Now Reading
Izithiyo nemigoqo akungayiphazamisi intsha empokophelelweni
Dark Light

Izithiyo nemigoqo akungayiphazamisi intsha empokophelelweni

Noma siphila esikhathini esinzima sokhuvethe olusivalele ezindlini, kubalulekile ukuthi siphile impilo enenhloso nemigomo ethize esizibekele kona. Kubukeka kunzima ukuphila impilo enenhloso kanye nokulandela imigomo owawuzibekele kona ngenxa yesimo esikuso. Ingani uthi ungalindele uzwe sekuthiwa izwe seliyavalwa, uthi usabambe lokho uzwe ukuthi ugesi uzohamba amahora athize.

Isimo somnotho kanye nesenhlalo asisihle neze kodwa kubalulekile ukuthi abantu bakithi bangalilahli ithemba. Angizicabangi ngiphila ngaphandle kwethemba lokuthi izinto zizoshintsha empilweni yami. Kuyagulisana ukungabi nephupho lempilo yakho futhi kulula ukuthi sikubone usudliwa ukhwantalala. Kungakho uma uqala unyaka ngathi asiwuqale nezifiso esiphokophele ukuzifeza.
Kulesi siqephu sanamuhla ngifisa sikhumbuzane ngawo la maphupho esaqala nawo uma kuqala unyaka futhi ngifisa sibuyekeze ukuthi ukuphi nawo, ikuphi osophumelele kukho, ikuphi lapho ubambeke khona kanye nokuthi kungenziwa kanjani ukuze ukwazi ukuwafeza la maphupho akho kulezi zinyangana ezisele kulo nyaka. Okokuqala engifisa ukwenze ukuthi uhlale phansi naloya mbono kanye nemigomo owawuzibekele kona. Bala lokho osukwenzile, buyekeza ukuthi kulokho okwenzile yikhuphi ophumelele kukho futhi ikuphi ongaphumelelanga kukho.

Ngifisa ukuthi uthole isithombe sokuthi ukuphi nokufeza amaphupho akho. Angikuveze ukuthi kubalulekile ukuthi ubungaze impumelelo noma ngabe incane kangakanani. Ungafakelwa abantu ingcindezi, awudingi ukuthi uphumelele ezintweni ezinkulu ukuze ubungaze impumelelo yakho. Esikhathini esiningi asiboni ukuthi siphumelele kangakanani ngoba asithathi ithuba sibuke indima esesiyilimile.
Ziningi izinto, njengoba besengibalile ngaphezulu, ezingenza singaphumeleli. Okubalulekile ukuthi wazi ukuthi ugilwe yini kule ndlela ende oyihambayo ukuze ungaphindi ungene kulolo gibe ngokuzayo. Uma ngingenza isibonelo ngomfundi, kubalulekile ukuthi kusukela uqalile unyaka ubheke ukuthi yini oyifundile, wawubhale ukuthi ufuna ukuphumelela kanjani ebhodini lakho lemibono, ithini emiphumela kuyimanje, yini ekuphazamisile? Ziningi izinto ezingasiphazamisa empilweni. Kungaba ukuvilapha, abangani, ukugula, isimo sezimali sabazali noma esakho, ukungalandeli imigomo owawuzibekele yona, kanye nokuthi into uzoyenza kusasa ngaso sonke isikhathi lapho kumele uyenze.

Ngithe kuwe, asikho isidingo sokuthi uziphathise ngengcindezi nokhwantalala. Yebo, kubuhlungu ukubona ontanga bakho oqale nabo uhambo oluthize bephumelela kodwa asiyi ndawonye asiwona amanzi. Iphuzu engizama ukuliveza lapha ukuthi wena gijima emgudwini ozibekele wona noma obekelwe wona impilo.
Okubalulekile ukuthi ungazitheli ngamanzi abandayo futhi ungaphonsi ithawula. Ingcindezi kanye nokhwantalala okubambe abantu bakithi, ikakhulu intsha, kubangwa ukuzama ukufana nomunye umuntu. Iningi lethu sizama ukuphila impilo ephilwa abangani bethu, abantu esisebenza nabo, abantu esifunda nabo noma omakhelwane bethu.
Umuntu nomuntu unolwakhe uhambo futhi aluzoze lwafana noloseceleni kwakho. Kungakho kulesi siqephu sanamuhla ngikhuluma nawe wedwa futhi ngifisa uhlale phansi wedwa ucabange ngohambo osoluhambile kusukela kuqalile unyaka.

Omunye wabasakazi ohlelweni lwabantu abasha engiye ngibe kulo njalo ngeviki, ungibuze ukuthi ubhekana kanjani nokwehluleka? Ngithe kuye, futhi lokhu ngikusho nakuwe, ukwehluleka kusifundisa lukhulu. Kubuhlungu kodwa uma ubalekela ukwehluleka ngoba usuke ubalekela imfundo. Ngiqonde ukuthi vuka uzithintithe ubuyele kumaphupho akho. Okubalulekile ukuthi uthole usizo lapho ungaboni kahle khona.

Okubalulekile ukuthi ungazitheli ngamanzi abandayo futhi ungaphonsi ithawula.

See Also

Ukwehluleka ohlangabezane nakho kulezi zinyanga ezimbalwa ezedlule ngicabanga ukuthi kukufundise izinto ezithize nengicabanga ukuthi uzuze lukhulu kuzo. Olukhulu usizo ungaluthola kubantu abenza lento oyenzayo noma abafuna lento oyifunayo. Uma ungusomabhizinisi, thola abanye abafana nawe ukuze uthole ukuthi bona benza ngani. Uma ufunda isikole, funa abafundi abasebangeni eliphambili kunawe ukuze bakucobelele ngokuthi baphumelela kanjani. Akungakuphathisi ngamahloni ukuthi uqale into ethize wangaphumelela. Njengoba siphakathi nonyaka, unethuba elihle futhi nelanele ukuthi wenze kangcono noma wenze okukhulu kunalokhu owawukubhale ebhodini lemibono. Zethembe futhi ube nesibindi ngoba isikhathi esiphila kuso awafuneki amavaka. Impilo izokuhlafuna iphinde ikuphimise uhlekwe yizwe lonke uma uzoyesaba.

Into engiyifunde ngempilo, ifana nezinja zakwamakhelwane, uma ukhombisa ukuzesaba zizokuluma kodwa uma uziqonda ngesibindi esihlangene nokucophelela zizokuhlonipha. Angisho ukuthi impilo izobalula kodwa yima isibindi, ngoba yinde le ndlela esiyihambayo.

Scroll To Top