Now Reading
Kuningi okwaba nesandla kwiziyaluyalu ezenzeke emasontweni adlule
Dark Light

Kuningi okwaba nesandla kwiziyaluyalu ezenzeke emasontweni adlule

Kwakungenzeka ukuthi kwakungukunyuselwa kwemiholo yababesephalamende ngenyanga uNhlangulana wezi-2021, nabayemukelayo, okwabayimbangela yodungunyane namapeketwane eNingizimu Afrika, kungaqali.

Kwakuyoba kuhle ukuba bathi akucatshangelwe abantu abasemazingeni aphansi ngokwempilo kuqala. Ukuze kugwenywe ulaka olubangwa yindlala nokuchizelwa komphakathi yibona ngezindlela eziningi abazaziyo nesizaziyo.

Okwagqama nokuhlale kugqama ukuthi osopolitiki abasephalamende nabanye abambalwa, ukuthi izinkulumo nezenzo zabo zinhle impela, kodwa uma uzibuka ngokujula zinokulutha umphakathi futhi ziyilutha. Kwakufanele ngabe osopolitiki sebayazi ukuthi bantu sebakhathala ukuluthwa yibona.

Sekungaba ukuzenzisa nobuhubhu bukabhejane kwabobonke abasephalamende nosopolitiki uma bengase bethi bazokwenza ngcono noma ingayiphi indlela. Okunye lapha ukuthi abe-ANC bakhohlisana behlomile.

Liyovela iqiniso ngelinye ilanga ukuthi abanye be-ANC ababekuhulumeni, bakha umkhanya, bayeka ngamabomu ukuphuthuma ukudambisa udungunyane lwangoNtulikazi wezi-2021, KwaZulu-Natal naseGauteng, ukwakha esinye isithombe. Njengoba kwabukela ababekwiNational Party yamaBhunu ngoMasingana we-1949 KwaZulu-Natal.

Kanti futhi nokuhlakazwa koMkhonto weSizwe kwabanechashaza, ukuthi abanye abaku-ANC babesaqhubeka nokuwuhlakaza ngenxa yeziyalo zabanye ezaziyisinyelela.

Iqiniso bayalazi ukuthi babengamahele, babehlakazekile besekubhaceni eminyakeni yowe-1961 kuya kowe-1990, babenezimpimpi, babenezinhloli, babebulalana, besebenzisa ubuzwe nobuhlanga. Abanye babo bakuvumela lokho, baceba.

Manje kwakukhona yini okungcono ngempela okwakungakungalindelwa kubantu ababuya ekubhaceni kowe-1990, beyinhlakanhlaka njengoba sibona ephalamende. Kwaqala kwanganakeka, mhlazi-09 kuNtulikazi wezi-2021, osukwini lwangoLwesine, ukuthi kwase kuwudungunyane, mzukwana kwebiwa, kucekelwa nezimpahla nezakhiwo ezisenxanxatheleni yezitolo Kwamashu kwa-L, emgwaqeni uNyala noSibisi.

Kwagqama ngoLwesihlanu sekungasahambeki kulemigwaqo ebalulwe ngenhla. Abamatekisi sabacebisa ukuba basebenzise umgwaqo uMafukuzela ngakubo kaThayiphi, nomgwaqo uMzonjane ngakubo kaTololo.

Sekuwumlando ukuthi udungunyane,ukuntshontshwa kwezimpahla ezitolo, ukucekelwa kwezakhiwo zemisebenzi, kwaqala mhlaziyi-11 kuNtulikazi, ngesonto ebusuku emalokishini, emahostela, nasemijondolo, emva kwenkulumo kamengameli wezwe, uCyril Ramaphosa. Lwagqama mhlaziyi-12,lwadamba mhlazi-15 kuNtulikazi wezi-2021.

Nasemadolobheni emaflethini okwakuhlala abelungu namaNdiya phambilini, sekwahlala aboHlanga nabantu abavela kwamanye amazwe, kwakuyiso leso ngoba. Manje umphakathi wonke owawuntshontsha nowawungantshontshi sewuncinda izithupha.

Sibhekisise ngokujula ngezitolo ezacekelwa phansi emadolobheni. Ukuthi hleze kwakungukuziphindisela kwabanye isinyelela. Akudingeki umuntu abengosezinhlakeni zezobunhloli, zezokuvikela nokuphepha kwezwe.

