Now Reading
Ungabazane ngokhetho: Kulokhu abe-IEC bayesaba ukukhomba inxeba
Dark Light

Ungabazane ngokhetho: Kulokhu abe-IEC bayesaba ukukhomba inxeba

Kwake kwakhona isikhathi lapho inhlangano eyengamele ukhetho kuleli i-Independent Electoral Commission (IEC) yabe ingumlomo ongathethimanga uma kufika emiphumeleni kanye nokuqhutshwa kokhetho. Yize kwakuba khona izikhalo emaqenjini angenele ukhetho kepha ubuchule namava ale nhlangano ayenza kube lula ukugwinya lokho okusuke kuphakwe yi-IEC. Ngisho ucwaningo olwaluba khona izakhamizi zazibeka le nhlangano eyenganyelwe yiSigaba 9 soMthethosisekelo phambili imile nezinkanto nazo ezabe zihlonishwa. Amava e-IEC ayenanelwa ngisho kwamanye amazwe e-Afrika.

Lokho sekucishe kube ngumlando njengoba le nhlangano kubuke isitholakale ixhunga kokuthile nokumqoka. Leli nxeba lingahle likhonge okukhulu ukukhuluma nongabazane ngayo qobo. Okwakamuva kube wudaba lokubanjwa kokhetho loHulumeni Bendawo nonyaka. Yize kuke kwanenkulumompikiswano ngalokhu kulandela ukwesabela ukhuvethe, kusuka ngonyaka owedlule abe-IEC bebemile ekutheni ukhetho luyaqhubeka njengohlelo. Ukuqinisekisa lokho bakunanele ukumemezela kukaMengameli wezwe usuku lokhetho nathe luzoba mhla zingama-27 kuMfumfu nonyaka.

Kuthe kusenjalo base bekhumbula iSigaba esithile somthetho owengamele ukhetho nayilapho sebecele khona owabe enguMehluleli eNkantolo YoMthethosisekelo, uMoseneke ukuba abasize kokuthile. Esitatimendeni esiphume mhla zingama- 20 kuNhlaba abe-IEC bathe:
“IKhomishini Yokhetho Ezimele isiqashe o uwayenguSekela Mehluleli Omkhulu uDikgang Moseneke ukuba ahole inqubo ezocubungula umthelela wokhuvethe ezimweni ezifanelekile zokubamba ukhetho olukhululekile nolunobulungiswa kulo nyaka.

“UMehluleli uMoseneke uzokwenza izincomo ngokuphuthumayo ezifanelekile zomthetho, zenhlalo nepolitiki, zempilo, zokusebenza nokunye okucabengekayo bese ethula umbiko kuKhomishini ngoNtulikazi. Ngaphezu kokubheka konke lokhu umbiko ungaba nezincomo ngezimo ezingenziwa ukuze kuqiniswe ubuqotho nokuphepha kokhetho.
Isicelo esenziwa kuMehluleli uMoseneke sihambisana neSigaba 14(4) soMthetho WeKhomishini Yokhetho uNombolo 51 we-1996 ohlinzeka iKhomishini, uma ibona kufanele, ukuba ishicilele umbiko ngokungenzeka noma lokho okungenza isiqiniseko sokuthi ukhetho kuzoba olukhululekile nolunobulungiswa.”

Akuphelanga sikhathi esingakanani naye uMehluleli uMoseneke waphawula. Okumqoka ekuphawuleni kwakhe kube yilapho ethi: “Lolu daba luthinta umphakathi futhi lusemqoka. Ngaleso sizathu lokhu kufanele kuvuleleke nezethulo zenziwe ngomlomo zibuye zibhalwe, zitholakale kuwo wonke umuntu obambe iqhaza nasemphakathini jikelele.Uma kwenzeka kuba nelungu lomphakathi noma inhlangano yomphakathi yenza isethulo kofanele basazise lezo zethulo zibe khona kungakedluli uLwesihlanu lomhla zili-18 kuNhlangulana wezi-2021. Imininingwane yesizindalwebu nokunye ukuxhumana komphakathi nathi kuzokwaziswa kungekudala.”

Okuqaphelekayo kulezi zitatimende yikuthi kukhona abe-IEC ababona kungahle kubakheqe emsebenzini wabo nokungenza babe ngaphansi kwengcindezi. Okuseqhulwini yizo ezempilo ngenxa yokhuvethe ngoba lokhu okunye kade kwakuvota kukhona. Okunye okugqamayo ukungahlinzekelwa kwemiphakathi ngolwazi ngezilimi zawo ukuze nazo ziphawule. Njengoba kuhlale kwenzeka kuzophawula labo abazi isiNgisi, amaqembu epolitiki kanye nezinhlangano okuthiwa zimele abantu, kepha kancane ngasohlangothi lomphakathi ongabavoti. ElaboHlanga lizame izikhulu ze-IEC kuzwelonke lahluleka.

