Now Reading
Ikhambi kuDA ukuvuma inkinga
Dark Light

Ikhambi kuDA ukuvuma inkinga

Izigemegeme zakamuva zikhomba ukuthi intabamlilo iyabila futhi ingadubula noma yinini


Ezinyangeni ezedlule sibhale kabanzi ngezinto ezenzeka eqenjini eliphikisayo iDemocratic Alliance (DA). Esabe sikubhalile kwabe kuliqiniso nokho kwabathinta abathile kuyo iDA nabasisola phakathi kokunye ngokubhala okungeyikho nalokho abakubiza ngokuchema. Okwabe kuqapheleka kulokhu kukhuluma wukuthi bonke ababesho njalo babengezi nabufakazi kunalokho kwakuba yimizwa nje. Nokho umlando usube wufakazi wethu izikhathi ezahlukene ukuthi kukhona okungahambi kahle kule nhlangano.

Kusuka ekuqhukuluzweni kwamathimbazana aboHlanga okunguKaMazibuko noMaNtuli kuya ekukhulumeni okulumelayo kwabanye babaholi bale nhlangano ezinkundleni zokuxhumana. Kanjalo nasekuqhathweni kwaboHlanga bagcine sebengabhekani ngenxa yezikhundla. Lapha singabalula udaba oluthinta uNks uLindiwe Mazibuko okwaba sobala ukuthi yabe ikhishwa ngomhluzi wenye ngesikhathi ekhishwa kwabuyiswa uMaimane naye okuhambe kwahamba waqhasha njengezenze.

Ukushiya kwakhe uMaimane noMashaba kwadala imibuzo ngendlela abaholi boHlanga abaphathwa ngayo kuleli qembu.

Okwakamuva lapho umholi waleli qembu eWestern Cape uMnu uMadikizela esule khona wabe selandelwa ngomunye ohola uphiko lwabesifazane uNks uMbombo, kufakazele ukudungeka kwamanzi kule nhlangano.

Odabeni olwashicilelwa ngonyaka owedlule ngaphansi kwesihlokho esithi “Utwayi lweDemocratic Alliance luyavumbuka”, saqinisekisa ukuthi  sekukhona ukungaboni ngasolinye phakathi kwamalungu kanye nobuholi kule nhlangano. Indaba yasuswa  wukubhimba kwezinhlelo njengoba ukuhlasela kokhuvethe kwenze umkhankaso walabo abangenele ubuholi beqembu uthi ukuma. 

Eqhulwini kwabe kunguMnu uJohn Steenhuisen omele leli qembu ePhalamende kuzwelonke kanye noNks uMbali Ntuli omele iqembu eSishayamthetho KwaZulu-Natal, kanye noMnu uJohn Moodley omele iqembu eGauteng.  UMoodley wagcina eshiyile kuDA ekhala ngokuthi aboHlanga akubantu kuleli qembu.

Emasontweni amabili edlule ngaphansi kwesihloko esithi: “Ithela aboHlanga ngendle: IDA isolwa ngokuhloba ngehlazo” elaboHlanga labika ngomuzwa iningi laboHlanga eselinawo ngaleli qembu kulandela inkulumo enohlevane eyenziwa ngomunye oke waba ngumholi kuleli qembu ngoMaimene. Umbiko wathi: “Cishe sebekwenze konke. Bagcwalise izinkundla bandisa nabavoti ngezikhathi zokhetho. Baliqoma iqembu phezu kwengcindezi belivikela nasezinsolweni zobuhlanga. Laba ngabaholi namalungu aboHlanga kuDemocratic Alliance (DA). 

Ngakolunye uhlangothi  abaholi babelungu abaqavile kuleli qembu bayaqhubeka nokwenza izinkulumo ezijivaza nezethuka aboHlanga. Okwakamuva ukukhuluma kuvele kuloyo owayengumholi weqembu kusuka ngowe-1999 kuya kowezi-2007, uMnu u-Anthony James Leon odume ngelikaTony. Lo mholi ucashunwe kuleli sonto efanisa lowo owayengumholi wokuqala woHlanga weqembu kusuka ngowezi-2015 kuya kowezi-2019, njengomantolombane, ethi obekuyilinge labo akuhambanga kahle. Lokhu kukhuluma kubatshazwe ngabaningi nabakuhumushe njengenkulumo enobuHlanga.”

Le nkulumo yalumela njengoba yaze yenza abanye boHlanga ngaphakathi eqenjini baphimisa amagama athize. Abanye abaholi boHlanga ngaphakathi nangaphandle kweDA baphawulile ngalolu daba. Obengumholi weqembu KwaZulu-Natal, uMnu uZwakele Mncwango ucashunwe ethi: “Ilinge elibhuntshile” kuthunaze indlela yokukhetha abaholi kuDA kwethuka ubuchule bazo zonke izithunywa ezingqungqutheleni.

See Also

“Isitatimende esithunazayo kithina sonke. Manje kubukeka sengathi bonke abaholi abanikezwe ithuba lokuhola kuDA bekungamalinge nje. Kufanele acacise. Ngabe kusho ukuthi usibopha ngasifociya sinye thina baholi boHlanga?” kubuza yena.

Waqhubeka wathi: “Uma eqonde ukuthi ukukhethwa kukaMmusi noma yimuphi umholi woHlanga kube yilinge, ngizokuthatha ngokuthi kuyisethuko kubo bonke abaholi boHlanga kuDA. Kuqonde ukuthi asinamsebenzi walutho noma asikwazi ukuhola.” 

Abanye basho khona ukuthi sebehlalele amaphalishi nje ngoba phela banezikhundla ezikhokhelayo kuleli qembu. Kimi akukho ukungabaza ukuthi iDA isenkingeni uma kufika esithombeni esigqama nsukuzaphuma sokuthi baliqembu labathize, okungamakhosazane namakhosana akhona okungabelungu aboHlanga bakhonela ukwandisa amavoti.

Lesi yisithombe esingesihle nokuyophusha ukuthi abaholi beqembu babhekane naso uma bethi abayikho lokhu okuthiwa bayikho. Indaba nokho iqala ekwamukeleni ukuthi kunenkinga.

Scroll To Top