Now Reading
Isiphinde yabhixana phakathi kwe-European Union neHungary
Dark Light

Isiphinde yabhixana phakathi kwe-European Union neHungary

UNdunankulu waseHungary uViktor Orban umemezele izinhlelo zokubiza inhlolovo ngomthetho weLesbian, Gay, Bisexual, Transgender and Queer (LGBTQ) oyimpikiswano ngemuva kokuthi i-European Union (EU) imemezele izinyathelo zomthetho ngenhloso yokuphonsela inselelo uhulumeni wakulelilizwe ngalomthetho ewubiza ngonokucwasa futhi ingahambisani nezimiso zalenhlangano njengoba iHungary beyilungu layo.

Lo mthetho oqale ukusebenza kule nyanga kuhloswe ngawo ukuvimbela ukusetshenziswa kwezinto ezithathwa njengeziqhakambisa ubunkonkoni nokuguqulwa kobulili ezikoleni. Ukugunyazwa kwalomthetho kubangele ukukhathazeka kumphakathi we-LGBTQ waseHungary nesekudonse ukugconwa kulo lonke elase-Europe nokwandisa ukungqubuzana phakathi kukahulumeni waseHungary ne-EU.

NgoLwesithathu Ndunankulu u-Orban usole i-EU ngokusebenzisa amandla ayo ngokwethula ngesonto eledlule inqubo yokwephula umthetho engabamba uxhaso lwe-EU lweHungary. Lokhu kukhombe ukuqhubeka kwempi yeHungary ne-EU njengoba lelilizwe selimemezele inhlolovo ehleliwe.

Uphawula ngalokhu uNdunankulu u-Orban uthe; “Ikusasa lezingane zethu lisengcupheni, ngakhoke asikwazi ukuyekelela kulolu daba, emasontweni edlule iBrussels (ikomkhulu le-EU) ihlasele ngokusobala iHungary ngomthetho wayo wokuvikela izingane. Imithetho yaseHungary ayikuvumeli ukusatshalaliswa kwezocansi ezinkulisa, ezikoleni, kuthelevishini nasezikhangisweni”.

UNdunankulu U-Orban uphinde wanxusa abantu baseHungary ukuthi bavote u-‘Cha ’ ngoba lomthetho ulethwe nguhulumeni waseHungary njengendlela yokuvikela izingane yize abaphikisi bawo bethi uhlambalaza abesilisa nabesifazane abathandana nobulili obufanayo futhi ubabukela phansi abantu be-LGBTQ.

UNdunankulu u-Orban, ubuzwe obunzima, akazange amemezele ukuthi kuzobanjwa nini inhlolovo ehleliwe kodwa wathi izobe inemibuzo emihlanu. Lokhu kungafaka ukubuza abantu baseHungary ukuthi bayakweseka yini ukubanjwa kwezingxoxo zocansi ezikoleni ngaphandle kwemvume yabo, noma ngabe bayakholelwa yini ukuthi izinqubo zokuphinda kunikezwe ubulili kufanele zikhuthazwe ezinganeni.

Ngokusho kukaNdunankulu u-Orban lemibuzo izofaka nokuthi okuqukethwe okungathinta ukuthambekela kwezocansi kwezingane kufanele kuboniswe ngaphandle kwemingcele, noma ukuthi izinqubo zokuphinda zinikezwe ubulili kufanele zinikezwe izingane nazo. Unxuse bonke ababambe iqhaza ukuthi baphendule “Cha” kule mibuzo.

UNdunankulu, ophethe kusukela ngowezi-2010 futhi obhekene nokhetho ngoMbasa kunyaka ozayo, uziveza njengomvikeli wezimiso zendabuko zenkolo yobuKrestu kwinkululeko yaseNtshonalanga. LoNdunankulu usethole ukugxekwa okukhulu kamuva ngezinsolo zokufuna ukuqhoqhobala izintambo zombuso ngokuhlukanisa phakathi izwe akhiphe inyumbazane idlanzana akazi kahle ukuthi alihlalisekile kahle eHungary.

