Now Reading
Uwa evuka neqembu labesifazane likanobhutshuzwayo uMalinga
Dark Light

Uwa evuka neqembu labesifazane likanobhutshuzwayo uMalinga

Ukholwa ukuthi uma bengathola inkundla abangaziqeqeshela kuyona esesimweni esingcono bangagila izimanga   


USiyabonga Malinga ungomunye wabantu abadinga ukushayelwa elikhulu ihlombe hhayi esifundazweni iKwaZulu-Natal kuphela kodwa eNingizimu Afrika yonke.

Isizathu okuyiso sokushayelwa ihlombe kukamfo kaMalinga ukuthi ukwaze ukuphatha iqembu likanobhutshuzwayo labesifazane lize likwazi ukubungaza iminyaka engama-25 lasungulwa. Iqembu likaMalinga iSunflower WFC, ikhaya lalo liseHammarsdale.

Lo mphathi ophinde abe ngumqeqeshi waleli qembu ube nengxoxo ekhethekile nelaboHlanga, lapho kade elilandisela okuyikho okwamnxenxa ekutheni asungule leli qembu eselizakhele igama kuleli. Ebuzwa ukuthi kwakuyini inhloso yokusungula leli qembu futhi labesifazane, uthe: “Inhloso enkulu kwabe kuwukuthuthukisa ikhono lamantombazane aseNgede Higher Primary School, ayelivezile ngesikhathi ngiwakhethile ukuthi adlalele isikole emqhudelwaneni iLove Life Games lapho kwakuwunyaka we-1995. Okunye kwaba ukuwavikela ezintweni ezinjengokuphuza utshwala, ukubhema izidakamizwa, ukukhulelwa esemancane nokunye okuningi okwakungawaphazamisa ekufezekiseni amaphupho awo okudlalela amaqembu esizwe.”

Ubale izintokazi ezaveza ikhono uNonjabulo Mabhida, uLungi Khoza, uBuhle Pili, uTholakele Msomi, uKhanyo Khumalo noNonto Khwela nabanye abaningi. Ubalule ukuthi  okwenza asungule iqembu labesifazane ukuthi ngaleso sikhathi abafana babenawo amaqembu ayeqinile ababedlala kuwona.

UMalinga uneziqu zokuqeqesha zikaLevel 2 azithola ngaphansi kwenhlangano ephethe unobhutshuzwayo kuleli iSouth Africa Football Association (SAFA). Uphinde abe nguthisha, wake waba ngunozinti eqenjini iWanderers. Leli qembu walisungula elekelelwa uJabulani Mnyayiza odlule emhlabeni ngonyaka odlule.

ElaboHlanga limbuza ngezingqinamba abhekane nazo kuleli qembu eminyakaeni engama-25 laba khona, uthe: “Zibe khona impela izingqinamba iqembu elibhekane nazo nanamuhla ezisekhona. Ngingabala inkundla yethu yokuziqeqesha ewubhuqu futhi esivela namadwala, ukungabi nenkundla esemthethweni yokudlalela imidlalo yasekhaya, ukungabi nendawo eyikhaya leSunflower WFC. Enye ukuswela imali yokugibelisa abadlali uma bezozilolonga nokuzodlala njengoba besuka ezindaweni ezikude njengaseWaterloo, eLamontville, eMgungundlovu, kwaSanti, eMzimkhulu, e-Adams, eChesterville nakwaMashu. Bese kuba ukungabi nemoto esiyisebenzisayo uma siyodlala imidlalo ikakhulukazi imidlalo yasekuhambeni.” 

Uthe ngothando analo lukanobhutshuzwayo yize ziziningi izingqinamba abhekana nazo kodwa lokho akumutheni amandla.

Uqhube wathi, kuyamjabulisa ukuthi kule minyaka usekwazile ukuthi eqenjini lakhe akhiqize abadlali abadlalele iqembu lesizwe.

“Kusukela iqembu laqala bangaphezulu kwabali-15 abadlali asebebizelwe emaqenjini esizwe ahlukahlukene kusukela ku-U/17, U/20 neBanyana Banyana. Ukuba nendlela yokudlala esiyisebenzisayo futhi esisebenzelayo. Okunye ukuthi sakwazi ukuthola umuntu onamava ekubeni  iMeneja yeqembu lowo nguManah Nhlema,” kusho uMalinga.

Kuyimanje iSunflower WFC idlala kuSasol League esifundazweni iKwaZulu-Natal iyona eyagcina ibe ngompetha ngonyaka wezi-2019. 

Njengoba iqalile isizini leli qembu selidlale imidlalo emibili, emdlaweni wokuqala litholene phezulu ne-UKZN linqobe ngamagoli ayisi-7 eqandeni kowesibili lidlala neGolden Horse linqobe ngamagoli ali-13 kwamabili.

