Now Reading
AmaQhoiqhoi awaqhelile kakhulu endalweni nasemvelweni
Dark Light

AmaQhoiqhoi awaqhelile kakhulu endalweni nasemvelweni

nguSikhumbuzo Ndlovu

Emlandweni kuthiwa amaKhoikhoi, amaKhoisan noma amaSan bayisizwe esisakhonzile ukuphila ngendlela yasemandulo bengakafiki abamhlophe e-Afrika. 

Nanamanje basaphila kanjalo. Imvamisa baye babizwe ngabaThwa abasakhonze ukuzingela, bacibe izinyamazane ngemicibisholo.

Angizukujula kakhulu ukuthi ubani owayesekhona eNingizimu Afrika mhla kufika abelungu kodwa emlandweni kuvela ukuthi amaKhoisan ayesekhona, mzukwana kufika abamhlophe njengoJan Van Riebeeck ngowe-1652, eWestern Cape.

AmaKhoisan, ngabantu okungelula ukuhlala, ukukhuluma isikhathi eside, izinsuku eziningi nabo. Usuke unenhlanhla uma uthuke ubelamela futhi uhlale nabo isikhathi esingaphezulu kwamahora amathathu.

Waqinisekisa uMnu uSanie Jonas ngowezi-2000 owathi uyiKhoisan, ukuthi bakukhonzile ukuzingela.

Kwaqinisekiswa eyokuzingela uMnu uPeta Sonath oyiKhoisan, mhla zizi-4 kuNhlaba wezi-2018. Ungowokudabuka emakhaya ase-Upington, eNorthern Cape. Wayekade ehlala eShallcross. UPeta wathi kunamaKhoisan awaziyo ahlala eWentworth naseNewlands East.

Engakuqaphela ukuthi amaKhoisan noma amaSan angabantu abahlale bexwaya isikhathi esiningi. Abethembi muntu ngisho uxoxa nawo uma engakabi nesiqiniseko ngawe sokukwethemba. Into yokuqala abakutshela yona ilena yokuthi, bayazi ukuthi ufuna ulwazi lwabo lwendabuko abanalo njengolwamakhambi noma lwemithi.

AmaKhoisan awahlali ndawonye, angomanxiwa kamili mbuya. Ayehlala kuzo zonke izindawo, empeleni asuke elandela imvelo lapho iwavumela khona ukuba ahlale lokhu okungasenzeki kwaboHlanga. Yingakho kusenemidwebo emigedeni nasezindaweni ezahlukahlukene eyadwetsha noma eyaqoshwa ngamaKhoisan, esabonakala namanje, nasemalini yamaphepha.

INingizimu Afrika yawabungaza amaKhoisan ngolimi lwawo nangokuqoshwa kophawu olusha lwezwe lukaHulumeni omkhulu mhla zingama-27 kuMbasa wezi-2000, olusetshenziswayo.

Kuyaqapheleka kusikompilo labo ukuthi basonga izandla uma bebingelela, umuntu omncane uguqa ngamadolo uma kubingelelwana. Owesilisa ugeza izinyawo zowesifazane kungabi ndabazalutho kubona.

Bathi abalokothi baxhawule owesifazane okungeyena umkakhe, angagcagcile naye, nongesona isihlobo. Bathi bagwema inkanuko nokuhalelana. Kwenza bangabi uhlobo oluthanda umaqomana noma yikanjani. Yingakho bengalali nowesifazane bengakagcagci.

Bagqoka izingubo ngokwasentshonalanga uma besemadolobheni. Bazikhumule, bahambe ngezinyawo uma sebesemakhaya bese beyavunula.

Ngeshwa ulimi lwamaKhoikhoi, lwamaKhoisan alulondekanga emibhalweni njengezichazamazwi nokunye yize besalukhuma futhi sebeyingcosana asebelukhuluma ngokugcwele njengoba kwavela ngowezi-2018 mzukwana kubungazwa izilimi nezichazamazwi ezweni.

