Now Reading
UMandela washiya iNingizimuAfrika neqembu kumantwenguntwengu
Dark Light

UMandela washiya iNingizimuAfrika neqembu kumantwenguntwengu

USUKU lwangomhla zili-18 kuNtulikazi lwaziwa njengolokugubha impilo yaloyo owayenguMengameli wokuqala wezwe elibuswa ngenqubo yedemokhrasi, uDkt uNelson uMandela. Nakulo nyaka kuzobe kungesifanayo nokho kuthe ukwehluka njengoba umhlaba wonke uzobe ugubha ikhulunyaka lo mholi aqala wabona ilanga. Sekunokuvumelana kwabaseNingizimu Afrika nakuwo umndeni kaMandela ukuthi imigubho lena sekungeyomhlaba wonke ngoba uMandela wabe eyisakhamuzi somhlaba. Ukufakazela lokhu, kulo nyaka isifundo ngempilo yakhe njengengxenye yemigubho yekhulunyaka sizokwethulwa yilowo owayenguMengameli wase-United States of America uMnu uBarack Obama nowaba nguMengameli wokuqala woHlanga e-USA.

Nembala kuningi akwenzayo nakumelayo uDhlomo (abakwaMandela) lapha eNingizimu Afrika nokwenza kuvame ukuthi nxa abantu bekhuluma ngaye nangalokhu akumelayo bese besheshe belumbanisa ukuthi engabe izwe; okuwubuholi kanye nezakhamuzi zisakulandela yini lokho okungabizwa ngefagugu uMandela alishiyayo.

Lo mholi ngesikhathi sokubusa kwakhe nokwaba yihlandla elilodwa kuphela wakwazi ukudala isimomqondo sezwe elilodwa nathi uSobaba uDesmond Mpilo Tutu nxa elibuka wathi leli yizwe “nesizwe esiluthingo lwenkosazana”.

Ngesikhathi sakhe uMandela wakwazi ukukhuculula elakuleli iququ lokukhishwa inyumbazane ngamazwe omhlaba. Kusuka ngonyaka we-1994 uMandela waba yisibunge esenza amazwe omhlaba kanye nabatshalizimali benza iNingizimu Afrika ikhaya labo isibili. UMthethosisekelo wakuleli waba ngundabuzekwayo abanye baze baliphimisa elokuthi ‘ungohamba phambili emhlabeni.’

Le nsizwa yaseQunu yaba luphawu lobunye ezweni njengoba yabe iyisishabasheki sokubuyisana phakathi kwezinhlanga. Yakwazi ukulinganisa phakathi kwezimfuno zaboHlanga kanye nokwesaba kwabelungu, ngalokho wonke umuntu wakwazi ukuzibona enevenge eNingizimu Afrika.

Kulokhu laba naye elakubo ngoba kwaba neziwombe ezinhle ezabe zikhomba khona ukuthi inyathuko ayithathayo iyiyo. Ukunqoba kwabezemidlalo okungamaqembu ombhoxo nelikanobhutshuzwayo kwenza abantu bakholelwa ukuthi elakuleli liphokophele ekubumbeni isizwe esisodwa.

Ezwenikazi uMandela waba lubhaqa lwalokho abaholi abangakwenza nabangaba yikho. Ukungenelela kwakhe odabeni lwaseDemocratic Republic of Congo eyabe ibizwa ngeZaire kanye naseLesotho kwavezela umhlaba ukuthi yize elakuleli labe likubeka eqhulwini ukuba khona nokuhlonishwa kwamalungelo abantu, nezokuvikela nokulamula emazweni ase-Afrika kumqoka.

Kukho konke lokhu uMandela wabe engazithathi njengengelosi kepha wabe amukela ukuthi uyingxenye yeviyo, okungubuholi beqembu lakhe kanye nobezwe.

