Now Reading
Isikhathi sokukhula nokufundiseka sidliwa yizinkundla zokuxhumana entsheni
Dark Light

Isikhathi sokukhula nokufundiseka sidliwa yizinkundla zokuxhumana entsheni

Esikhathini esiphila kuso izinkundla zokuxhumana azisasentsheziselwa ukuxhumana kuphela. Eminyakeni edlule izinkundla zokuxhamana zazenza kubelula ukuxhumana nabantu, futhi kwakuba lula ukuthola imininingwane yomuntu esenadukelana naye iminyaka. Izinkudla zokuxhamana ziqukethe okuningi kunalokhu ezasungulelwa khona. Ezinsukwini zakudala kwakunzima ukuxhumana nomuntu ophesheya kwezilwandle, angisayiphathi eyokushaya ucingo, yayimba eqolo. Ukufika kweminkenenezo yesimanje kwenze izinto zalula futhi zashesha. Kunento engiyifundile ngezinkundla zokuxhumana, engifisa ukuyedlulisela kuwe kulesi siqephu sanamuhla. 

Ngingakangeni kungqikithi yanamuhla angiqale ngokuthi, izinkundla zokuxhumana zinobuhle kanye nobubi bazo. Sidinga ukuthi siqaphele ngaso sonke isikhathi uma sizisebenzinza. Ezintweni ezinhle ngezinkundla zokuxhumana, ngithanda ithuba lokufunda kanye nokufundisana eliza nazo izinkundla zokuxhumana ezahlukahlukene. Leli thuba lokufunda kanye nokufundisana eliza nezinkundla zokuxhumana lenze ngakubona kubalulekile ukuthi ngikhuthaze aboHlanga ukuthi balithathe balisebenzise ekufundisaneni izinto ezahlukene. 

Siyadinga ukuthi sifundisane ngezinto eziningi ezingakwazi ukusiyisa phambili singaboHlanga. Ezinsukwini bengikhuluma nomunye wabangani engimthole ezinkundleni zokuxhumana ngendaba yokubaluleka kokufundisana izinto ezibalulekile ezifana nokuziphatha. Ekukhulumeni kwethu, umfo kaMajola uveze ukudangala kwakhe ngendlela abantu, ikakhulu intsha efuna umsebenzi, engafundisekile ngayo uma ikhuluma nomuntu. 

Sichitha isikhathi esiningi ezinkundleni zokuxhumana, ikakhulu abantu abasha. Isikhathi esisichitha ezinkundleni zokuxhumana ngisibona siyisikhathi okungamele usikhalele futhi uzisole ngaso. Angifisi ukuzwakala njengomuntu okhuthaza ukuthi abantu abahlale ezinkundleni zokuxhumana kodwa ngifisa ukuveza ukuthi kuningi esingakufunda futhi nesingafundisana ngakho ngalesi sikhathi esisichitha ezinkundleni zokuxhumana. Singafuna imisebenzi, sixhumane nabaqashi, sakhe ubuhlobo, sikhuthazane ngokuphumelela, singaletha ushintsho emiphakathini esiphila kuyo, futhi singafaka ingcindezi kulabo abasiphethe ukuthi balethe ushintsho emiphakathini esihlala kuyo. Ezinkundleni zokuxhumana maningi amathuba okuletha ushintsho empilweni yakho kanye nasempilweni yabantu abaningi. Uma ngiqala uhlelo lokuthuthukisa nokweluleka abantu abasha engilubiza ngeFree Mentorship at the Park Programme, ngasebenzisa zona izinkundla zokuxhumana ukufaka isikhangiso nesimemo. Ngikhuluma nje lolu hlelo lusabalele kulo lonke elakuleli ngokusizwa yizo izinkundla zokuxhumana. 

Ngifisa ukukhuthaza wonke umuntu osebenzinsa izinkundla zokuxhumana ukuthi aqaphele ubugebengu kanye nenkohlakalo ekhona kulezi zinkudla. Okubaluleke kakhulu ngokusentsheziswa kwezinkundla zokuxhumana ukuthi sifunde ukulalelana, sifunde ukubekezelelana, sifunde ukuhloniphana futhi siwuhloniphe umbono womunye umuntu. Kuningi okuzokweqa obekungakusiza noma kukufundise okuthize, kodwa ngenxa yokungaziniki isikhathi sokuzwa iphuzu lomunye umuntu uzozithola ungafundanga lutho. Thatha igalelo lokufundisa okuthize noma udlulise umlayezo othize uma uke wangena ezinkundleni zokuxhumana. Akungabi indawo lapho uchitha khona imali kungabi noguquko olwenzayo noma olwenzeka empilweni yakho. Njengomeluleki wentsha ngempilo kanye nezemfundo, ngikubona kubalulekile ukuthi umuntu omusha abekhona ezinkundleni zokuxhumana. Isikhathi esiphila kuso izinto eziningi kanye namathuba amaningi kufakwa khona ezinkundleni zokuxhumana. 

Okubalulekile futhi nengifisa ungakukhohlwa ngezinkundla zokuxhumana ukuthi ziyakwazi ukukuphendula isigqila sazo, wena owabona umuntu edlalwa iziyobisi. Kubalulekile ukuthi ukwazi ukuzilawula futhi uzikhuze Kulula ukuthi uhlale usuku lonke, futhi kungabonakali, ezinkundleni zokuxhumana. Kulula nokulahlekelwa umsebenzi uma umqashi ekuthole uchitha isikhathi sakhe ezinkundleni zokuxhumana. 

See Also

Kubalulekile ukuthi uhloniphe isikhathi sakho, kanye nesomndeni. Yazi ukuthi ungena nini ezinkundleni zokuxhumana futhi zikhuze uma usuthathe isikhathi eside khona. Uma ungumfundi, izinkundla zokuxhumana zingakusiza futhi zingaphinde zikwenze ulahlekelwe ikusasa lakho. Ungasizakala ngokuthi ukwazi ukuxhumana nalabo ofunda nabo futhi usizakale lapho udinga usizo. Izinkundla zokuxhumana zisize abaningi abafundi kanye nothisha ngesikhathi lapho umhlaba uhlaselwe ukhuvethe. Uma ngithi zingalishabalalisa ikusasa lakho lingakaqali njengomfundi, ngisho ngoba ngibone abantu abasha abaningi bengaqashwa emisebenzini abanye belahlekelwa imisebenzi ngenxa yezinto abazifake ezinkundleni zokuxhumana. 

Engikufundile futhi nengifisa ukuthi ukufunde nawe kulesi siqephu ukuthi sineqhaza elikhulu singaboHlanga lokufundisana kanye nokuthuthukisana. Asinganqeni ukwelulekana nokubekezelelana nakuzo izinkundla zokuxhumana. Asingawayeki amathuba eza nezinto zesimanje ezifaka phakathi zona izinkundla zokuxhumana.

Scroll To Top