Kwavela ngalowo nyaka ukuthi kwasekunabesifazane abathathu kuphela ababesakhuluma ulimi lwamaKhoisan eNingizimu Afrika. Kwathiwa kuzokwenziwa imizamo yokuba luncelwe, lulondolozwe ngeqiniso lolu lwazi kulaba besifazane.

Kwezwakala nomsakazo womphakathi iX-K FM eKimberley, udlala umculo, usakaza emoyeni ngezilimi isiXu, iXun nesiKhwe zamaKhoisan, mhla zizi-4 kuNhlaba wezi-2018.

Kanti uPeta uyalukhuluma ulimi lwesiBhunu kakhulu, olwesiNgisi nengcosana yolimi lwesiZulu. Ukuthi wasifundaphi isiZulu akangichazelanga, wangiziba.

UPeta wenaba ngokuthi babingelela bathi: ‘Nqikilili!’ bathi: ‘Ncii’. Ngangizama ukulalela indlela ayephimisa ngayo amagama. Ngeke ngasho ngithi kunjalo, cha akunjalo. 

AmaKhoisan aqolwa nawo umhlaba njengoba kwenzeka nakwaboHlanga,  kwashabalala nolimi lwawo kwagqama ulimi lwesiBhunu kumaKhoisan. Amanye agcina esebizwa ngamaKhaladi akhuluma kakhulu i-Afrikaans.

See Also

Kuthiwa sancipha isizwe samaKhoisan ngenkathi abesifazane baso bembatha nganguboyinye nabamhlophe njengoba kwenzeka nakwaboHlanga mzukwana kufika abamhlophe kwaze kwaqambeka isizwe samaKhaladi.

Kusazokwenzeka uma beqhubeka abesifazane boHlanga baseNingizimu Afrika bembatha nganguboyinye naboHlanga okungebona abaseNingizimu Afrika bese kuzaleka esinye isizwe.

Ngakuqaphela futhi nawe uzokuqaphela ukuthi kunemfihlo abangeke bayiveze obala abesifazane boHlanga bakwamanye amazwe. Iqiniso elibonakalayo ukuthi bayacophelela ukuthi lingadungeki igazi labo ngokumbatha nganguboyinye nowesilisa woHlanga waseNingizimu Afrika.

Kunomlando futhi obhalwe kuzizinda zolwazi ngaphansi kweSouth African History Online (SAHO) ngesihloko sithi: Cator Manor 1650-2007; Umlando ngeCator Manor.

Ukuthi eCator Manor noma eMkhumbane kwakuhlala idlanzana lemibuso yaboHlanga kusukela ngeminyaka yowe-1650 ngenkathi kufika abamhlophe. Omunye wemibuso kwakungowesizwe sakwaNqondo. Lapha ngicabanga ukuthi babeqonde uManqondo okwagcina sewuthathwe abasizwe sakwaNtuli ngowe-1730.

ICator Manor yaqanjwa ngoMnu uGeorge Christopher Cato owayeyiMeya yokuqala yoMkhandlu waseThekwini ngowe-1865 njengophawu lokumklomelisa emva kokufika kwamaNdiya kweleNdlovukazi uMthaniya ngowe-1860.

Kugcine uMkhumbane sewaziwa njendawo eyayihlala izinhlanga ezahlukene okwakungamaNdiya, aboHlanga namaKhaladi.

Kuvela ukuthi umphakathi waseThekwini, wabamunye ngowe-1992 ngenkathi kusungulwa iCator Manor Development Association (CMDA) eyayizovuselela ukuthuthukisa le ndawo.

Lo mlando uvala ngonyaka wezi-2007 mzukwana kusungulwa, kwadlalwa umculo we-jazz  owawubizwa: UMkhumbane Global Jazz Week, okwakunabaculi basemazweni aphesheya kwezilwandle.

Scroll To Top