Now Reading
Ukhala ngamaqiniso achezukile uShenge ngokulandiswa kukasomlando
Dark Light

Ukhala ngamaqiniso achezukile uShenge ngokulandiswa kukasomlando

Ngizizwa ngehluleka yikulokhu ngiziba ezinye izinto ezilotshwa ngoSomlando bethu ephaphendabeni iBAYEDE ezingesilo neze iqiniso. Njengodaba oluphume ephepheni iBAYEDE yomhla ziyisi-9 kuMbasa wezi-2021 phansi kwesihloko esithi: ‘lNgonyama uNyangayezizwe ibeka uMelamani wayo oyiNkosana yayo’. Udaba olubhalwe nguMhlonishwa uBhekizizwe Zeblon Zulu kuBAYEDE.

Ukubekwa koMntwana Omkhulu waseNxangiphilile, njengomnawe weNgonyama yaKwaKhethomthandayo, iNkosi uCyprian Nyangayezizwe Bhekuzulu kaSolomon ngilwazi ukusuka nokuhlala kwalo ngoba lwaluphethwe nguMntwana Omkhulu wakwaSitholani, uMntwana uMunywana Matholegwaqa kaDinizulu nami uqobo. Uma uMhlonishwa ethi lokhu akubhale lapha wayekuxoxelwa nguMnu uMthenjana angazi noma usho uMthenjana owayeyiNduna yeSilo yini yaKwaKhethomthandayo, noma usho uMnu uJerry Mthenjana yini, umshayeli wemoto yeSilo.

Kuyamangaza lokhu uMhlonishwa athi wakuzwa ngoMnu Mthenjana ngoba wayemxoxela amanga aluhlaza cwe!

Ngazalwa esibhedlela sakwaCeza mina, ngatshenwa ukuthi yilapho iSilo saKwaDlamahlahla, umalume wami wathi udadewabo uMntwana uMagogo kasiwe khona ephelekezelwa ngonina baso iSilo; oNdlunkulu uKaSonkeshana ozala uMntwana uMatholegwaqa, umnawe weSilo iNgonyama uSolomon kaDinzulu njengoba uMntwana uMatholegwaqa kaDinuzulu kanye noMntwana uMagangeni kaDinuzulu babelanyaniswe neSilo saKwaDlamahlahla yiSilo sasoSuthu iNgonyama uDinuzulu eyathi iNdlunkulu uKaSonkeshana ozala uMntwana uMatholegwaqa neNdlunkulu uKaMtshekula ozala uMntwana uMagangeni eMahashini iSilo sasoSuthu sathi bangabalobokazi bakoKaNtuzwa ozala iSilo saKwaDlamahlahla noMntwana Omkhulu wakwaSokesimbone uMntwana uMshiyeni kaDinuzulu nomama uMntwana uMagogo.

ISilo sathi ngisebomvana, angiphume esibhedlela ngiqonde eSigodlweni saKwaDlamahlahla. Kulapho-ke lapho ngakhulela khona ngaze ngalibhungwana. 

Ukubekwa koMntwana waseNxangiphilile njengomnawe weSilo saKwaKhetha kwenzeka kanje. UMnu uNelson Shamase owayeganwe nguMafungwase weSilo saKwaDlamahlahla, uMntwana uVelangokubonga Gretta wayengibelesele ethi ngiyabona yini ukuthi umzala wami iSilo saKwaKhethomthandayo sesihlala ngobuthakathaka na. Wathi kimi njengoNdunankulu kufanele ngisukumele udaba lokuthi iNgonyama yaKwaDlamahlahla yakhothama ingawulungisanga umuzi wayo. Ngamziba isikhathi eside. 

Kwayilapho nami nganginalo ivuso ngempilo yeSilo ngoba kwathi ngibuya phesheya ngowe-1963 kade ngisengqungqutheleni yomhlaba wonke yesonto laseSheshi ngaya KwaDlamahlahla ukuyobika eSilweni saKwaKhethomthandayo siKwaDlamahlahla ngaleso sikhathi ukuthi sengibuyile phesheya. ISilo uBhusha sasihleli everanda KwaDlamahlahla. Abalumekazi bami; iNdlunkulu omkaNkosi yaKwaDlamahlahla bagcwala everanda bezongibingelela. INdlunkulu oKaKhilane wakwaGwala igama layo uNomapasi wathi kimi: “Gatsha umzala wakho sicishe samswela ungekho egula kakhulu. Besithi siyombeka nobani ungekho uphesheya.” Waqhubeka wathi uNkulunkulu usizwile ngoba nakhu usamfica sengathi ungafuna izinyanga ezingase zimelaphe.

