Now Reading
Ikhumuka amasondo inqola yabezindaba
Dark Light

Ikhumuka amasondo inqola yabezindaba

Amasonto amabili edlule abe mqoka embonini yabezindaba kuleli nasemhlabeni jikelele. Ziqale zazimbi izindaba kwaphela sezimuncu. Kuqale ngokuthi kutuswe ukukhula kwesibalo sabantu ababhalisela ukuthola iphephandaba lase-United State of America, iNew York Times. Ngokwezibalo lesi sibalo sikhuphuke saze saba yizigidi eziyisi-6 nokuyinqophamlando. Nokho ngakolunye uhlangothi lezi zindaba zabe zibelethwe ngezinye ezingezinhle kuyo le nkampani nasemkhakheni wezindaba emhlabeni jikelele.

Okuvunyelwana ngakho wukuthi njengoba kubhoke ukhuvethe nje, izinkampani ezivame ukukhangisa zilahlekelwa yimali nokwenza zibe nenkwantshu nxa kumele zikhangise. ENingizimu Afrika khona ukuhlehla kukaHulumeni ekuxhaseni nokungaqalanga manje kwenza kube nzima ezinhlanganweni zabezindaba. 

Eminyakeni elishumi eyedlule iThe New York Times yabe inenzuzo yonyaka yezokukhangisa  ebalelwa ezigidigidini ezi-$1.7. 

Kwathi ngonyaka wezi-2018 leso sibalo sehla saba ngaphansi kwezigidi ezingama-$600. Yize ingeniso lokuthengiswa kwephephandaba lalidlondlobala, kodwa ingeniso selilonke lafadabala cishe ngengxenye.

Embikweni wayo wekwata yoluqala nonyaka  nayilapho bezuze abafundi,  iNew York Times iveze ukuthi sekukonke inzuzo yokusebenza esihleliwe kunyangantathu ibe yizigidi ezingama-$44.3, yehla isuka ezigidini ezingama-$52.4 eyenziwe yinkampani ngesikhathi esifanayo ngonyaka odlule. Sisinga phambili, iSikhulu Esiphezulu uMark Thompson, sthe ingeniso lezikhangisi lizoqhubeka nokufadabala lize lifinyelele ema-55% ngonyangantathu wesibili. Nokho uqagula ukuthi abakhokhela njalo amaphephandaba yibona abazosimamisa inkamapni.

“Sibone ukukhangisa kwehla ngesivinini sekuyophela unyangantathu futhi siyakholwa ukuthi ezokukhangisa ngonyangantathu wesibili zizokwehla ngama-50% kuya kuma-55% uma kuqhathaniswa nesikhathi esifanayo ngonyaka odlule futhi ngale kwalokho kuluvindi.”

Kwenzeka konke lokhu umphakathi ulambele ulwazi mayelana nokhuvethe. Ambalwa amaphephandaba angaphila ngaphandle kwezikhangisi. Ephawula ngalokhu uSolwazi uHamilton Sipho Simelane oyiSikhulu Esiphezulu Sezokusebenza (Chief Operations Officer – COO) ku-Igunundu Holdings esiphethe inkampani ekhiqiza iBayede, uthe:  “Akuyona imfihlo ukuthi abezindaba emhlabeni jikelele baphansi kwengcindezi. Le ngcindezi ayiqali manje kepha isimo esikuso sokhuvethe kungenzeka ukuthi sibhebhethekise umlilo,” kusho uSolwazi. Uveze ukuthi elaboHlanga noma limile yingenxa yabafundi balo nabo abahehwa ngokuthize kulo, okuyinqothovu yezindaba nocwaningo kepha kakhulu nokusetsheniziswa kolimi ngesinwe.

“Singelinye lamaphephandaba elibhala kahle nongalihlanganisa namanye emhlabeni ahlonishwayo kepha umehluko wethu wukuthi izikhangisi ezivela kuHulumeni asizitholi. Akungoba singayi eminyangweni ethintekayo kepha okwamanje isinqumo sikaHulumeni sisathi asingaxhaswa njengabanye. Nokho lokho akusenzi sehlise izinga. Kunalokho nabo laba abasenenhlanhla yokuxhaswa bayabukela kithi.

“Phezu kwalokho impilo inzima kepha njengabaphathi nabashicileli sizoqhubeka siqinisekise ukuthi aboHlanga bathola ingqikithi ngoba siyakholwa ukuthi bafanelwe ngokugcono,” kuphetha uMagujwa. 

Umbiko wakamuva weWorld Economic Forum (WEF) udalule  okuningi ngesimo sabezindaba emhlabeni ikakhulukazi ngesikhathi sokhuvethe. Okuvelile nje wukuthi:

   Abezindaba baneqhaza elisemqoka abalibambile mayelana nokhuvethe (COVID-19) yize luphonsa inselelo enzima embonini.

  Imboni ibhekene nenselelo enqala mayelana nekusasa lokukhangisa nokunakekela.

  Ubhubhane ukhuvethe lunyakazisa zonke izimboni. Emkhakheni wezokwazisa ukhuvethe lwakha amathuba nezinselelo.

Kuwa emikhulu, emincane iyaziwela

See Also

Abashayeka kakhulu kulesi simo ngabezindaba abasafufusa nabagxile emiphakathini. 

Laba kuthiwa bafa kabili ngoba kufike kube wukhuvethe ngapha bese kuba ngabakhangisi abangababheki nokubabheka. 

Inqaba ngalokhu wukuthi yibo abezindaba ezingeni lomphakathi abasondelene kakhulu nabantu nobekungalula nxa izindaba nemiyalezo ngalesi sifo kuphuma ngabo. 

Kulama sonto edlule kuwe izingqungqulu ezineminyaka zishicilela phakathi kwazo okubalwa i-Associated Media Publishing  kwalandela uphiko lwamabhuku kwaCaxton . 

Kwenzeka lokhu nje iznkampani zamaphephandaba okuyiMail and Gurdian kanye ne-Independent Newspapers bezibika indlala yezikhangisi. Leli phephandaba selingakuqinisekisa ukuthi izinkampani zabashicileli abasafufusa kuleli kanye nabashicileli bamaphephandaba ezingeni lomphakathi zibamba imihlangano kulezi zinsuku ngenhloso yokuqhamuka nesixazululo.  

Lo mhlangano uholwa yiMedia Development and Diversity Agency (MDDA) kanye nophiko lukaHulumeni lwezokuxhunana iGovernment Communication and Information System (GCIS).  

Ithimba liholwa iMDDA enosihlalo futhi kuthamela abe-Association of Independent Publishers (AIP) ne-Independent Publishers,kanye neGCIS neDepartment of Communications and Digital Technologies.

Scroll To Top