ukukhunyulwa kwenzilo yiNdlunkulu sekwahlukanisiwe; inqina isiyokhishwa ngumnikaziyo nxa eseluleme. Kwangathi uyakwemukela uMnu Nhleko nxa ngimtshena lokho. Njengoba lapha eNdlunkulu udadewabo weSilo uMntwana uThembi owendele kwaNdlovu ubhalele uNdunankulu uMhlonsihwa uSihle Zikalala, ethi bona abaka-“Bhusha” sebenika uHulumeni ukuthi igama loMntwana uSimakade njengondodana yeSilo ezothatha isihlalo sobukhosi.

Ngangimqwashisa ngaleso sizathu uMnu uNhleko. Ukuthi angaduki. Kune-video eyasabalala ezinkundleni zemisakazo, lapho uMnu uNhleko ebuzwa ngaBantwana laba abapheka lelibhodwe lokuqoka enye indodana yeSilo ethi: “ Kanti useqalile yini ukusebenza uMisuzulu,” behleka; bebhinqa kuhlekwa iSilo esigagula-nje ngegama laso kule-video ekhona uNhleko.

Nakhu-nje naye igama lakhe uNhleko nguZihogo kodwa ubizwa ngesithakazelo sakwaNhleko kuthiwa nguMgilija. ISilo sekusele iminyaka emithathu sifike eminyakeni engu-50. Umuntu-nje nongumuntu phaqa nxa esethombile ubizwa ngebutho lakhe noma ngegama lakhe nobunsizwa njengeSilo-nje sithi nguMdlokombane.

Kubenomhlangano weziNduna zasoSuthu eziphethe izigodi neziNduna zawo amabutho zedlule amashumi amane zakusola lokhu okwenziwe nguNhleko.

Kwase kuthi ibandla leSilo loMkhandlu wasoSuthu lambiza uNhleko, akaze aya, linganyelwe nguSihlalo walo uDr Dumisani Khumalo, akaze aya. Libe selimbhalela uNhleko ukuba noma engafikanga ukumcacisela ngokuthi akasekubuye azithathe ngokuthi uyiNduna yeButho.
Laba abathunyelwa ukuyisa kuye incwadi wafike wenqaba ukuyithatha uNhleko.

Esontweni elingaphambi kwaleli eledlule ngabizwa eSigodlweni yiSilo kukhona aBantwana basoSuthu nakwaMinyamanzi neziNduna zezigodi, kukhona namalungu oMkhandlu weSilo wasoSuthu (Usuthu Traditional Council). Kanti uNhleko usehambe ngemuva kwabobonke laba wacela kukhona abahlala neSilo abantu abasebancane.

Base bephosisa ngokumnika usuku ukuthi afike eSigodlweni kwaKhangelamankengane kuwo lomhlangano nami engangikuwo. Ngenxa yokuthi uNhleko ufike esehamba nabomndeni wakwaNhleko bephethe inkomo abathi bazomxolisela eSilweni ngayo.

UNhleko samtshena, mina uqobo noSihlalo woMkhandlu weSilo wasoSuthu naBantwana ukuthi akasukunhlanhlatha kabuyele emuva lapho ayebizwe khona eMkhandlwini wasoSuthu neziNduna.

Kuphume emisakazweni nasezinkundleni zezindaba uNhleko eqholosha ngokuthi ubengaholi ngalesikhundla, nemvunulo le abeyisebenzisayo ubeyithenge ngemali yakhe. Izwe lonke lakubona lokhu ekusho.

Amagama athi: “Kuyishwa ukuthi uMntwana wakwaPhindangene usesebenzise isikhundla sokuba nguNdunankulu kaZulu ukufeza izinhloso zakhe ezingazikile. zepolitiki
ezilimaza uZulu okuyinto engabekezeleli.” Kayikho inhlobo yenhlonipho uNdunankuku kaZulu angakaze anikwe yona. Kepha sekuyacaca ukuthi lenhlonipho yiyo esimenze wabona ukuthi ngisho imiqondo yethu sekunge yakhe. Isimenze wabona ukuthi uZulu kasoze akwazi ukwakha ikusasa ngale kwezwi lakhe.

Usephendule isigqiki sobuNdunankulu kaZulu ukuthi sibe yinto yokusebenzisa ubukhosi bukaZulu neNdlunkulu ukufeza izinhloso zakhe. Ngeke sisakwazi ukuthula uMntwana ede eqhubeka ehlakaza Isihlalo. INdlunkulu kanye noZulu ngamabomu,” kusho uMnu uPhumlani Mfeka.

Ngifisa lomlisa oqhuba intwala ngewisa efusini ake achaze ukuthi ngibuhlakaza ngokwenzenjani lokhu angibeka icala athi ngukuhlakaza Isihlalo sobuKhosi neNdlunkulu noZulu. Ngithi uMnu Mfeka mnike Mhleli isigcawu ephepheni lakho ukuthi akuchaze ngononina lokhu angithuke ngakho.

Konke lokhu akushoyo ukuthi ngisitholile isikhathi sami kangidedele lesizukulwane sikaZulu siziphendlele ikusasa laso ngale kwesandla sepolitiki, kwenziwe kubukhosi bukaZulu iNdlunkulu kanye nesigqiki sokuba nguNdunankulu, uNdunankulu kaZulu yimi ihlathi lokucasha.