Nempela iSilo kwabonakala kuthi sihwithekile kakhulu emzimbeni. Ngalungisa nomngani wami umlobi wezincwadi uDkt uPeter Becker, owayezwane kudala naneSilo. Wangilungisela noDokotela owayaziwa umhlaba wonke ngesifo esasiphethe iSilo, uSolwazi uTheron. Ngakhuleka kumyeni kadadewethu owayengelama; uMntwana uMorgina Phikabesho owayegane uDokotela uMafu Dotwana eBenoni, eDaveyton, ngicela ukungenisa emzini wabo. Nakhu phela amahhotela ayengabathathi aboHlanga ngesikhathi sobandlululo. Bangikhulekela kuMnu uMabaso owayenesitolo esikhulu eDaveyton nendlu enkulu ukuba kungenise khona iSilo njengoba mina ngangenisa kwadadewethu. Sahlala neSilo isikhathi esingaphezulu kwenyanga, iSilo selashwa nguSolwazi uTheron saze salulama.

Kwathi uma ngikhumbula lokho nxa umkhwenyana uShamase elokhu enginakashele ngodaba lokuthi umuzi weSilo saKwaDlamahlahla wawungalungisiwe. Ngacela uMntwana ongizalayo, uMntwana uMagogo kaDinuzulu ukuba siye kwaSitholani kuMntwana uMatholegwaqa okunguyena yise weSilo owayesaphila kubanawe beNgonyama yaKwaDlamahlahla. Ngathi ngingalibeka udaba nginoMntwana udadewabo uMntwana uMagogo, wavuma ukuba sihambe naye siye KwaKhethomthandayo ukuyobeka lolu daba lokulungiswa kwezindlu zeSilo saKwaDlamahlahla uMqwalajuba. ISilo saKwaKhethomthandayo sayemukela ngomoya omuhle. Sase sithuma mina ukuba ngiqoqe abafowabo nabasemadolobheni ngelanga okwavunyelwana ngalo. 

Nempela lwafika lolo suku lwenganyelwa nguMntwana wakwaSitholani, uMntwana uMatholegwaqa enami. 

NeNdlunkulu omkaNkosi bekhona. Kwachazwa ukuthi ngenkathi iNdlovukazi ezala iSilo saKwaKhethomthandayo iba nokuphambana neSilo umyeni wayo, iSilo saKwaDlamahlahla sabe sesinquma ukuthi uMntwana uNyangayezizwe simfaka kuNdlunkulu oKaSihhawu naye owayengowakwaSibiya njengayo iNdlovukazi oKaMathathela. Ngakho-ke kwanqunywa kulowo mhlangano ukuthi uMntwana uMcwayizeni Israel wakoKaSihhawu, uNtombiyomlungu nguye ongumnawe weSilo saKwaKhethomthandayo. Le nto yenzeka obala libalele sonke kugcwele iNdlunkulu naBantwana begcwele. Nalokhu koMntwana uMphengulajozi kwamenyezelwa ukuthi nguye olandela uMntwana waseNxangiphilile. 

See Also

Ngenkathi kukhothama iNgonyama yaKwaKhethomthandayo nguye uMntwana uMcwayizeni owasiwa kuNdabazabantu kwaNongoma ukuthi nguyena ozophathela iSilo sethu lesi esisanda kukhothama, iSilo saKwaKhangelamankengane. 

Ngenhlahla iNdlovukazi uMaZungu owayegane iSilo saKwaKhethomthandayo usaphila, neNdlunkulu uMaNtombela owayegane uMntwana waseNxangiphilile uMntwana uMcwayizeni Israel kaSolomon usaphila. Bangakufakaza lokhu engikushoyo. 

Yinto-nje engekho lena yokuloba ukuthi iSilo saKwaKhethomthandayo sazibekela sona umnawe waso. Nokuthi sasingaxoxa nodadewabo laba ababhalwe lapha ngalezi zindaba, yinto engekho engakaze yenzeke. Kuhle ngoba amarekhodi asenkantolo ayegcinwa nxa kukhona ophikelela la maphutha axoxelwa uMhlonishwa uBhekizizwe Zeblon singanquma usuku kuphela siyobheka amarekhodi enkantolo kwaNongoma. 

Le nto ngiyenza ngenhliziyo ebuhlungu ngoba kuhle nxa abantu abangoSomlando ababhala ngawo emaphephandabeni besiqophela umlando wethu. Kepha ngiyehluleka impela ukuzibamba nxa kubhalwa izinto ezingewona neze amaqiniso. lzwe liyazi ukuthi ngabekwa yiso iSilo saKwaKhethomthandayo, sisebenza naso kuze kukhale izimantshi oMnu uVosloo bethi iSilo singingenisa kanjani ezindabeni zakwaNongoma ngoba nginguChief waseMahlabathini. ABantwana nabadala abanjengoMntwana Omkhulu wakwaMinya, uMntwana uMnyayiza kaNdabuko bebachazela oMnu uVosloo ngomsebenzi wami waseNdlunkulu nezindaba zalapha Osuthu.

UMntwana waKwaPhindangene, uNdunankulu weSILO noZulu

Scroll To Top