Now Reading
AMABHUKU
Dark Light

AMABHUKU

Ebhukwini lakhe ‘Amava Ohlanga” (1995) umbhali uJ.B Hlongwane uthi ngenkathi abamhlophe bengakafiki kuleli abantu boMdabu babe nabo ubuciko babo. Uqhuba athi noma sebefikile abezizwe kwashabalala okunye kepha ubunye abuzange bulothe, baqhubeka njalo. 

Ubuciko obabuligugu kumaZulu kwabe kuwukuhaya izinkondlo. Izinkondlo zoMdabu ziwumcebo wesizwe lapha singatapa khona sidele. Nanamuhla lezo zinkondlo zoMdabu ziseligugu. 

UHlongwane uthi izinkondlo zoMdabu zehlukene ngale mikhakha; amahubo empi, imilolozelo, izithakazelo, izibongo zamaqhawe naBantwana naMakhosi, izihasho kumbe izibongo zobunsizwa.

Scroll To Top