Enye into obutuswa ngayo ubuholi bukaMandela kwaba wukukwazi kwakhe ukwakha izinhlaka zombuso ezizimele nezithenjwayo ngabantu. Lokhu kwabe kuyinto emqoka kwazise elakuleli labe liphuma esikhathini esinzima lapho izinhlaka lezi zabe zivikela abathize. Yize kungaphelelanga kepha ukuba khona kweKhomishini Yamaqiniso kwakwazi ukuwelisa elakuleli ezibukweni elabe linobungozi.

Ephawula ngoMandela ngonyaka wezi-2013 u-Obama wathi: “UMandela wasifundisa amandla okwenza, amandla emicabango, ukubaluleka kokucabanga ngokujulile nokuvikela ngamazwi lokho okungumcabango wakho; nokubaluleka kokuhlonipha okungumqondo hhayi walabo abavumelana nawe kuphela kodwa nalabo ophikisana nabo… UMandela wasibonisa ukuthi ukwenza kanye nalokho okungumphumela wokucabanga kwakho akwenele. Noma ngabe kuzwakala kukuhle kangakanani kumele kubazwe kulolongwe kuphendulwe kube ngumthetho nezikhungo.

UMandela wayekhuluma ngezinto ezibonakalayo ethanda nokuhlola ukumelana kwezinkolelo zakhe nezimo ezilukhuni zomlando,” kusho u-Obama.

Ngesikhathi uwa umuthi omkhulu ngonyaka we-2013 kwaba nesililo nethemba lokuthi abe ekutshalile ezweni nasemhlabeni kwabe kuyoqhubeka kube wubufakazi bokuthi wake waphila nokuthi lokho okwabe kuyimigomo emihle yempilo, umzabalazo nokubusa kwakhe kuyoba yisifundo kubaholi nesizukulwane esizolandela.

Iqiniso lanamuhla

Zonke izinguquko ziba khona ngoba sezenzeka; ngalesi sikhathi zisuke zingesanakuvimbeka. INingizimu Afrika, isikhathi eside, ibilokhu iyenda phakathi kokungenzeke nasekuzinikeleni noma selwenzeka (uguquko). Le nkulumo ingena ithi khaxa uma kubuyekezwa izikhathi zikaMandela.

Ekhuluma njengoMengameli wokuqala wedemokhrasi uMandela wathi: “Isikhathi sizofika lapho sonke isizwe siyodumisa sikhumbula onke amadodana, amadodakazi, omama, obaba, intsha kanye nezingane okuthe ngemicabango nangezenzo zabo basiqinisekisa ngokuziqhenya kokuthi siyizakhamuzi zaseNingizimu Afrika nezasemhlabeni jikelele.”

La magama abe enika ithemba lokuzayo enza noma ngubani owalalele abe nokuzigqaja ekuthini ungowaseNingizimu Afrika. Yize kukhona okuhle okungakhonjwa kuningi okonakele ngezwe uMandela alishiyayo ngowezi-2013. INingizimu Afrika namuhla izogubha ikhulunyaka nje elakuleli limantwenguntwengu kusuka phezulu kuHulumeni kuya phansi kubantu. Sekukhona abakhala ngokuthi ezinye izimo elakuleli elibhekene nazo kwaba ngenxa yobuholi bukaMandela nokwenza abelungu baqhubeka nokuqhoqhobala umnotho.

Ngokwezibalo kuthiwa iNingizimu Afrika ingelinye lamazwe anokungalingani okukhulu. Umnotho wakuleli usenjengakuqala njengoba labo ababephambili kuseyibo, aboHlanga bakude le. Izibalo zalabo abangasebenzi nazo kazizinhle njengoba zihleli emaphesentini angama-27. Izibalo zikhomba ukuthi abantu abangaphezu kwamaphesenti angama-50 kuleli baphila ngaphansi kobubha, iningi lalaba ngaboHlanga.

See Also

Yize kukhona okwenzakalayo kwezinye izingxenye zezwe, aboHlanga kwezinye izindawo basaswele amanzi ahlanzekile, izindlu zangasese nogesi.Kwenzeka konke lokhu imali eningi ilahleka ngenxa yenkohlakalo.

