Now Reading
UMtolo akehlele kontanga yakhe
Dark Light

UMtolo akehlele kontanga yakhe

Kuyamangaza ukuthi uMnu uBheki Mtolo angexwayisa uMntwana waKwaPhindangene ukuthi aziphathe kanjani izindaba zaseNdlunkulu.  uMntwana waKwaPhindangene ukhulele eSigodlweni seSilo saKwaDlamahlahla – iSilo uSolomon kaDinuzulu. Wabekwa waba uNdunankulu kaZulu ebekwa iSilo saKwaKhethomthandayo – iSilo uNyangayezizwe kaSolomon. UMntwana uqhubekile nokwenza imisebenzi yaseNdlunkulu neyesizwe ngokuthunywa iSILO uZwelithini kaBhekuzulu iminyaka ecishe ifike emashumini amahlanu.  Namanje njengoba uMntwana esingethe ukumenyezelwa nokwethulwa kweSILO esisha, iSILO uMisuzulu kaZwelithini – usaqhubeka nakho ukuphumelelisa izifiso zeSILO esisanda kukhothama.  Manje uMtolo wayekuphi yonke le minyaka uMntwana waKwaPhindangene ezikhandla esebenzela isizwe?

Wayekuphi uMtolo uMntwana enqaba ukungena okhethweni lokuqala lwentando yeningi ngowe-1994 ngenxa yokuthi isakhiwo soBukhosi bakwaZulu nesikhundla namandla eSILO kwakungacacile kuMthethosisekelo?  Ingani uMtolo neqembu lakhe i-ANC yibo kanye ababengasiboni isidingo sokuthi iSILO sihlonishwe nokuthi isigaba soBukhosi sibe yingxenye yesakhiwo esisha sokubusa izwe. UMntwana wanikela ngeqembu lakhe nomsebenzi wakhe wonke kwezombusazwe ukuze kuvikeleke kusimame uBukhosi bukaZulu.  

UMtolo usekhohliwe yini ukuthi iqembu lakhe nxa sekuqanjwa izifundazwe ngowe-1994 i-ANC yathi isifundazwe sakithi asibizwe ngo‘Natal’ kuphela kungathiwa ‘KwaZulu-Natal’ ngoba bengalifuni igama elithi KwaZulu.  UMtolo uthi akasiyo ingane umdala yena kodwa ukukhuluma kwakhe okwengane esakhasela eziko. 

Iqembu i-ANC KwaZulu-Natal licasulwa ukuthi izwe lonke laseNingizimu Afrika lincoma ubuqotho, ubuhlakani nobuholi boMntwana waKwaPhindangene ngendlela asingethe ngayo izindaba zaseNdlunkulu. UMtolo uqhubeka lapho kugcine uNobhala wesifundazwe uMnu uMdumiseni Ntuli ngokuthela uMntwana ngodaka ngeshwa labo abantu sebekhathele imfundisoze yabo.  

Isizwe samaZulu siyayazi imisibenzi yoMntwana. Izwe laseNingizimu Afrika liyayazi imisebenzi yoMntwana. UMtolo akekho ezingeni lokuthi angaxwayisa uMntwana waKwaPhindangene nganoma yisiphi isihloko sempilo. Angiphathi-ke ezindabeni zaseNdlunkulu. UMtolo akehle emthini awugibele, awungangaye.

Kuyamangaza ukuthi ngesikhathi lapho izwe lonke litusa ubuholi boMntwana waKwaPhindangene abaholi be-ANC KwaZulu-Natal yibo bodwa ababona uMntwana engenzi kahle. Itulo lokungcolisa umlando woMntwana lahlula izigomagoma zikaKhongolose.  OwayenguMengameli wezwe uMhlonishwa uNelson Mandela wayivuma induku ngenkathi ethi ngoMntwana: “Sisebenzise lonke uhlobo lwemicibisholo ukumcoboshisa usamile. Asikwazi ukumziba. Ukwazile ukumelana nezimo.” 

Namanje le mizamo yokuhudulela uMntwana odakeni okwenziwa uMtolo ngeke ilunge. Ekukhothameni kweSILO kufike izithunywa zivela ezweni lonke zizobhonga emswaneni.  Bekufika abaholi abavela emikhakheni ehlukene – abezenkolo, amabhizinisi, abezebhola, uBukhosi obuvela kwezinye izifundazwe nabaholi bamaqembu ezepolitiki. Bonke laba baholi okuhlanganisa noMengameli wezwe uMhlonishwa uCyril Ramaphosa bebemukelwa uMntwana waKwaPhindangene eSigodlweni.  

See Also

Nalapho sekumenyezelwa ukuqokwa kweSILO esisha, umndeni weSILO neNdlunkulu yonke bathwese uMntwana ijoka lokuthi asingathe umsebenzi wokwethula iSILO uMisuzulu kaZwelithini esizweni sonke. Konke lokhu akaze azicelele uMntwana noma akuphoqe kepha umlando umbeke esigabeni sokuba uphawu lobumbano nokuvikela isithunzi soBukhosi. 

UMtolo uthi wayencokola neSILO esisanda kwebuza aze akhohlwe ukuthi iSILO siwubani. UMntwana wasifundisa ukuthi iSILO siyinhliziyo kaZulu futhi simelwe ukuhlonishwa.  

UMntwana uyisibuko sokuthi ubuqotho nokuzinikela enkonzweni yesizwe kuyini. NjengoNdunankulu kaZulu uMntwana akacoshi nzuzo eza kuye. Kepha akungabazeki ukuthi ubuholi bakhe nobukhona bakhe bulethe uzinzo nokuhlonipheka eNdlunkulu. Umnikelo woMntwana waKwaPhindangene ekuvikeleni umbuso kaZulu ekuhlithweni amanqe uyobongwa izizukulwane nezizukulwane ezingakazalwa. Thina esiphilayo nesidla izithelo zobuholi bakhe sinesibopho sokuqondisa amawongowongo siveze obala iqiniso ngenkambiso nobuqotho boMntwana waKwaPhindangene.

Scroll To Top