Now Reading
Udokotela uqagula ukuthi ukhetho lungenza kugadle igagasi lesi-4 lokhuvethe
Dark Light

Udokotela uqagula ukuthi ukhetho lungenza kugadle igagasi lesi-4 lokhuvethe

Ngempelasonto mhla zili-17 kuya zili-18 kuNtulikazi kuzobe kubhaliselwa ukuvota. Lesi sigcawu sophenyo sibanjwe ebuxhakaxhakeni siholwa obeyiPhini leNhloko YaBehluleli kuleli uDikgang Moseneke. Lesi sigcawu besifuna ukuthola imibono yomphakathi ukuthi lolu khetho oluzayo lukaHulumeni Bezindawo kuzoba ngolukhululekile yini uma lingasingathwa ngoMfumfu kophezulu. UDkt u-Aslum Dasso (osesithombeni) weNhlangano yezisebenzi zezempilo iProgressive Health Forum uthe lokhu kubhaliswa kuzokwenzeka ngesikhathi zikhuphuka izibalo zabantu abahaqwe ukhuvethe.

Izwe lingenile egagasini lesi-3 lokhuvethe, uDkt Aslum Dasso uthi indlela ebheke okhethweni kuleli iza nezinkulu izinselelo. Waqhuba wathi ukubhalisela ukuvota ikona okuzoba ingozi njengoba abantu bazoba luvanzi. “Lokhu kubhaliswa kuzokwenzeka njengoba izibalo seziphezulu kuleligagasi esikulona. Kuzoba nengcindezi kwezempilo njengoba amaqembu epolitiki ezoqala izinhlelo zawo njengamarali lapho bezobe bekhankasa khona okuzokwenza ukuthi ngenyanga uMandulo kanye noMfumfu lo okuzobe kubanjwe ngalo ukhetho abantu babe begula ngempela,” usho kanje.

UDkt uDasso uqhube wathi leli gciwane lizoba namandla kakhulu ngoMfumfu kanjalo nezibalo zabantu abahaqekayo zizokhuphuka ngamandla, uthe lokhu kuzodalwa ukuthi abantu sebekhululekile sebezihambela noma ikanjani nokungenza kugadle igagasi lesi-4 kuleli gciwane. “Imgomo yegagasi lesi-3 inamandla. Ngokubuka izikhathi ngoMfumfu kumele engabe igagasi lesi-3 seliphelile, kepha ngenxa yezinhlelo ezizoba khona kuzoba kuningi ukuhlangana kwabantu, kube nemicimbi eminingi lokhu okuzokwenza ukuthi kutheleleke abantu abaningi. Kuzomele samukele ukuthi igciwane lizoba lizungeza ngempela ngoMfumfu ezweni,” usho kanje.

UMnu uFatima Hassan weNhlangano engenzi nzuzo iHealth Justice Initiative kanye nePeoples Health Movement uveze isithombe sokukhathazeka ngesikhathi ethi amaqembu awakwazi ukwenza izinhlelo zawo zangaphakathi nokuhlunga abazobamela okhethweni. “Ukuthi kuhlangane amaqembu njengamanje kuzobe kungukuthela usawoti esilondeni njengoba bezobe beziqhatha nokhuvethe,” kusho uMnu uFatima Hassan.

ISikhulu Esiphezulu seKhomishini Yokhetho uMnu Sy uMabobolo uthe inomugomo wokuqinisekisa ukuba ayibambi nje ukhetho loHulumeni Bezindawo njengoba kusho uMthethosisekelo kepha kumele baqinisekise ukuthi imiphumela yokhetho iveza imizwa eyahlukene yalokho okufiswa ngabantu. Usho lokhu ngesikhathi enza izethulo zeKhomishini yaloyo oseke waba usekela nhloko labehluleli uDikgang. “Ukhetho kumele kube olukhululekile nolunobulingiswa, uma kuzoba nokhetho ngoba kumele kube nokhetho nje kuzoba kungukhetho olungasho lutho,” kusho uMnu uMamabolo.

Uphinde wagcizelela ukuthi iKhomishini Yokhetho ayikasithathi isinqumo sokuthi kumele yini ukhetho luqhubeke njengoba kwakuhleliwe. IKhomishini ithi iyaqhubeka namalungiselelo okhetho afana nokuqeqesha abazosebenza kulona, nokuhlela izikhungo zokuvota uma kwenzeka izinqumo siphetha ngokuthi aluqhubeke ukhetho.

Esekhuluma nelaboHlanga uMnu uMawethu Mosery oyiSikhulu Esiphezulu kwa-IEC esifundazweni iKwaZulu-Natal esecacisa uthi ezabo izinhlelo zokulungiselela ukhetho zisami ngendlela abahlele ngayo beyikhomishana futhi zili-17 kanye ne-18 kwephezulu basazobhalisa abazovotha. “Sibheke ekutheni uma kungathinteka lezi zinsuku ezimbili kungaphazamisa cishe lonke uhlelo lokhetho kuya mhla zingama-27 kuMfumfu ingakho sinethemba ukuthi luzoqhubeka ngaphandle kokuthikamezeka,” usho kanje.

Uthe okunye abakubukayo ukuthi uMengameli akubekile ukuthi emva kwamasonto amabili kumele kubuyekezwe isimo, lamasonto amabili aphela ngaphambi kokuthi kufike umhla zili-17, nathe ngethemba lokuthi ukubhebhetheka kwaleli gciwane lizobe selehlile ukuze kukwazi ukubhalisela ukuvota.

See Also

Ephendula ukuthi njengoba ososayensi beqagula ukuthi leli gagasi lizothi ukudonsa uthe; “Sikuzwile lokho futhi siyaba nezingxoxo noMnyango Wezempilo, njengoba besinike ucwaningo nemibono yabo ukuze izinhlelo zethu zihambisane nemibono yabo. Njengamanje bathi asike sibone ukuthi kula masonto amabili njengoba kunemigomo emisha esinikwe yona njengezwe ngabe kukhona yini okwenzakalayo, njengoba njalo uma kuqala isonto siba nesithangami sokubuyekeza ukuthi isimo sihamba kanjani,” kusho uMnu uMosery.

Kuleli sonto bekuzoba nokhetho lokuchibiyela obeluzoba ngoLwesithathu, uthe bekungamawadi ayisi-8, wathi iKhomishini lithathe isinqumo sokuthi lungabe lusaqhubeka.

NgoLwesibili bavakashele eNkantolo Yokhetho beyokwenza isicelo sokuthi iNkantolo ivumele lokho ngesizathu sokuthi osopolitiki bavaleleke thanqa ukuba babambe imihlangano nemikhankaso yabo abebezoyenza. “Kulesi sicelo kube isimo esingajwayelekile njengoba sivamise ukuthi sicele izinyanga ezi-4, kepha izinyanga ezi-4 kusuka manje ziyophela sekufike uMfumfu, sacela ukuthi lolu khetho lumiswe uma sekufika uMfumfu lungabe lusaqhubeka. SiyiKhomishini siyakuveza ukuthi uma isimo singavumi siyoya ezinkantolo sifake isicelo sokuthi ukhetho lume noma luhlehliswe,” usho kanje.

Scroll To Top