Now Reading
Imibono eyahlukene ngevidiyo kaRamaphosa enikwa imvilophu
Dark Light

Imibono eyahlukene ngevidiyo kaRamaphosa enikwa imvilophu


Abanye bathi bekudayiswa izwe


Indawo esesidlangalaleni kanjena iyona kanye okulula ukwenza kuyona inkohlakalo ngoba akukho okubukeka kusolisa futhi angeke unake abantu bezixoxela kugcwele abantu ungeke ubezwe bathini. Kumele asivezele ukuth yini le abenikwa yona njengoba ubudlelwane bakhe nemindeni emithathu ephethe ingxenye engamaphesenti angama-60 eGDP yakuleli enobudlelwane nayo nje akulula ukumethemba. – nguThobani Mazwendoda Madushamxakile Thusini

Kodwa Mhleli wabuza ibhasi libhaliwe. UMengameli wonke enza into enjena,  akasanamahloni nokuthi kusemehlweni abantu. Mhlawumbe njengezintatheli, ake niphenye leli xhegu elimnika imvilophu ukuthi lingubani, wakwabani, lithunywe ngubani emthumeni? – nguThandanani Manyathi

Wonke amalungu kaKhongolose akhohlakele, abamhlophe basesemandleni. Benza imali eNingizimu Afrika futhi baphila impilo ewubukhazikhazi phesheya kwezilwandle. Imali yomgwazo leya ngisho nengane encane ingayibona le nto. Bonke laba abavikela i-ANC yingoba kukhona abakuzuzayo kuyona. – nguLindokuhle Nqobane

Akamuniki ngani esandleni nendlela ashesha ngayo ukuyiphosa esikhwameni,  le ndoda iyawazi amaSulumane ukuthi anemali. Nibone ngempela ukuthi le ndoda ayizihlanganisi nomuntu ongenamali.– nguLoverse Sibisi

Noma ungayibuka futhi uyihumushe ngayiphi indlela, lena-ke yona kayinambitheki futhi ishayisa ngamahloni. Sinqunu njengezwe uma lokhu kuyilokhu okubukeka kuyikho. – nguCollin Sandile Kansas Khathi

Ngicabanga ukuthi useyabongwa ngobudedengu bakhe kule nto yokhuvethe kanye nokuthatha umnotho kwaboHlanga awuthi thwaxe kulaba. – nguLucky MvelizSon Mkhonza Madonsela

Akuyena yedwa bonke banje ku-ANC akamele aboHlanga usebenzisa bona namaqhawe esizwe asashona ukudayisa izwe bonke kusuka ku-OR Tambo. – nguSabatha

Kusaqhubeka yona imikhuba, kukhona ubufakazi obulahlwayo njengoba engamuniki esandleni kunalokho uyifaka kulesi sikhwama esingeqondakale ukuthi esikabani njengoba behleli, kodwa basaqhubeka lapho babegcine khona. – nguHlengi Dladla

Noma ngabe isipho esihle noma esibi, kodwa indawo esethulwa kuyo nendlela esethulwa ngayo kungenabantu ithimulisa amakhala, ishiya imibuzo. Ilongwe elishunqa ehlungwini livama ukuba yingozi ngoba lingawuvusa umlilo uma lingacishwanga. – nguMunna-Baba E S Nzima

Kusobala ukuthi le mvilophu ayikho emthethweni nangendlela anikezwa ngayo ungafunga ukuthi bashushumbisa iNingizimu Afrika. Uyabona ukuthi ubugebengu bodwa obenziwa lapha, kudayiswa ngezwe. – nguSidlakela Ngema


Ababoni lutho olubi kulokhu 


Cishe ikhadi lokubonga noma incwadi. Angithi kade ebavakashele emcimbini wabo kaRamadan. Senifuna sisole nento engekho. Inkohlakalo yenzelwa emahhovisi nasemagunjini asemahhotela lapho okusuke kungekho khona ntatheli. – nguNgcebo S. Mhlongo

See Also

Uma senihlaziye naqeda bese-ke nizibuza ukuthi ukube bekunguwena lo onikwa kanje ubunganqaba uthini? Okunye futhi, yini obekufanele ayenze umnikwa uma enikwa ngale ndlela futhi enikelwa endaweni enje into angayazi futhi nokuthi iyini yani? – nguSomathuba KB Buthelezi

UMengameli uqongelela inhlangano imali. Izisebenzi zenhlangano aziholi ngakho-ke kumele aqoqele inhlangano imali. Nginesiqiniseko ukuthi noma ngabe bekuyimali yokugwaza, ngeke walindela usozigidigidi ukuthola imvilophu iza ngale ndlela.  – nguSiyabonga Myende

Ngisho ningathini uphethe usazophatha futhi ungcono kabi kunalo, ningafuni ngimbize ngegama niyamazi. – nguMkhe Zizi

Sekwashaywa umhlahlo yini kanti kuBAYEDE nakhu sibhuliswa manje ngento esingazi ukuthi iyini nokuthi kwakukuphi kwenzenjani? – ngu-Azania Buthelezi

Nibulawa ipolitiki nje nina. Kungani ningabikanga ngoZuma edla namaNdiya? Uniphethe-ke uRamaphosa niyathanda anithandi noze nimthande. – nguSbonelo Chiliza

Laba asebesheshe bahlulela ngokuthi kwenziwa inkohlakalo abahambe bayovula icala baveze lobu bufakazi emaphoyiseni. – nguVusi Ncwane Khumalo

Nizoze nihlaziye nje kwakona le ncwajana inikezwa uMengameli yini noma ifakwa ebhokisini? Ningamalabatheka kodwa. – nguMkhize Simphiwe

Scroll To Top