Now Reading
Uyayivivisa uVavi ngoba uHulumeni unqamule isivumelwano sangowezi-2018
Dark Light

Uyayivivisa uVavi ngoba uHulumeni unqamule isivumelwano sangowezi-2018

nguSiyethaba Mhlongo

Inyunyana yezisebenzi iSouth African Federal Trade Union (SAFTU) ithi uHulumeni kumele ugxekwe ngesiteleka esifufusayo sezisebenzi zikaHulumeni.

Izisebenzi zisabisa ngokumisa yonke into uma sezingena esitelekeni.

UNobhala Jikelele weSAFTU uMnu uZwelinzima Vavi, uthe uHulumeni uphumile esivumelwaneni owasisayinda ngowezi-2018 ngokuthi uthi ngeke izisebenzi zenyuselwe umholo ngoba usenkingeni yezimali.

Lolu daba seluseNkantolo YoMthethosisekelo luzohlalelwa ngesigamu sesibili sonyaka ophezulu.

UVavi uthe: “Okwesibili ngenkathi uHulumeni wenza lokho uphuma esivumelwaneni okwakuvunyelwane ngaso wamemezela ukuthi awuzofaka ngisho isenti ukwenyusa imiholo eminyakeni emithathu ezayo lokho ukusho ePhalamende. Kanti ngesikhathi kuxoxiswana basiyeka bathi asizokuthola lutho iminyaka emithathu uma uhlanganisa nonyaka odlule uya kowezi-2024 lokho kusho ukuthi imnyaka emine lapho kuthiwa izisebenzi azihlale zingenyuseliwe imali. Kwaphela konke ukuzincoma ushayela abahlengikazi, odokotela namaphoyisa izandla kanye namaphoyisa lapho ufaka itshe eziswini zezisebenzi kubhekwene nokhuvethe. Ingakho sithi kumele uzisole wona ngalento.”

Uthe uHulumeni uthathe imali yazo zonke izinto ezimqoka emphakathini. UVavi uqhube wathi le mali awuyithathanga ezisebenzini kuphela lapho uthathe izigidigidi ezili-R101 kodwa unqume ngisho isabelomali sezempilo nengqalasizinda nokuyikona okuqala inkinga manje ngoba uHulumeni awufuni ukubheka izindlela zokwakha imali kunalokho uthatha izindlela ezizowenza ukuthi ungakhokheli izisebenzi uqhakambise izidingo zawo ngoba lezi zinto ziya emphakathini. 

See Also

Maqondana nemali enkulu uHulumeni othi uyifaka emaholweni ezisebenzi njengoba kusabelomali sakhe uNgqongqoshe Wezezimali uMhlonishwa uTito Mboweni waveza ukuthi imali engamaphesenti angama-51 iya ezisebenzini ngokwamaholo kusuka ngowezi-2008, waphinde wathi kuze kube imanje abakwazi ukumelana nemali engaka, uVavi uthe: “UHulumeni uqashe izisebenzi ukuze izakhamuzi zaseNingizimu Afrika zithole usizo emitholampilo yonke ezweni, waqasha ukuze kuvikelwe abantu emakhaya lokho ekwenza ngokweziteshi zamaphoyisa, waqasha abantu ukuze izigebengu zivalelwe zigcinwe zingabuyeli emphakathini konke lokho ngabantu okumele ubakhokhele. Besivele sihlezi sikhala ngokuthi amaholo mancane kunezidingo ezikhona, isibonelo isibalo sothisha eNingizimu Afrika sincane kakhulu abanye bayaphuma abanye bayashona, inani labahlengikazi lincane kakhulu babulawe ukhuvethe, kanjalo nesamaphoyisa, wathi umkhuzi wawo kuzwelonke bashoda ngamaphoyisa ayizi-60 000 ingakho uma sifona emaphoyiseni kuthiwe ayikho iveni engasilekelela, kepha uHulumeni wayethe wakha impilo engcono kubantu ikakhulukazi njengoba kunenkululeko ngakho akwenzeke lokho.”

Ephawula ngokuthi njengoba uNgqongqoshe uSenzo Mchunu echaze izingxoxo zamaholo kulo nyaka njengezinzima kunazo zonke ezake zabakhona phakathi kukaHulumeni nezisebenzi wabe  esenxenxa umphakathi ukuba ulethe imibono yawo ukuthi isombululwa kanjani le nkinga, uthe: “Kolwethu uhlangothi ezisebenzini sithi azihlangane zikhulume ngezwi elilodwa zihlanganise izikhalo zazo lokho kubala nezisebenzi zikamasipala kanjalo nalabo abangakhokhelwa beye esitelekeni usuku olulodwa ezweni, nalabo abasezimboni ezizimele njengoba abaqashi bengakwazi ukunikeza izisebenzi imali bebona lesi sibonelo esihle esenziwe uHulumeni sokungakhuphuleli izisebenzi umholo sisihle. Ngesikhathi impilo ibiza kanjalo namanani okudla enyuka ngale ndlela eyisimanga. KuNgqongqoshe uMchunu sithi akaqale phansi ayodla amathambo engqondo, bakhokhele izisebenzi ngendlela efanele.” 

Scroll To Top