Now Reading
Umbhali ukhala ngokufunzwa ngamakhansela nangezimeya
Dark Light

Umbhali ukhala ngokufunzwa ngamakhansela nangezimeya

UMengameli wezwe uCyril Ramaphosa umemezele usuku lwamhla zingama-27 kuMfumfu wezi-2021 njengesizobamba ngalo ukhetho loHulumeni Bezindawo. Kulolu khetho kulindeleke ukuthi sibone abaholi bamaqembu epolitiki ahlukene bekhankasela amaqembu abo kwazise nemigomo yemvalelwekhaya ngenxa yokhuvethe ixegiswe yehlela esigabeni sokuqala.
Nginethemba lokuthi wonke umuntu ohluzekile uyazi ukuthi uma kukhulunywa ngoHulumeni waseNingizimu Afrika kusuke kushiwo uKhongolose. Akekho futhi ongazi ukuthi iningi lomphakathi woHlanga wakuleli ubulithanda, ulethemba leli qembu ngenxa yomlando walo omuhle. Ngeshwa abasunguli balo, ukwethembeka nomlando omuhle iningi labo abasekho.
Abakhona njengamanje bakhohlakele futhi abanendaba.
Ngakolunye uhlangothi kulo leli gugu kungene isihlava sokunyundelana, ubuqembuqembu kwalandela ukugobhoza kwegazi ngenxa yombango wezikhundla ohambisana nenkohlakalo edla lubi.

Mhlawumbe sekushaye isikhathi lapho ubuholi bamaqembu ezindaweni zonke ahola kuzo kufalele bufunde ukuthobeka nokulalela abantu. Okokuqala, abantu mabazikhethele abaholi ezingeni lomphakathi. Kube ngumuntu onezinga elithile lemfundo (okungenani kuqale kuGrade 12). Okwazi ukukhuluma kahle nokulalela abantu. Ongavuma ngelinye ilanga ukuthi ehle esikhundleni athathe amaphepha emfundo yakhe afune omunye umsebenzi. Hhayi ‘umholi’ ozofuna izinkabi kubulawe abantu ababemukhethile esebabiza ngezimbangi zakhe.
Phambilini bekuvame ukuthi kuqokwe ekuholeni umphakathi abantu abayile esikoleni iningi obekuba othisha. Ngeshwa kwalandela umsindo obangwa yizo izinkunzi nezinkabi lezi, kwaya kwashabalala lokho. Kwalandela ukugobhoza kwegazi labantu abafelwe onembeza kubangwa ubukhansela umuntu engasafuni ukuphuma esikhundleni. Umuntu aze abuze: “Nithi angishonephi, ngizowondla ngani umndeni wami?” Cha, lalela uyazi ini? Buyela lapho owawukhona singakakukhethi, futhi ungakadakwa umbuso.

Okwesibili, indawo nendawo inabantu bangakuyo. Yebo-ke makube ngabantu abakhele lowo mphakathi noma indawo abanezwi ekuqokweni kwemeya yomkhandlu, usomlomo kuyofika kusodolobha. Abantu abaziwayo emphakathini. Abantu abathenjwayo okwaziwa nemuva labo. Labo ngabantu esikwazi ukubaqonda sibabuze yonke imibuzo esiyithandayo hhayi abantu benu baholi. Ngicabanga ukuthi lo mjovo uyolithithibalisa leli gciwane lenkohlakalo nomabulalana kwezepolitiki.
Kuyoze kube nini sikhethelwa umuntu esingamazi, esingamazeli lutho emphakathini wethu kuthiwe akabe yimeya.

Kungani eMngeni sikhethelwa intombazane esingayazi yaseHarding kuthiwe ayibe usodolobha? Kuzombambathwa kushushumbiswe amathenda ngenkohlakalo. Abantu bakulowo mphakathi abasimami ngalutho kudla abaholi besifunda nabaholi besifundazwe abangakaze beneliswe yilutho selokhu kwathi nhlo! Yilowo mhobholo wabo-ke obenza bagcine bebulalana ngesihluku esenyanyekayo.

See Also

Kungangcono umbono wale ndaba enhle kangaka ungaphetha ngokuthi asiyekeni ukuncetheza, abaholi mabakhethwe umphakathi wakuleyo ndawo ngokubazi nokubazela. Ubuholi bukazwelonke kuphela okumele bufike buzonikeza iziqondiso ukuthi ukuqokwa kwabaholi ngumphakathi kuhamba ngendlela. Obesifunda nobesifundazwe mabubekhona kodwa bumenywe njengabantu abazoqapha ukuthi konke kuhamba ngendlela yini.
Omunye umbono ungase uthi, sebuhlangene bonke ubuholi uma bethanda bungayibuza imibuzo kumalungu omphakathi nalawo aqokiwe, babheke futhi nokuthi umphakathi wenelisekile yini ngokuqokwa kwabo. Babuze nokuthi yini ehlukile abazoyenzela abantu ukusimamisa impilo, ingqalasizinda nenhlalonhle yabo.
Asisabadingi abaholi abazobeka izimeya nosomlomo bese bebuza ukuthi abantu babo bazowathola yini amathenda enkohlakalo. Yebo ngenxa yokushintsha kobuholi, izimo ziya ngokushintsha kancane kodwa uma sikhuluma iqiniso nje yilokho okwenzeka njengamanje ubona kunjena nje. Futhi ngeke kuphele uma kungakasukumi muntu akhulume akhuze ibhadi nemihlola.

Ubuxoki bukhona futhi bukhulu. Isicelo sami sinye, umphakathi mawuzikhethele wona ubuholi kuphele kanjalo. Ngoba kwakuyona le nto yamagatsha kugcwele amaxoki athengwa ngemali abulale abantu noma ababulalise. Kuvinjwe ubulungu benhlangano. Ubona umuntu ugijima nohlu lwabazokwazi ukuvota, olunabantu bakhe futhi bangene kuyo ngoba kufuna yena avimbe abanyanyayo ukuze kuphele iminyaka eli-100 kulokhu kwakhethwa yena yedwa.
Ngesinye isikhathi sicela ubuholi busondele eduze buzobheka lezi zindaba ezimbi buzilungise. Akekho umuntu ohlakaniphe yedwa ngaphandle kukaNkulunkulu, ngoba vele mkhulu.
Sengiphetha ngicela abaholi basendaweni yethu esibaziyo bazosiphathela uMkhandlu wethu eMngeni, eHowick, hhayi umuntu othile osuka eGoli onobudlelwano nabaholi abathile eze ngenkohlakalo yalabo abamuthumile.

Scroll To Top