Now Reading
AboHlanga bebefundile futhi bekhaliphile
Dark Light

AboHlanga bebefundile futhi bekhaliphile

AboHlanga bayaziwa ngokuba nomlando onothile ngendlela eyisimanga. Owethu umlando sasingawubhali ezincwadini kwazise obabamkhulu babengayanga ezikoleni. Uzokuqaphela ukuthi lapha angithi babengafundile.

Kimi ukufunda akukhona lokhu osekuchazwa esikhathini samanje uma kukhulunywa ngomuntu ofundile. Phela kulesi sikhathi samanje ukufunda sekweyamaniswa nokukwazi ukubhala kanye nokuveteza ulimi lwabelumbi. Nginayo mina inkolelo yokuthi nakuba abasandulelayo babengayanga ezikoleni lezi zaseNyakatho, kepha babefundile.

Isithombe: nguBrian Couzens

Babenolwazi olujulile lokwenza izinto zenzeke abaningi bethu abanamajazi kepha abalwentulayo lolo lwazi. Obabamkhulu nokhokho babenolwazi lokwelapha olwehlula olwesimanje. Engangokuba amakhambi amaningi nezindlela zokwelapha eziningi zaseNtshonalanga zakhelwe phezu kwesisekelo solwazi lwakwaNtu. Okhokho bethu babenolwazi lokukhulisa abantwana bakhule babe izakhamizi eziqotho.

Zingekho nje izikole kepha kudala bekufundwa. Bekufundwa ngemikhosi eyahlukahlukene. Izintombi bezinemikhosi ebalulekile enjengoMkhosi kaNomkhubulwane lapho bezihlangana khona zifundiswe okumayelana nobufazane. Ngaphandle kwemikhosi bekubuthwa abantu ngokobulili nangezigaba zabo ezehlukene. Bekuba khona amabutho ezintombi, awomama, awabafana, izinsizwa nobaba asebekhulile.

Bebekhona abafundisi abagogodile, noma bengayanga kwaNgqondonkulu. Ukwengathekisa nje, izintonjana eziseluhlaza zesigodi beziba nekhiqiza nokuyilo ebelifundisa liphinde likhalime izintonjana lezi eziza ngemumva kwalo. Ikhiqiza leli singalefanisa nothisha esikhathini samanje. Lapha ekwaluseni bekuba nezingqwele, obekuba umfana obehlulayo abanye abese enikwa igunya lokubahola abefundise.

Kuyadabukisa-ke esikhathini samanje ukuthi ishabalele yonke le mikhosi nokubuthwa kwabantu. Yingakho nje izwe kumanje lidunguzela kangaka. Kungakho nje sekuyinsakavukela umchilo wesidwaba ukumitha kwezingane ziqeda nje ukuthomba. Yingakho nje abafana abancane sebazinikela kwizidakamizwa bagcine bephenduke imilutha nje enganakusasa. Sisuke sabona okwethu kungekuhle, saduma nokwabezizwe nakho sakwenza saze sedlula abanikazi bakho.

Namuhla intsha yethu noluntu nje jikelele lungumhlambi kazelusile. Imfuyo-ke engalusiwe ayikwazi ukungangeni ensimini. Ngaphandle nje kwemikhosi nokubuthwa kwabantu, ulimi obelukhulunywa nsuku zonke nalo beluyithuluzi lokudlulisa izimfundiso ezithile. Yilo belu lolu limi obelusentshenziswa ukugcina umlando ngokuqamba izindawo ezithile ngezigameko nabantu ababalulekile emlandweni.

See Also

Lezi zindlela ezinobuchule zaziwugcina umlando wethu. Lo mlando ke wawube sewudluliselwa ezizukulwaneni ngezizukulwane ngokuba kuxoxwe ngawo kusentshenziswa ulimi. Ulimi ke lona lwalusebenza omkhulu umsebenzi njengethuluzi lokugcina nokwedlulisa lo mlando.
Yingakho kungiphathisa ngesibibithwane nje uma ngibuka isizukulwane sanamuhla sithanda izilimi zokuhamba, bese zibukela phansi olwasekhaya. Lokhu sikubona nasekungabini nomdlandla ukulungisa amaphutha enziwa abelumbi ekuqanjweni nasekubhalweni kwamagama ezindawo thizeni. Kunoma silungise amagama ezindawo aqambeka noma abhaleka ngendlela okungeyiyo, sijaha ukuqamba kabusha ngamagama osopolitiki izindawo.

Kulesikhathi ngifisa ukuphosela inselelo labo ababolekwe amandla ukuba siqale umkhankaso wokulungisa umlando osemagameni ezindawo, ukuze izizukulwane ezizayo zithole inhlesanyana yalapho siqhamuka khona. Kumanje ngikhuluma nje eThekwini kusenendawo ebizwa ngeCongella, okuyibizo elingasho lutho nhlobo. ILembe lalibize lendawo lathi kukwaKhangelamankengane. Uma silihlahlela leli bizo lakhiwe amagama amabili. khangela + amankengane = Khangelamankengane. Ukukhangela lapha kusho ukubuka, inkengane igama iSilo sakwaDukuza esasethe ngaso abelungu. Sasima lapha iSilo sibuke (sikhangele) amankengane (abelungu). Ngokwehluleka ukubiza nokubhala ngokuyikho bona abelumbi belu base bethi yise-Congella. Lesi senzo siyawucisha umlando obalulekile. Uma singawuvuseleli manje siwugcine, mancane amathuba okuthi isizukulwane esiza ngemumva kwethu siwufice.
Khona manjalo nezimo zokukhuluma ezifana nezaga nezisho bezingenye yezindlela zokudlulisa ulwazi nomlando. Asethekelise nje. Uma okhulumayo ethi, ‘angisakuboni nakwaMadala eJudeni’. Ngaphandle nje komyalezo oqondile oveza ukuthi sekunesikhathi eside abakhulumayo bagcina ukubonana, kunomunye umqondo ojulile ongawuthola kuphela uma usulandelela ukwakheka kwale nkulumo.

Emlandweni abaziyo bathi kwakuneJuda obizo lalo kwakunguMadala. Leli Juda lalinesitolo lapho kwakuhlangana khona abantu bezothenga nasebekade bagcina. Konke lokhu kukhomba ukunotha kolimi nobuhlakani babantu boHlanga ekudluliseleni umlando ngezinto ezifana nezaga. Imfundo le eyafika nabelumbi isizuzise okuncane, yasemuka okukhulu. Phela ngokwemvelo nje uma ufunda okusha, kukhona okudala okumele wehlukane nakho.

Scroll To Top