Kwangikhumbuza udungunyane lwangowe-1985, esontweni lokuqala enyangeni uNcwaba.Kwantshontshwa,kwacekelwa phansi izimpahla kwashiswa nezitolo zaboHlanga nezamaNdiya emalokishini nasemijondolo,zazishiswa ngaboHlanga baseNingizimu Afrika ngoba babengakafiki abantu bakwamanye amazwe. Azivukanga kuze kubemanje.

Kwakungathi ngangibhulile ngonyaka wezi-2018, ngesihloko esithi: Ezokuphepha azikho ezingeni elilindelekile. Nokuthi: Bayilahlisa okwenyongo yenyathi inqubo yamaBhunu ngamabomu ePhalamende. Kwaba yisishozi kulabongqongqoshe mhlazane benza njalo. Ukuze abanye babo baqhube ubugebengu buthule nobuseqophelweni eliphezulu.

Nganxusa uNgqongqoshe uBheki Cele ukuba ayihlanganise imibutho isebenzele ezokuphepha, ezokuvikela, ezobunhloli, nakwezokuphungwimikhonto njengawo amaBhunu.

Abezinhloli babebheke ukuthi udungunyane lwaluzoba seNkandla, njengoba kwakukanise lonke uhlobo lwezimoto zamaphoyisa zakwezinye izifundazwe. Kodwa awangathunyelwanga ngokushesha lawomaphoyisa akwezinye izifundazwe ukuzophebeza udungunyane ngomhlaziyi-12 kuNtulikazi wezi-2021, osukwini lwangoMsombuluko.

See Also

Kwashiya ungabazane ukungabonakali ngokushesha kwezimoto zamaphoyisa ezibhalweTFM, abazibiza ngokuthi impala, ihippo, ezibhekana ngqo nodungunyane ezweni. Kwayima kungenelela umbutho wamasosha selidume ladlula.

Yanqunywa umlomo kwabaningi, ngenkathi uMnu uJacob Zuma owayengumengameli wezwe, ezinikela ejele lase-Escourt, eMtshezi. Ukube udungunyane lwalubheduke elandwe ngamaphoyisa eNkandla kwaDakudunuse, wayezosolwa.

Babezoba baningi ababezothi uZuma ukuba wayeziyisile emaphoyiseni, ngabe akubanga nodungunyane. Manje kunjena ngenxa yakhe. Samuzwa omunye wabasakazi kwithelevishini, mhlaziyi-08 kuNtulikazi wezi-2021, osukwini lwangolwesine ebusuku, ngenkathi uZuma esesejele ethi, uZuma wayecabanga ukuthi unabalandeli.Akasayiphathi nakancane leyo.
Ukuzenza msulwa kwabanye be-ANC kulolutavatava, sengathi babengekho kwi-ANC.

Njengenkulumo kaMnu uCyril Ramaphosa yangowezi-2019 ethi: Iminyaka eyisishiyagalolunye eyachithekayo. Kungenzeka bamdusa abeluleki ngenkulumo ayethula ebusuku, mhlaziyi-12 kuNtulikazi wezi-2021, ngoMsombuluko, ebiza abafi ababeyishumi.

OkwakunguNkosinathi Shiza, uNdumiso Shezi, uKhaya Mkhize, uZithembe Ndwandwe, uLindani Bhengu, uLindokuhle Gumede baseGauteng. Walandelisa ngoBhekani Ndlovu, u-Aphiwe Gama, uThemba Mthembu noCebo Dlamini. Zetshisele wena mfundi ukuthi kwakuyini inhloso.

Sekuwumlando ukuthi ukuxhozeka nomfantu kwi-African National Congress, kwaqala kudala. Kwaqala mzukwana ababekwi-ANC besungula iqembu le-Pan African National Congress iPAC, mhlaziyi-06 kuMbasa kowe-1959, umengameli wokuqala kwakunguMnu uMangaliso Robert Sobukwe.

Abe-PAC babekholelwa ukuthi abantu abamnyama babezotheneka amandla ekulweleni umhlaba, nesimompilo sabo uma sekunezinye izinhlanga kubona.

Scroll To Top