Isimo sezempilo naso sibi. Kepha okubi kakhulu nokwabe kuyilokho uMandela abe ekumele wukubuyisana kwenzinhlanga. Yize abaholi befisa ukudweba isithombe esahlukile kepha iqiniso lapha phandle likhomba khona ukuthi okwabe kwakhiwe nguMandela kubhidlika mawala.

Uma ngabe izinhlanga zabe zikwazi ukusondelana ngesikhathi sikaMandela manje wonke umuntu usebuyele emgodini wakhe. Abelungu bavikela abanakho. Kanti aboHlanga balwela abangenakho. Lokhu kugqama kakhulu odabeni olungundabamlonyeni kuleli olomhlaba. Kuyimanje izazelene phakathi kwalabo abathi umhlaba kawuthathwe ngaphandle kwesinxephezelo nalabo abathi bangaphesheya kulokhu. Uma kuya ngezigcawu lezi eziluchungechunge kusobala ukuthi lolu daba nxa lungasingathwa kahle lungahle luholele elakuleli esimweni senhlekelele.

Enye into ebukeka ibhidlika wukuthembana phakathi komphakathi noHulumeni. Ngesikhathi sikaMandela kwake kwanenhlansi yokuthi izinhlaka ezifana namaphoyisa kanye nalabo abamele abantu okungaba ngamalungu ePhalamende, eSishayamthetho kanye namakhansela kuzoba ngabakhulumeli babantu. Okwenzeka muva kukhomba ukuthi lobu budlelwano nokuthembana bubhidlikile. Ziningi izinto ezenze kwaba njalo.

Isehlakalo saseMarikana kanye naleso esandulela sona sokubulawa kukaMnu u-Andries Tatane sabhidliza ukuthembana phakathi kwamaphoyisa nomphakathi. Okwenzeka namuhla ezindaweni eziningi lapho kunemibhikisho kubuyisa iziwombe ezabe zenzeka ngezikhathi zobandlululo lapho kwakunokubhekana ngeziqu zamehlo phakathi kwamaphoyisa nomphakathi.

Kanti ukubandakanyeka kwabaholi ezenzweni zenkohlakalo nokukhwabanisa kwenza umphakathi ungazethembi izinhlaka zikaHulumeni. Uphiko lwezobulungiswa ngolunye umphakathi ongaselwethembi nokuyinto eyehluke kakhulu nangezikhathi zikaMandela. Ukubandakanyeka koNgqongqoshe nokusolwa kukaMengameli ezenzweni zenkohlakalo kwehlisa isithunzi sosopolitiki kanye nePhalamende imbala. Ukubulawa kosopolitiki nalabo abasondelene nabo KwaZulu-Natal nakwezinye izindawo kunukubeza isithunzi uMandela ayesilethile kupolitiki yakuleli.

Kwake kwakhona isikhathi lapho kukhona ukusebenzisana nokuthembana phakathi kweqembu elibusayo noBukhosi. Namuhla izinga lokuthembana phakathi koBukhosi neqembu elibusayo liphansi kakhulu. AMakhosi akhala ngokugujiswa iqanda lenjelwane yileli qembu nabathi ukunyathela kwalo kukhomba khona ukuthi uBukhosi sebuthathwa njengentwala nje engachotshwa noma nini. Nalapha kukhona abathi uMandela nguye owehluleka ukulungisa udaba oluthinta amandla nokusebenzisana koBukhosi noHulumeni nabathi kwakumele kube yinto elula kuye ngoba naye wabe eyiNkosi eMvezo.

Olunye uhlaka olwehlelwe wukuthenjwa ngolwebhizinisi. Ukuvela kwezindaba zokukhwabanisa nokugwamandwa kombuso nokuthinta amabhizinisi athize kanye nosomabhizinisi kubulala ukwethenjwa kwamabhizinisi nosomabhizinisi bakuleli ekuvikeleni nasekukhuliseni umnotho wakuleli. Ngisho namabhizinisi abezindaba abandakanyeka enkohlakalweni yokukhwabanisa amanani nokwenza cishe kungabi bikho ongathi umsulwa kusuka kuHulumeni kuya kwabebhizinisi.

Scroll To Top