Now Reading
Ingane encane ibona ogombelakwesakhe emva kukaRamaphosa – umbhali
Dark Light

Ingane encane ibona ogombelakwesakhe emva kukaRamaphosa – umbhali

Umuntu uma enza into kungekho abameqelayo noma ephambuka ugcina ezitshela ukuthi usemgqeni konke kuhamba ngohlelo. Inkinga mangabe lowo muntu evelele emphakathini akezwa mshini. UMengameli waseNingizimu Afrika uMatamela Cyril Ramaphosa ungomunye walaba bantu esibachazayo.

Selokhu engenile esikhundleni sokuphatha izwe kusukela ngoNhlolanja wezi-2018 ubuholi bukaRamaphosa abuginyisi mathe. Uthe uma engena weza ngomfutho “weKusasa Elisha” alibiza ngeNew Dawn. Ngaxakeka ukuthi kusho ukuthini lokhu ngoba wabe eyisekela ngaphansi kowayenguMengameli wezwe iminyaka eyisishagalolunye uMnu Jacob Zuma.

Lesi siqubulo seNew Dawn asigcinanga ngokuba itemu lakhe kodwa sibone nabezindaba begijima nalo ngale kokubuza ukuthi leli kusasa elisha elalibeselwe uMengameli liquketheni.

Kuzokhumbuleka ukuthi ngoNhlolanja wezi-2019 uRamaphosa watshela iWorld Economic Forum eyayiseDavos, eSwitzerland ukuthi le minyaka eyisi-9 izwe liholwa uMnuz Zuma yabe iyiminyaka eyamosheka. Ilapho engingathi sibone uRamaphosa ezenza muhle ebe wayeyingxenye yale minyaka ayesethi yamosha izwe.

Enkulumweni yakhe yokuqala ayethulela isizwe wathi uHulumeni uzokubeka phambili ukubhekana nokuntuleka kwamathuba emisebenzi ikakhulukazi entsheni. Enye indlela eyayizoza nesisombululo kwakuzoba ingqunqquthela eyayizodingida le ngwadla ekhungethe izwe.

Le nkomfa yayizocubungula ngokuthi kungenziwa njani ukuthi umnotho wezwe usimame bese ukhiqiza amathuba adingekayo. Waze wasonga leyo nkulumo ngokucaphuna engomeni kamculi ongasekho uHugh Masekela ethi ‘Thuma Mina’. Ngonyaka olandelayo wezi-2019 uMengameli wethule enye inkulumo esizweni njengokujwalekile. Asizange sibikelwe kabanzi ngezinhlelo ezazinekelwe izwe nyakenye. Angisakhulumi-ke eyeJobs Summit. Ize yaphathwa ngokudlula enkulumeni yakhe yesizwe ngowezi-2020.

Kunalokho uMengameli wavele wasilethela ezinye izinhlelo ezintsha kanye namanye amakhomishini. Awu, phela izingqungquthela azisali kulo Mengameli. Zamenyezelwa. Zonke lezi zinhlelo ezinezithembiso zibhadalelwa abakhokhi bentela. Ngenkathi konke lokhu kwenzeka sibone intengo yokudla inyuka ngendlela eshaqisayo.

Inhlangano engenzi nzuzo i-Economic Justice & Diginity Group yaveza ngoNdasa ucwaningo lwayo olwalukhomba ukuthi imindeni eminingi eNingizimu Afrikha idonsa kanzima njengoba isimo sokuphila silokhu sinyuke njalo. Lokhu kubangwa ukudula kokudla okuyikona amakhaya achitha kukho imali. Kusinda kwehlela kuwona wonke umuntu. Akakaze umengameli wezwe ephefumule ngalesi simo.

Ukubheduka kokhuvethe kusibonise ubunjalo bukaRamaphosa. Kuvalwe izwe kwama nse yonke into. Indlala ihlasele izakhamuzi kwaphela nemisebenzi. Kuthe ngoMbasa wezi-2020 uMnu uCollins Khosa wase-Alexander wagxotshwa amasosha ehambisana namaphoyisa omasipala waseGoli washona. La masosha ashaya ngesihluku uKhosa emsola ngokuphula imigomo yokuvalwa kwezwe.

Kuze kube imanje azikho izinyathelo ezinqala ezithathelwe abasolwa phezu kokuba uphenyo lwangaphakathi kuSouth African National Defence Force lwaveza ngoNcwaba wezi-2020 ukuthi ephula imithetho elawula ukuziphatha kwawo kanti futhi abanobudedengu.

