Now Reading
Umbono wephephandaba: Ezimpini zaseNdlunkulu thina asicheme neSihlalo!
Dark Light

Umbono wephephandaba: Ezimpini zaseNdlunkulu thina asicheme neSihlalo!

Lokhu okwenzeka kwethu kusilulaza sonke ngisho kakhulu iSILO esingasekho phakathi kwethu  kanye neSihlalo


Nonyaka awuqalanga kahle kubeNguni nakwaboHlanga jikelele. Ukwebuza kweSILO ngenyanga eyedlule kusidumaze sonke. Kuthe kusenjalo sisazikhotha amanxeba sabuye sagutshuzelwa yifu elimnyama ngesikhathi kuguqa iNdlovukazi uMaDlamini waKwaKhangelamankengana – iGwalagwala. Lokhu kusishaqise sonke kwadala nemibuzo kufanele. Siyizwe sizibuzile ukuthi engabe senzeni nokuthi ngabe libhubha ngathi yini.

Lokhu asikaze sikuzwe noma sixoxelwa ukuthi kungacima ilanga kuthi lapho liphuma  kube kuphinde kusiphinde. Sizibuze kufanele ukuthi ngabe kukhona yini okumele sikwenze njengesizwe.

Nokho okusidumaze kakhulu ziwombe lapho abeNkosi, iNdlunkulu kaZulu ibibhixana khona emaphephandabeni nakuthelevishini. Lokhu kusizwise ubuhlungu obukhulu  ngoba sikhule sazi ukuthi iNdlunkulu kaZulu yisizinda nophawu lwenhlonipho nobunye. Lokhu esikubonayo kuyasilulaza njengesizukulwane sanamuhla kepha kululaza ngisho iSILO esinikwe isikhathi eside ukuphila phakathi kwethu ngenhloso yokusifundisa inhlonipho.

Njengephephandaba sizibuza ukuthi abalwayo noma ngabe sebehluthuke kanjani  bebengehloniphe iSILO neSihlalo?  Lokhu kushiya thina njengoZulu nabeNguni ukuba singenelele ngokubabaza leli chilo elenzeka sibuka. Lokhu singakwenza ngokungathathi hlangothi kunalokho sime neSihlalo okuyiso uma sekwedlule konke esizonukubukezeka.

See Also

Sinxusa aMakhosi, izinduna, izinsizwa, izintombi noZulu wonke ukuthi kule mibango ekhona thina singachemi namunye kunalokho sime neSihlalo sona okungesethu sonke. Yebo singesethu ngoba sikhona nje safelwa ngokhokho bethu. Asingavumi ukuba ngenxa yethu sinukubezeke.

Njengephephandaba laboHlanga siyazibophezela ukuthi ngeke sibe yingxenye yababhidliza lokho okwafelwa ngokhokho endulo. Ukuthi ngokubika ngokungathathi hlangothi siyoqinisekisa ukuthi sibeka inhlonipho yeSihlalo phambili ngoba ukwenza njalo kuwukuzihlonipha thina qobo kepha futhi kuwukuhlonipha amadelamzimba okungabazali bethiu kanye neziNyandezulu zesizwe. Ngakho sithi asizithibe sinxusa neNdlunkulu yenze njalo ingalingeki isuke lapho umlando owabe uyibeke khona, ekubeni wuphawu lwenhlonipho nobunye.

Scroll To Top