Kuzo kubalwa uMnu uMawethu Mosery nomkhulumeli we-IEC uNks uKate Bapela, inhloso bekuwukuthi baphawule ngodaba lolimi nokuthi yini eseyenziwe ukuqinisekisa ukuthi imiphakathi yaboHlanga kakhulu kobantu iyazi ngaloluphenyo olumqoka kangaka. Ithimba elilekelala uMehluleli uMoseneke kukhona u-Adv uCatherine Kruyer, ummeli uMolebongeng Kekana no-Adv Bibi Mohomed. Iziphakamiso kumele zibe sezikuMehluleli ngesonto elizayo.

Inazo izizathu zokwethuka i-IEC
Kubukeka inazo izizathu zokwethuka inhlangano eyengamele ukhetho . Loyo oyiSikhulu Esiphezulu kuyo uMnu uMashinini ufikele phezu kwenkanankana ngoba wafika nje vele sekukhona ukukhuluma kokungayethembi le nhlangano ngenxa yamaphutha kanjalo nezinsolo zokwenzelela. Elinye iphutha elingagqamanga kwabezindaba kwaba wudaba oluthinta isihlalo se-African Christian Democratic Party (ACDP) ngokhetho lowezi-2004. Lapha i-ACDP yasola abe-IEC ngokwenza iphutha ekwabeni izihlalo nayilapho yagixabeza isihlalo sayo i-Azanian People’s Organisation (Azapo). Njengoba leli phutha latholakala emuva kokuqinisekiswa kwemiphumela i-ACDP yedlulisela udaba eNkantolo Yokhetho (Electoral Court) neyavuna i-ACDP.

Olunye olwaba sematheni ngolokhetho lokuchibiyela eTlokwe, eNorth West. Ecaleni elibhaliswe ngokuthi yiKham and other v Electoral Commission and another, ababengenele ukhetho ngokuzimela, lapho izisebenzi ze-IEC zathela le nhlangano ngehlazo ngenxa yobudedengu. Kulolu daba ababengenele ukhetho njengabantu abazimele bayisa i-IEC eNkantolo beyisola ngokuthi ivume ukuba kube nabantu abavota esigcemeni kepha bengabhalisile noma bengebona abendawo.

See Also

Okumangazayo lapha wukuthi ngisho inkantolo ingakanqumi, uphenyo lwayo i-IEC yakuveza ukuthi abantu abangaphezu kwe-1000 babebhalise ezigcemeni abangahlali kuzo, kwathi abangama-300 behluleka ukuveza ubufakazi bokuthi bahlala lapho babe bhalisele khona. Kanti yona iNkantolo yathola okushaqisayo ukuthi phakathi konyaka wezi-2000 kuya kowezi-2004 kubavoti abasha abayizi-3832 abayi-1040 babebhalise ezindaweni okungezona kwathi iminingwane yabangama-332 yangacaccisa ukuthi ngabakuphi. Esinqumweni sakhe uMehluleli washo okwacacela noma ngubani ukuthi usola amabomu lapha: “Okukhathazayo ngalokhu ukuthi akukho ncazelo yokuthi kwenzeka kanjani ukubhaliswa okungaqondile. Ukuthatha ngokuthi amakheli ayenikezwe ngalaba bavoti kwakungaphelele, lokho kwenza kungacaci ukuthi bavota kusiphi isifunda nokwenza kube lukhuni ukugagula iwadi okufanele babhalise kulona. Kungani pho bafakwa emawadini okungesiwona kunokuthi bafakwe kulawo okuyiwona? Ngabe lokhu kwazenzakalela? Kuyethusa uma kunjalo.”

Akungabazisi ukuthi isinqumo saseTlokwe sathela le nhlangano ngehlazo nokungaba yinxeba labo abaphikisana nayo abangangena ngalo nxa bebona ukuthi imiphumela kayihambi njengoba befisa.

Lapha uMehluleli kwala kancane athi i-IEC yabe inenhloso ekwenzeni lokhu esolwa ngakho nokuyinto eyakha isithombe esingesihle.Ingcindezi ingaba nkulu mangabe ukhetho luqhubeka mase kuba nobufakazi bokuthi abantu bahaqwe baze babulawa ukhuvethe kukhankaswa. Kanti khona lapho namaqembu okusobala ukuthi amanye awalilungele ukhetho angalithola ihhawu lokuvika ngokuthi abe-IEC baqhubeke nokhetho kunenhlekelele yokhuvethe.

Okunye okungenza abeIEC babe nongabazane ukwehla kwezinombolo zabavoti ngalesi sikhathi nokuyinto ebesivese iqapheleka. Ukukhalela kuMoseneke kubukeka kuyiqhingasu elihloniphekile lokugwema ukunaphazwa kwegama lalenhlangano ngesikhathi esimqoko kwinqubo yedemokhrasi yakuleli.

Scroll To Top