I-EU igxeka isikweletu ngokuthi kuyihlazo I-EU ayizange iphawule ngokushesha ngohlelo luka-Orban lokubamba inhlolovo. I-EU ithe lomthetho wephula imithetho ye-EU emalungelweni wenkululeko yokukhuluma, kanye nokuhweba ngokukhululeka nokuhlinzeka ngezinsizakalo.
Isikhulu se-EU uNKK u-Ursula von der Leyen phambilini wabiza lo mthethosivivinyo ngehlazo futhi wathi yena njengomphathi we-EU uzosebenzisa wonke amandla akhona ukuphoqa iHungary ukuba ichithe noma iguqule lomthetho. Inqubo yokwephulwa komthetho elethwe i-EU ifaka izinyathelo ezimbalwa futhi ingadonsa eminyakeni eminingi ekugcineni iye eNkantolo Yezobulungiswa yaseYurophu engabeka izinhlawulo zezezimali.

IHungary inezinyanga ezimbili zokuphendula izimpikiswano ezibekwe i-EU ngaphambi kokuba lomdonsiswano ungene esigabeni esilandelayo. Lomdonsiswano ufika nje yingoba ngenyanga eyedlule iPhalamende laseHungary liphasise umthetho ovimbela ukusatshalaliswa kolwazi ezikoleni oluthathwa njengolukhuthaza ubungqingili nokuguqulwa kobulili. Lesisinqumo siphasiswe ngaphansi kokukhulu ukugxekwa yizinhlangano ezilwela amalungelo abantu kanye namaqembu aphikisayo.

Amalungu amaqembu aphikisayo avele aduba ashiya ePhalamende ngesikhathi amalungu eFidesz (okuyiqembu elibusayo) eseka ukuphasiswa kwalomthetho.

Ngaphansi kwezichibiyelo ezifakwe kumthethosivivinyo ngenyanga eyedlule abangaphansi kweminyaka eli-18 abanakuboniswa noma yikuphi okuqukethwe okukhuthaza ukuguqulwa kobulili noma ubunkonkoni. Lokhu kusebenza nasezikhangisweni.

See Also

Umthetho ubeka uhlu lwezinhlangano ezivunyelwe ukunikeza imfundo ngocansi ezikoleni. Lomthetho uyihlaze kakhulu i-EU njengoba isemukhankasweni wokubuyisa isithunzi nesigqi e-Europe nasemhlabeni njengoba isibonakala ifadabalelwa ngamandla kulandela ukuxebuka kweBritain kanye nokwehla ekuholeni iGermany kuka-Angela Merkel okungunyaka wakhe wokugcina ehola lelilizwe.

Akukhona okokuqala iHangary ibukisa nge-EU njengoba lelilizwe lacela ukungafakwa esinqumweni salenhlangano sangowezi-2016 sokuvulela amasango abokufika abasuka emazweni anezimpi aseMiddle East. Lelilizwe lagxekwa kakhulu ngalesisenzo esinonya kodwa lama ezwini lalo lokungemukeli muntu.

I-EU yabukeka ibuthaka kakhulu kuloludaba njengoba lokhu kwakhuthaza amanye amazwe angamalungu ukuthi ahoxe okanye ehlise izibalo zabazokwamukelwa okwabangela iGreece enkulu inkinga njengezwe elamukela laba abokufika okumanje basabhajwe khona.

Nakulokhu i-EU ibonakala ingenawo amandla okukhuza iHungary nakuba kuyiyo lenhlangano eyondla lelilizwe elingenzi kahle kwezomnotho. Kulomthetho wokunqanda ubunkonkoni nokuguqulwa kobulili iHungary ayiyodwa njengoba nePoland isamemezela umuthetho ofanayo.

Nalo lelilizwe seliphonselwe inselelo i-EU elisabisa ngokulijezisa kanti nalo njengeHungary libonakala lingenavalo.

Scroll To Top