Eqhuba ebala izinto ezimthokozisile ezenziwe iqembu lakhe uMalinga, uthe: “Ukuthi sikwazi ukuyodlala imidlalo yokuhlungela ukungena kuligi kazwelonke ngonyaka wezi-2017 eMpumalanga, nangonyaka wezi-2019 sakuphinda futhi lokho eTsakane. Okunye ukubizelwa kwabadlali eqenjini lesizwe abanye badlale iNdebe YoMhlaba.” 

Uthe ubonga uxhaso aluthola kwabakwaNational Lottery Commission kusukela ngonyaka wezi-2006 kuze kube imanje. 

Ngalolu xhaso abalutholayo bayakwazi ukuthenga izinsiza zokuziqeqesha, nokuthi bekwazi ukudlala iligi. Uphinde wabonga umndeni wakwaShozi asebesebenzisane nawo iminyaka engaphezulu kwengama-20, athe bekuzoba nzima impela ukuthi bakwazi ukudlala imidlalo yeligi. 

Ubalule nokuthi uMasipala iTheku uyabasiza ukuthi basebenzise izinkundla zabo ukudlala imidlalo esemthethweni.

Uthe isifiso sakhe esikhulu ukuthi balungiselwe inkundla, njengoba kunzima nje ukuthi badlale kuyona kwazise iwubhuqu.

ElaboHlanga likhulume noManah, owaziwa kakhulu kunobhutshuzwayo ikakhulukazi eThekwini. Ebuzwa ukuthi kule minyaka emithathu efikile kuleli qembu yini asekufundile, uthe: “Ngifunde okuningi kakhulu, mina bengiwumuntu osebenza nezikwati. Bekuba ileso sikhathi, manje lapha ngisebenza nabadlali nsuku zonke kumele ngibaqonde bonke abadlali.” 

Eveza okwenza leli qembu liphumelele,   uthe: “Indlela yokuziphatha kwabadlali ngibona kuyiyo esinqobisayo. Inhlonipho banayo kakhulu, futhi bayayilandela imigomo ebekwa yiqembu. Okunye uthando esibanikeza lona oselusiphendule saba umndeni, kwenza kusebenzeke kalula futhi zingabi khona izinkinga.”

Le ntokazi isebenze nezikwati ikakhulukazi zaseThekwini zabaneminyaka yobudala engaphansi kweli-15, eyiMeneja kudlala abadlali okubalwa kubona uSiphosethu Ntiya-Ntiya weKaizer Chiefs, uRicardo Goss weMamelodi Sundowns, uSiphelele Ntshangase obedlalela iChiefs, u-Andile Fikizolo weBloemfontein Celtic nabanye abaningi.

Uthe kuyamjabulisa ukuthi amava anawo aklama indima enkulu ekutheni iSunflower WFC yenze kahle. 

Ubeka phambili uthando kanye nokuzinikela.

UManah ubuye abe yiMeneja yeqembu likanobhutshuzwayo labesifazane laseDurban University of Technology (DUT), uneziqu zeSports Management Diploma azithola ngonyaka wezi-2010 neBTech kuBusiness Administration ayenza ngonyaka wezi-2016.

Osekuzuzwe ileli qembu

See Also

Ngonyaka wezi-2019 laba ompetha beSasol League, laphuma endaweni yesithathu emidlalweni yeSasol National Championships, eTsakane.

Ngonyaka wezi-2017 laba ngompetha beSasol League.

Emqhudelwaneni we-One Nation Tournament owawuseGermany ngonyaka wezi-2016 kwahamba abadlali abayisi-9 baleli qembu. Kuwo lo mqhudelwano ngonyaka wezi-2018 kwahamba abadlali abayi-9.

Laba yingxenye yomqhudelwano owaba ungowezi-2015 obizwa ngeChesttrap Tournament owawuseGoli, laphuma endaweni yesibili. 

Unozinti, iMeneja kanye nomqeqeshi baleli qembu baqokwa njengabavelele.

Abadlali ababizelwe eqenjini lesizwe

Ngonyaka wezi-2021: u-Ongenziwe Ndlangisa noNtombifikile Ndlovu (kuBanyana Banyana).

Ngowezi-2020: uYolanda Nduli U/17, emidlalweni yokuhlungela iNdebe YoMhlaba. UPhumelele noThubelihle Shamase kube uNomali Masinga eqenjini labaneminyaka yobudala engaphansi kwengama-20. 

UNeliswa Luthuli no-Ongeziwe ababizwa kuBanyana Banyana ibhekene neLesotho, u-Ongeziwe noNeliswa badlala umqhudelwano weCOSAFA.

Ngonyaka wezi-2018: Abadlali abane badlala iNdebe YoMhlaba yabaneminyaka yobudala engaphansi kweli-17 eyayise-Uruguay, kwaba uYolanda, uYenzokuhle Ngubane, namawele akwaShamase. UNtombifikile wadlala umqhudelwano weCOSAFA wabaneminyaka yobudala engaphansi kwengama-20.

Abanye abadlali asebake bamela iNingizimu Afrika uMbali Bhengu, uXolisile Mnikathi, uNonhle Nene, uNomakhosi Zulu, uSduduzo Dlamini, uMemory Makhanya.

Scroll To Top