Now Reading
Luseyinkinga olwamaholo ezisebenzi zikaHulumeni
Dark Light

Luseyinkinga olwamaholo ezisebenzi zikaHulumeni

Phambilini kube nokungahlangabezani phakathi kukaHulumeni kanye nezinyunyana ngenkathi kudingidwa udaba lokukhushulwa kwamaholo ezisebenzi zikaHulumeni. INyunyana iPublic Servants Association of South Africa (PSA) yadikila izingxoxo yazisa uHulumeni ukuthi amalungu ayo aseya esitelekeni, njengoba neNkantolo Yezisebenzi yayinika isitifiketi sokuthi iye esitelekeni.

UMnu uMlungisi Ndlovu weNyunyana iPSA echaza ngezingxoxo uthe; “SiyiPSA ngesikhathi sibona ukuthi uHulumeni akafuni ukuthi afake imali engcono sathatha isinqumo mhla ziyisi-7 kuNhlaba njengoba uHulumeni wafika waqhuba intwala ngewisa wangafuna ukufaka imali sekuphele izinsuku ezingama-30 lapho sabe sesithola isitefiketi esasisikhomba emgwaqeni njengoba sasesishilo ukuthi sinegunya ngokweSigaba 64 ukuthi siye esitelekeni. Siqalile uhlelo lokuthi izisebenzi zivote ukuthi ziyasifuna yini isiteleka noma cha. Lolo hlelo luphele mhla zingama-28 kuNhlolanja, kuzwelonke kuyimanje bamatasa bahlanganisa izibalo ukuze sikwazi ukuthola indlela eya phamabili.”

Uqhube wathi bayahlangana nomqashi njengoba besabheka izindlela ngokweSigaba 59 (5) njengoba ethi kuyacaca ukuthi uHulumeni akazimisele ngokuthi anyuse imali uthi ingakho engacacisi ukuthi wenzenjani. Ngeke ikuvume lokho iPSA ngoba umhlamhlandlela le nyunyana iwuthola ezisebenzini, futhi ngeke bavume ukuthi uHulumeni axhaphaze izisebenzi zomphakathi.

Ephendula ukuthi njengoba uNgqongqoshe uSenzo Mchunu ekucacisile ukuthi kungamampunge lokhu abakufafazayo abakaze bakhishelwe ngaphandle ezingxoxweni uthe; “Uyena uNgqongqoshe okhuluma amampunge. Bakhuluma noma ikanjani ngoba bahola mahhala bahamba ngezimoto zamahhala ngomhla zi-3 uyazi ukuthi kwakumele asho ukuthi ufaka malini, kepha wasitshela ukuthi ezinye izinyunyana zisekhona ngaphakathi. UNgqongqoshe uyadelela udelela iPSA, iPSA ethola umklamo ezisebenzini. Thina silandela wonke umthetho ingakho uma sekufike isikhathi sokuthi singene emgwaqweni thina siyongena emgwaqweni.”

Uqhube wathi uNgqongqoshe uSenzo Mchunu benoTito Mboweni baqhuba intwala ngewisa njengoba bengafuni ukukhokhela izisebenzi bona balindele udaba ekutheni lufike enkantolo yabehluleli mhla zingama-24 kuNtulikazi ngoba unyaka wesi-2 kuya kowesi-3 izisebenzi zikaHulumeni zingakhokhelwa, lokho ngeke bakuvume lingawa licoshwe zinkukhu.

See Also

Esephendula ukuthi ingoba ezinye izinyunyana zisekhona yini ezingxoxweni ingakho bebambekile bengayi esitelekeni uthe; “Esikujabulelayo noma singeke sizikhulumele ezinye izinyunyana ukuthi ziyakuchitha okubekwa uHulumeni etafuleni, akekho umuntu onganikwa ama-1,5% enikwa kuyona le mali engekho. Ingakho siyiPSA siyethemba ukuthi liyothi liphela isonto elizayo izinyunyana eziningi ziyobe ziyichithile le nto. Siyazinxusa nezisebenzi zikaHulumeni ukuthi zizoba amalungu ePSA khona sizokwazi ukukhula ngamandla silwe nodlame, silwe nokuphathwa kabi nguHulumeni. Izisebenzi zilambile azisakwazi ukuyisa izingane zazo ezikoleni ezinye zikhishwe ezindlini kodwa uHulumeni akazikhokheli izisebenzi. SiyiPSA siyoma eqinisweni noma singasala sibe babili kodwa siyolwela izisebenzi okuyizo ezisithumile.”

Oshicilelweni lwangoNhlaba uqala elaboHlanga labika ukuthi iPSA yashiya phansi izingxoxo yanikela enkantolo yezisebenzi iCCMA. UMengameli wale nyunyana uDkt uLufuno Mulawutsi wathi; “Manje ngeke sisazibandakanya nezingxoxo ezisichithela isikhathi, njengoba ubona noNgqongqoshe akazimisele ukuxazulula le nkinga, unempakamo.” Waqhuba wathi; “Ezinye izinyunyana zizosilandela ngoba ayikho into abazoyizuza kulezi zingxoxo zabo.” Lapho kwakumhla zili-12 kuNhlaba ekhuluma nelaboHlanga.

Scroll To Top