Now Reading
Bathi oMalume basala ngaphandle kwelomgomo
Dark Light

Bathi oMalume basala ngaphandle kwelomgomo

UHulumeni uyaqhubeka nohlelo lokugoma izakhamuzi zaseNingizimu Afrika. UMengameli wezwe uCyril Ramaphosa uthe njengoHulumeni bahlose ukugoma okungenani izakhamuzi eziyizi-300 000 ngosuku. Ngokwezinhlelo zokugoma kuqale kwagoma izisebenzi zezempilo, kwalandela abantu abadala abaneminyaka engaphezu kwengama-60, bese kwaba izisebenzi ezisezikoleni.

IScholar Transport eyaziwa ngoMalume okuyibo abathutha izingane bathi uHulumeni ubavalela ngaphandle olwabo njengoba engayithi vu yokubaphephisa. Okhulumela oMalume KwaZulu Natal uMnu uPhendulani Ndlovu uthi into eshisa ibunzi njengamanje ile nto yomgomo la bebona khona kugonywa othisha bese bayazibuza ukuthi laba bantwana abasuke beya ezikoleni bafika ngobani. Uthi KwaZulu Natal oMalume bano-Association abangama-246 banezimoto ezingaphezu kwezi-5 000.

Uthi bayazibuza ukuthi uHulumeni akacabangi ngani ukuthi laba bantu abazilethayo izingane baphephile, bangatheleli izingane ngegciwane. Ephendula ukuthi ngabe kulula yini ukugoma bona, ngabe bayizisebenzi eziqondile uthe; “Bayizisebenzi eziqondile ngoba ngikhuluma ngomuntu owaziyo ukuthi uma unyaka uqala bathatha izingane ezithize uze unyaka uyophela. Basebenza ngokugcwele. Abashintsha shintshwa la kuScholar Transport ngoba isikhathi esiningi abaqashi, kukambalwa uthole ukuthi umuntu uthutha izingane kodwa unomshayeli ngoba imali ayikho. Bazishayelela bona abanikazi bezimoto.”

Uthi baphakamisa izandla kuHulumeni oholayo ukuthi ayibheke kabanzi le yalaba abathutha abantwana bebasa ezikoleni, ukuze izingane ziphephe uma zihamba nabashayeli ngoba abantwana ibona abayikusasa laleli lizwe. ElaboHlanga libone ukuxhumana kuSchooler Transport kanye nakumatekisi, ebeka umbono wakhe uGatsheni (Ndlovu) ukuthi kusalelephi uthe; “Siyasebenzisana nabafwethu abasematekisini. Kuphela njengoba kuqalwe kwathintwa udaba lwabantu abasebenza ngezingane bengibona kumqoka ukuthi kuhambisane nathi kungavalwa nganxenye. Okufanayo nasematekisini onesi nothisha akusibona bonke abanezimoto abanye bagibela ematekisini kahle kahle abashayeli ibona abasenkingeni enkulu yokutheleleka ngaleli gciwane.”

Uthi ziningi izinkinga ababhekene nazo embonini yezokuthutha abantwana kanjalo nakumatekisi uthi uHulumeni wathembisa watshela izwe lonke ukuthi uzoyilekelela imboni ngemvalelwakhaya wokuqala, kwehliswa izibalo zokulayisha, kodwa kuze kube imanje uHulumeni akakaze enze lutho. Usole uHulumeni ngokukhomba indlela aphinde ajike. “Kumele sibhekelelwe siyawa, ziyadliwa izimoto. Njengoba izikole zivalwa nje kushaya thina lokho. Njengoba uHulumeni eqinisa imigomo nje engayithi vu yamatekisi ingoba uyazi ukuthi wathembisa kepha akazifezile izethembiso,” usho kanje.

Uthi indlela ababiza ngayo imali manje sekuwukubala izinsuku ngoba umfundi eyedwa hlampe uya izinsuku ezili-10 esikoleni, ngakho ngabe abanabo ubulungiswa uma bebiza imali yenyanga. “Abazali bakhala ngokuthi bamisiwe emsebenzini. Abanye siyabazi basebenzela ezindaweni zokudlela, ngakho asikwazi ukulindela ukuthi banemali sithi bazoyithathaphi,” kusho yena.

See Also

Uthi uHulumeni wayethembisa ukuthi ngoMbasa kuzobe sekubonakala ukuthi kwenzakalani kepha kuthule. “Kwaba neLugutla lapho uHulumeni wasibizela eGoli ethi asizihlele, ngoba into yemboni ayihambisani ncama nemithetho, ukuthi noma ngabe kumele asilekelele ngesimo soxhaso uyashayeka. Wabe esemema zonke izinhlaka zokuthutha ukuba ziyokwakha imigomo. Sayakha imgomo yathunyelwa emahhovisi kazwelonke wavuma wathi isesimweni esikahle, emveni kwalokho sabe sesilindele ukuthi uzokwenza okuthize ngoMbasa njengoba wayeshilo kepha kuthule umkhonto ubhajwe enxebeni,” kusho uMnu uNdlovu.

Uthi izinto ezazilungiswa embonini kwakukhulunywa ngobuholi, nokuthi kulindelekeni, kukhulunywa ngobumbano, kwaphinda kwathintwa udaba lobuxhakaxhaka besimanje, ukuthi emarenki kumele kube namaWiFi, nokuthi erenki kumele uzizwe njengomuntu ohleli esikhumulweni sezindiza. Kwaphinda kwathintwa nodaba lonogada. “Waphinda wagqugquzela ukuthi sonke sibe ngaphansi kweSANTACO, okukhona iSchooler Transport, amaMetre Taxi kanye namatekisi. Konke lokho sakwenza, ngoba wayefuna ukuthi uma ekhuluma nemboni akhulume nohlaka olulodwa lona lehlisele emagatsheni alo. Lokhu ababekusho kwakuno mqondo kodwa inkinga akusenzeki lutho ukuya phambili,” usho kanje.

Uthi izandla zabo zihlezi zikhangezile kule mboni abakuyona balindele ukuthi kubhekisiswe ukuthi baxhaswe, kakhulu ngoba laba bantwana ababathathayo abantwana abadinga ukunakekelwa ngaphezu komuntu okwazi ukuzicabangela. “Kumele uHulumeni asibhekelele ngoba nemali esiyibizayo siyibiza ngokwazi ukuthi abanye babazali abasebenzi, kepha umtwana kumele singamuncishi ilungelo lakhe lokufunda,” kusho uMnu uNdlovu.

Scroll To Top