Ngangingazi lelophephandaba elizibiza ngokuthi ‘Lingelabo Hlanga’ ukuthi kanti lalenzelwa ukuba yisigcawu sokuba nokungebani-nje kutinyele kimi. Mina ngabekwa yiSilo esingumzawami iNkosi Yohlanga uCyprian Nyangayezizwe Bhekuzulu ka Solomon ka Dinuzulu ngo-1954. Angikucelanga. Futhi nokwenziwa ngumalume wami iSilo sakwaDlamahlahla kuyaziwa ukuthi wahlala phansi welulekwa yiShudu uMankulumana ka Somaphunga Ndwandwe ukuba iSilo sithathe ingane yakwabo uMntwana uMagogo Mantithi Sibilile Ngangezinye ka Dinuzulu simlethe kwaButhelezi ngezinhloso zaso. Ize yahamba iMbube emhlabeni iNgonyama uZwelithini ka Bhekuzulu ngikusho imihla namalanga ukuthi emva kokungisebenzisa leminyaka ecishe ifike ku-50 nginguNdunankulu wakhe noZulu kuhle azibekele owakhe uNdunankulu.

See Also

Angizange ngifake izincwadi zokusicela. Angikaze nanini ngihlanganise isikhundla sami kwezombusazwe nezindaba eziqondene neNdlunkulu noBukhosi. Ngisho izindaba eziqondene nekhaya eBukhosini bezikhulunywa yimi. Futhi namanje-nje akukho esengikwenzile ngizisukela-nje ngingakwenzeli phezu kweNdlunkulu, INdlovukazi nozakwabo naBantwana beNkosi le, naMakhosi ayengaphambili asekhotheme.

Yebo kuningi ebengikwenza ngegunya lokuba nguNdunankulu, ukuqoqa Amakhosi nabantu beSizwe sikaZulu, ngiya ePitoli ngiphelekezele iSilo uMdlokombane siyobhikisha ngesikhundla soBukhosi bukaZulu.

UMthetho weNgonyama Trust Land wawusuke ekhanda lami ngivikela lamanembe asala abamhlophe besephuca izwe. Umthetho wokuba kubizwe iPhalamende usuku olulodwa ngo-1994 enganxenxa uMengameli u-FW de Klerk ukuba iPhalamende ibizwe isivalile usuku olulodwa ukuba kuqoshwe esakhiweni sezwe sesikhashana (Interim Constitution) ngobukhosi bukaZulu.

Ngathuma uMntwana wakwaZiphethe uMhlonishwa uGideon Layukona ka Mnyayiza noMhlonishwa uMntwana iNkosi uBonga Mdletshe, uMntwana uReginald Mandlenkosi ka Magangeni ka Dinuzulu, uMhlonishwa uDr Sipho Mzimela ukuba bavunule baye ePhalamende ngalolosuku. Ngaphasisa umthetho owacima ukuthi iSilo siyi-‘Paramount Chief’ ngathi ingu-King

Ngacishe ngaphela ezindabeni zombusazwe mina, sesinqume ukuthi iqembu leNkatha lingayi okhethweni uma ubukhosi bukaZulu bunganikwa indawo yabo.

Angibekwanga ngumuntu phaqa onjengoMnu uPhumlani Mfeka, ngabekwa yiNkosi iSilo Somhlabathi, uBhusha wakoNayifi mina. Angikucelanga futhi akaze ngicele mklomelo noma ihholo lakho. Ngakho-ke ngeke kusuke-nje ibhojongwana elifana noMnu uPhumlani Mfeka lichamele ekhanda lami njengoba engitshokozela ngazozonke lezinhlamba nendelelo ngaphandle kwesizathu.

Lokhu akushoyo uMnu uPhumlani Mfeka ukuthi bona bazi ukuthi iNdlunkulu yamemezela ukuthi akekho osehleli esihlalweni sikaZulu asazi ukuthi ukuthathaphi. Ekukhothameni kukaBabamkhulu iSilo uDinuzulu kwathi kungabekwa itshe ethuneni, lowo owakhipha incwadi eyayibhalwe nguBabamkhulu iSilo uDinuzulu, iSilo uSolomon ka Dinuzulu wakhulekelwa ngoBayede khona lapho edlinzeni emva kokutshalwa kukayise iSilo uDinuzulu. Izincwadi ezivela kuHulumeni zeza muva. INkosi uDinuzulu wakhothama ngo-1913, kodwa uNdunankulu uGeneral Louis Botha uze wasiwa kuye ePitoli ngo- 1916.

Angazi ukuthi yonke lenhlamba lomfokazi angithuka ngayo athi ngenza ubukhosi bukaZulu, iNdlunkulu nobuNdunankulu ihlathi lokucasha uyisho ngani. Angazi ukuthi mina engizalwa yiwo wonke laMakhosi alwela lelizwe iJindi (iSilo uCetshwayo), uMamonga woSuthu (iSilo uDinuzulu), oNqengelele oMnyamana, oKlwana, oMkhandumba ukuthi kukhona umuntu lapha emhlabeni owake wacashelwa yimi. Namagundane pho!

Siyezwa-ke nosekushiwo nguMhleli ukuthi uMnu Nhleko wabekwa yiSilo esikhotheme uMdlokombane. Angazi ukuthi bangaki eNdlunkulu abakwaziyo lokho. Sazi ukuthi iNkosi ibeka iziNduna esidlangalaleni hayi emafinkini. Impi kaZulu namaNgisi yayiphakwa nguMnyamana ka Nqengelele.

Elokugcina okufanele izwe likwazi yikuthi khona kulomhlangano obuseSigodlweni kwaKhangelamankengane kukhulunyiwe ukuthi iSilo iNgonyama ekhotheme ikhothame isithe ake abizwe uNhleko ngoba ngomkhosi woSelwa uMnu uZihogo Nhleko wanqakisana ngamazwi naso iSilo uMdlokombane, owayekhona wathi saze sahlengezela izinyembezi iSilo uMdlokombane sathi: “Angikaze ngeyiswe ngumuntu kanje.” Sisho yena uMnu uZihogo Nhleko (uMgilija).

Scroll To Top