Now Reading
INingizimu Afrika inazo zonke izimpawu zezwe elidunguzelayo
Dark Light

INingizimu Afrika inazo zonke izimpawu zezwe elidunguzelayo

Ekhuluma namalungu e-African National Congress (ANC) KwaZulu-Natal ngowezi-2016, uMnu uJacob Zuma waluleka wathi zintathu izinsika ezakha izwe kanti ngaphandle kwazo kusho ukuthi izwe liyadunguzela. Lezizinsika wathi eyokuqala ngamandla ombuso, eyesibili amandla omnotho, eyesithathu ukuphepha kwezwe.

Kulenkulumo wakuveza ukuthi nakuba i-ANC inawo amandla epolitiki kodwa usemuningi umsebenzi osayihlalele ukuze ikwazi ukuthatha ngokugcwele amandla ezomnotho kanye nezokuphepha. Kulenkulumo waveza zonke izicupho zikahulumeni we-ANC zokuqoqa wonke lawamandla. Ngokuqondana kwezinto okanye ngokuhleliwe (njengoba uhulumeni ugcizelela) zonke lezizinsika zibonakala seziwa ngaye uMnu uZuma.

Ngenyanga eyedlule Inkantolo Yomthethosisekelo yakhipha isinqumo sokuthi uMnu uZuma akaboshwe izinyanga ezili-15 emuva kokuthi ehlulekile ukuhlonipha umyalelo wayo wokuthi avele phambi kwekhomishini ephenya ngezinsolo zokugwamandwa kwamandla ombuso eholwa nguMehluleli uRaymond Zondo.

LeKhomishini yafaka isicelo ngoNhlolanja icela ukuthi iNkantolo Yomthethosisekelo iphoqe uMnu uZuma ukuthi avele phambi kwayo ukuze azophendula izinsolo ngeqhaza akalibamba ekugwamwandeni kwamandla ombuso.

UMnu uZuma nakuba wavela kulekhomishini phambilini kodwa wala ukuqhubeka avele ngokusola uMehluleli uZondo ngokwenzelela.

Ayekufuna ukuthi loMehluleli ahoxe ekubeni nguSihlalo walekhomishini kanti uMehluleli uZondo wala ukwenza lokhu. Lokhu kungcofana okwaqala njengomdlalo wezepolitiki kwaphoqa isixazululo seNkantolo yomthethosisekelo eyavuna uMehluleli uZondo.

Lomdonsiswano phakathi kukaMnu uZuma noMehluleli uZondo uphethe ngokuthi avalelwe ejele uMnu uZuma ekuqaleni kwalenyanga okuyikho esekubonakala kuxakazisa zontathu lezizinsika uMnu uZuma akayekhuluma ngazo.

Umnotho wakuleli uvele ungophelelwa ngamandla kulandela ukugasela kokhuvethe ngonyaka owedlule. Ukufika kwalesisifo kwaphoqa ukuthi uhulumeni wakuleli amemezele imithetho kamvalelandlini umthelela wawo okube ngukuvalwa unomphela kwezinkampani nokulahleka kwemisebenzi. Ukuzama ukusikelela umnotho uhulumeni waboleka izigidigidi kwizinhlangano zamazwe omhlaba i-International Monetary Fund (IMF) nakubhange leBRICS iNew Development Bank (NDB).

Lokhu kuboleka kubonakala kungenzanga umehluko omkhulu njengoba izinkampani ziqhubekile nokuvala kanti ne-Special Investigative Unit (SIU) imatasa iphenya ukukhatshaniswa kwalemali. Ngaphezu kwalengcindezi emavikini edlule sibone okuqale njengemibhikisho yokukhululwa kukaMnu uZuma kwagcina sekufana nokuntshontshwa kwempahla nokushiswa kwezakhiwo.

Uhulumeni waKwaZulu-Natal usuveze ukuthi lokhu kube nomthelela obalelwa kwizigidigidi ezingama-20 zamaandi ngezindlelo kanti kuphinde kufake imisebenzi engama-150 000 engcupheni. Ngaphandle komthelela walemibhikisho inkampani iMoody’s isiveze ukuthi bonke omasipala abakhulu kulelizwe abasekho esimweni sokuthi kutshalwe kubo imali. Konke lokhu kwakha isithombe somnotho odunguzelayo kulelizwe njengoba kungekho nakunye kwezomnotho okunikeza inhlansi yethemba. Ngamanye amazwi, ibonakala ixakazisekile insika yamandla ezomnotho eSouth Africa.

Kunenkulumo mpikiswano kulelizwe ngokuthi ngabe isenawo yini amandla okubusa i-ANC. Isithombe esakhiwa ikhomishini ephenya ngezinsolo zokugwamandwa kwamandla ombuso sikhomba ukuthi lawamandla kade alilahlekela leliqembu. Kodwa, lokhu kungasuleleka kalula kubuholi bukaMnu uZuma njengoba ivele lekhomishini iphenya ubuholi bakhe. Nakuba kunjalo zimbili izinto ezenzeka ku-ANC ezikhomba ukuthi kungenzeka ukuthi isiyisichuse nje.