Ubhubhane ukhuvethe usujuqe izakhamuzi zaseNingizimu Afrika eziyizi-57 884. Ngoko Mnyango Wezempilo kazwelonke ngosuku bali-114 abantu abashonayo. Lesi sibalo siyathusa ngendlela lesifo esivungula ngakhona. Isibalo esiphezulu sabantu abahlabekayo baseGauteng kulandele iWestern Cape. Ilokhu okuholele ekutheni uMengameli amemezele ukungena esigabeni sesithathu sokuvalwa kwezwe ngoLwesibili. Abantu asebehaqwe yilo mkhuhlane sebeyisi-1 761 066 selokhu safika kuleli. Asebethole ukugonywa babalelwa esi-1 777 288.

Kuwo lowo mnyama uRamaphosa ubhekane nenkinga kaNgqongqoshe Wezempilo uDkt uZweli Mkhize omataniswa nezinsolo zenkohlakalo eMnyangweni wakhe. Lokhu kuholele ekutheni uMhlonishwa uMkhize ayiswe elivini yesipesheli ukuze agxile ekugezeni igama lakhe. Nalapho uMengameli uze wathatha isinqumo ngoba efakelwa ingcindezi iphephandaba iDaily Maverick ebelilokhu liphakela izwe ngalezi zinsolo ezithinta uMhlonishwa nomndeni wakhe.
Mawusathi usamangazwe ilokho ugesi uhamba imihla namalanga ngokucishwa okugunyaziwe i-Eskom. Esikhundleni sokuthi umengameli abhekane nalezi zinkinga uvele wakhwela i-Inkwazi, ibhanoyi likaMengameli wezwe wabhekisa amabombo e-United Kingdoma lapho bekubanjelwe khona iG7 ephele ngeSonto.

See Also

Akuthathanga sikhathi esingakanani sabe sesizwa ukuthi imigomo yeJohnson & Johnson ebalelwa ezigidini ezimbili angeke isasatshalaliswa ngenxa yokuba nogcobho othile. UMnyango Wezempilo ungene ezintangeni sekumele uchaze kabanzi ukuthi kwenzeke kanjani lokhu kwakhonjwa ngenjumbane abakhiqizi okuyi-Aspen.

Indaba isijikile njengoba uRamaphosa eveze ngoLwesibili ukuthi iJohnson & Johnson isizoletha omunye umkhiqizo oyizigidi ezimbili wemigomo ekupheleni kwenyanga. Noma ekhuluma nje uMengameli wezwe ayikho into ekukhuthazayo ukuthi nangu umholi obuyisa ithemba. Ukushiya njalo nje ukhexile mawumlalele.

NgoLwesihlanu olwedlule sibone uNgqongqoshe Wezinkampani ZikaHulumeni uPravin Gordhan ememezela ukuthi ingxenye yeSouth African Airways izothengiselwa iTakatso Consortium.

NgokukaGordhan konke lokhu kwenziwa “ukusindisa” iSAA. Mawuhlahlela lesi sivumelwano esisayinwe uHulumeni nale nkampani kukushiya uzibuza ukuthi ngabe akusiyo yini lena indlela kaRamaphosa yokudayisa izinkampani zikaHulumeni ngomshoshaphansi. Kusetshenziswa amagama azozwakala kahle ukuthi angeke zisakhongozela imali esikhwameni sikaHulumeni.

NgoLwesine kuqubuke imibhikisho eHarrismith eFree State izakhamuzi zakhona zikhala ngentuthuko egqozayo ngaphansi kukaMasipala iMaluti-a-Phofung. Lolu dweshu luholele ekutheni kushiswe elinye lamaloli amakhulu kuvalwe umgwaqo okwesikhashana owuthela wayeka u-N3. Isifundazawe saseFree State sekuphele cishe amaviki amabili sivutha imibhikisho. Ihhovisi likaMengameli alisho lutho.

Kukhulu sisazokubuka kuleli lizwe ngaphansi kobuholi bukaRamaphosa. Impela siyoyicela ivuthiwe. Kucacele ngisho ingane encane ukuthi abahlomulayo embusweni wakhe ogombelakwesakhe. Kufanele kube njalo ngoba sebevuna abakutshala njengoba benza isiqiniseko sokuthi uyanqoba umqhudelwano wokuhola iqembu elibusayo engqungqutheleni yaseNasrec ngowezi-2017.

Scroll To Top