Now Reading
Imboni yomoba kubukeka izozwela kakhulu ngenxa yeziyaluyalu zakamuva
Dark Light

Imboni yomoba kubukeka izozwela kakhulu ngenxa yeziyaluyalu zakamuva

AboHlanga abasembonini yomoba basengcupheni yokulahlekelwa kunabobonke ngenxa yodungunyane oluhlasele ezweni. Iningi lalabalimi abalima ngokuncane abalelwa ezinkulungwaneni ezingama-20 bangabohlanga.

Kudingeke ukuthi kulahlwe inqwaba yomoba ngenxa yemibhikisho ethathe isonto lonke

Abohlanga kulemboni banomlando wokuhlukunyezwa kusukela ngezikhathi zobandlululo lapho abadeshi babethola uxhaso olwalungatholwa abohlanga. Ngaleyondlela njalo uma kuba nenhlekelele abohlanga yibo abagileka kakhulu. Nakulokhu njengoba kunezibhelu ezimise ukusebenza kwezinto eziningi kubalwa nemishini kashukela abohlanga bazithola benegcindezi enkulu. Ezinsukwini ezedlule imishini yashukela imile ukugaya ngenxa yokuthi amaloli athutha ushukela notiligi abephazamisekile emigwaqeni emikhulu.

Lokhu kudale ukuthi izimoba ebesezishisiwe ukulungiselela ukugawulwa kanye nalezo ezishe ngengozi noma ngenxa yezigilamikhuba zibolela emasimini. Kunamaloli abepakiwe egcwele umoba alinde ukuthi isimo sidambe ukuze uhanjiswe emshinini. Imishini yashukela igcine ivuliwe kodwa lamaloli agcine eyalelwa ukuthi awulahle lowomoba. Lokhu kuzoholela ekutheni abalimi balahlekelwe yimali eningi, Lokhu sekuyimpindamshaye njengoba ngonyaka odlule abalimi balahlekelwa yimali elinganiselwa kwizigidigidi ezingama-21 zamarandi emva kokuthi uMshini kaShukela unqabe umoba ongamathani ayizinkulungwane ezingama-26.

USihlalo we South African Farmers Development Associaton, uDkt Siyabonga Madlala uthe: Abalimi abamnyama yibo abagileke kakhulu ngoba njengoba ugogo onomoba uma uke wabola ngeke aphinde alithole elinye ithuba lokuvuna njengoba evuna kanye ngonyaka.” Uqhube wathi: Sinxenxa uhulumeni aqinise ezokuphepha ukuze imboni ibuyele isebenze. Uma singabuyeli manje, abohlanga kungenzeka bazithole bengaphandle kwalemboni. Okubi kakhulu ukuthi uma sekubuyelwa bazoba abokugcina ukuthi bafake umoba wabo emshinini okuzosho ukulahlekelwa yimali eningi.”

See Also

UNgqongqoshe Wezolimo, uNkk Thoko Didiza ubize umhlangano nabezolimo ukudingida isimo esikhona esiFundazweni iKwaZulu Natal nokugwadla iqhinga lokubuyisela imboni yezolimo esimweni. Ngenxa yezibhelu isiFundazwe iKwaZulu Natali izithole inokugqoza kokudla, okugqamise ukubaluleka kwemboni yezolimo. “Abalimi bayamukela ukuthi ukubambana kubalulekile. Okwenzekile kubenze basondelana”. Kulomhlangano abalimi bathe uhulumeni kumele aqinisekise ukuthi imigudu yokuhamba kwemphahla kuyalungiswa ukuze ukudla kufinyelele ezindaweni ekudingeka kuzo.

“Kuyasijabulisa ukuthi eminye yemishini kashukela isilungiselela ukuvula okuzosiza ukuthi umoba omunye wawo osushisiwe uhanjiswa ungakonakali”, kusho uNkk Didiza. Abalimi banxenxe uNgqongqoshe ukuthi aqinisekise ukuthi amagumgedlela asakazwe isiFundazwe sonke, nangale kweTheku. Esinye sezicelo zabalimi kube ngukuthi abalimi bavunyelwe ukuba nezimakethe zezaqatha njengoba lokhu kungavumelekile ngaphansi kweSigaba 4 seMvalelwakhaya. Lokhu kuzolekelela abalimi njengoba abaningi bengenazo izitolo eziseduze abangazidayisela.

Scroll To Top