Okokuqala, uMengameli waleliqembu ophinde abe nguMengameli wezwe uMnu uCyril Ramaphosa waba nesikhwama sokukhankasela ukubusa i-ANC ngowezi-2017 umkhankaso owagcina uyimpumelelo. Lesisikhwama kusolakala ukuthi ifikela esigidini imali eyafakwa kuso kanti uMengameli uyagcizelela ukuthi abafaka kuso bagcinwe beyimfihlo.

NgoLwesibili neNkantolo ephakeme yasePretoria imuvunile kulesisicelo ebesiphonselwa inselelo i-Economic Freedom Fighters (EFF). Izinsolo ngalesisikhwama ukuthi abanikela kuso yibo abalawula ngezinqumo ze-ANC ngokusebenzisa uMengameli uCyril Ramaphosa.

Izinkontileka ezinkulu zikahulumeni kusolwa ukuthi zinikezelwa ngokufuna kwabafaka kulesisikhwama. Ngaphakathi kuleliqembu lendaba isidale uqhekeko njengoba uNobhala wayo (osamisiwe) uMnu u-Elias ‘Ace’ Magashule wabhala incwadi yokumisa uMengameli waleliqembu ngoNhlaba ngalezizinsolo. Ekuqaleni kwalenyanga iNkantolo ithe lencwadi ayibekwe eceleni ngoba yayingekho emthethweni. Uma ziyiqiniso lezizinsolo zalesisikhwama kusho ukuthi i-ANC iyicela kwabathize imvume yokuhola lelilizwe.

See Also

Okunye okwenzekayo kuleliqembu nakuhulumeni ukuthi izinkantolo zibonakala sezingenelele kakhulu ekuholeni lelilizwe. Ziningi izibonelo kulokhu kodwa izinqumo ezagqama kakhulu zimbili. Esokuqala esangowezi-2017 lapho khona iNkantolo Yomthethosisekelo ikhipha isinqumo esithi izincomo zoMvikeli Womphakathi zingumyalelo. Lesisinqumo sasifaka phakathi nesincomo esithi uMengameli uZuma akavumelekile ukuqoka uzohola ikhomishini ephenya ngezinsolo zokugwanandwa kwamandla ombuso ngoba umsolwa wokuqala kulokhu nguyena siqu sakhe uMengameli.

Lokhu kwasho ukuphucwa kwamandla kaMengameli akumthethosisekelo kodwa aphathwe izinkantolo nezinye izinhlaka zomthetho esezizomlawula ukuthi umsebenzi wakhe awenze kanjani. Umthelela walesisinqumo awukacaci kodwa isikhona imibuzo ngoba ngoMandulo leKhomishini ihlela ukuhambisa umbiko wayo kodwa inking ukuthi uMengameli uRamaphosa usebalekile njengomunye wabaneqhaza ekugwamandweni kwamandla ombuso wakuleli.
Akwazeki noma kukhona yini abazokuphonsela inselelo ukwamukela kwakhe lombiko kodwa kuyabonakala ukuthi izinkantolo zinawo amandla okumuphuca lelilungelo.

Okwesibili ngokwenzaka nyakenye lapho khona iNkantolo ithatha isinqumo esiphikisana nomgomo kahulumeni othi ingxenye enkulu yezinkampani ezithola izinkontileka nohulumeni kumele zibe sezandleni zaboHlanga.

Kumanje uhulumeni udidekile ukuthi ngabe ulandela umgomo wawo okanye ulandela lowo weNkantolo. Lokhu kusho okunye ukuxakaziseka kwensika yamandla epolitiki kuhulumeni ovotelwe ngabantu.
Kulawamaviki amabili kube nokudideka okukhulu kuleli kudidana oNgqongqoshe ngenkulumo yokuchaza imibhikisho eholelwe ekutatshweni nokushiswa kwempahla. Isithombe esigqamayo kulokhu kuphikisana ukuthi akukho ukubambisana phakathi kwezinhloli, amaphoyisa nezokuvikela kuleli njengoba bonke bekhuluma okwehlukile.

Ubuthaka bokuphepha kwalelilizwe kuvele obala njengoba ebekukhulunywa kungafihliwe ukuthi kuzoba khona ukungahambi kahle kwezinto kuleli uma kuboshwa uMnu uZuma izinhlaka zikahulumeni kuyizona ezikuthole kugcina. Lokhu kungabibikho komnyakazo kulezizinhlaka sekuholele ekufeni kwabantu abevile kwangama-20 ePhoenix njengoba kusolakala ukuthi kukhona ukuhlaselwa nokusocongwa kwaboHlanga okuvelwa kwabaseNdiya.

Namakhaza kahulumeni akulendawo athi agcwele ayaphuphuma izidumbu ebezicoshwa emigwaqweni ezingakalandwa. Okuze kube manje akekho osaboshiwe ngalokhu kanti kuphinde kukhombe khona ukuthi uhulumeni usalele emuva kangakanani ukwazi ukuthi kwenzakalani kulelilizwe.

Okunye okwethusayo ngokwenzeke kulawamaviki edlule ukuthi kube lula kangakanani ukubhebhetheke kombhikisho wokukhululwa kaMnu uZuma, isithombe esakhekayo ngalokhu ukuthi kulula kangakanani ukuwubamba ngamakhwahla nokuwuhlambalaza uhulumeni wakuleli. Isithombe esakhekayo ukuthi ayimile kahle insika yezokuphepha kwalelilizwe.

Scroll To Top