Now Reading
‘INingizimu Afrika isingenile odakeni, akusekho ukubuyela emuva’
Dark Light

‘INingizimu Afrika isingenile odakeni, akusekho ukubuyela emuva’


Bavuma eyokubisha kwezwe


Le ngxaki esikuyo kade sayibona futhi kade kwakuxwayiswa ngalesi simo kungebona ongoti kuphela ngisho nomphakathi konke lokhu okhala ngakho akunakwa bavele bawulalise ngamanga nezithembiso ezingekho. Le nkinga esikuyo ingamabomu yinto eyahlelwa yaqedwa futhi iqiniso laloko livelile kuKhomishini ukuthi iqembu elibusayo lanquma ukungalandeli imithetho yezwe, yingako bephula noma yini ewumthetho ngisho eyeqembu labo kungabi ndabazalutho. Yonke le nto bayifunde kuwo la mazwe ayimilotha namuhla, ubabona behla benyuka ngezindiza zombuso ngobuqili basuke beyofunda lezi zinto. Yingakho-ke sesifana nawo, ukhetho nje kuleli lizwe soze lunqotshwe ngabanye ngoba bafunda eZimbabwe ukuthi kwenziwa kanjani. Njengoba amaphoyisa enza nje kubantu batshala ukwesaba ukuze kungadlalelwa embusweni njengasezweni eliwumakhelwano. Uma singasiboni isidingo sokushintsha lo Hulumeni asikhohlwe thina nezingane zethu ngekusasa kuleli lizwe. – nguChris Shabangu

Kuzo zonke izindawo esihlala kuzo asithole abantu abangesibo osopolitiki kodwa abanesifiso sokungenela ukhetho, abanombono owehlukile kunalena yokulwela, ngoba thina ayikho into okufanele siyilwele ngoba yizinto zethu, izwe, umhlaba, umnotho nokunye okufanele sikwenze ukuzilanda ngokuthi sivotele abazimele ukuze imibono yethu ingagodlwa kugqanyiswe eyepolitiki njengasemaqenjini. Abazimele bazowulandela umthetho wezwe bengahlangene nabaxhasi laba abagwinya umnotho wethu siluthwa ngokuthi bangabatshalimali. – nguShlang’sembongolo Mbongolo

Ngowezi-2024 isikhathi sokunika enye inhlangano ithuba ihole izwe. Sidinga inhlangano ezocabangela abantu hhayi abacabangela izisu zabo nemindeni yabo. Amandla akithi njengomphakathi yithi esingalungisa izwe. Kuyofuneka sibheke inhlangano enemithetho yayo ecabangela abantu. – nguJustice Themba Mhlongo

Kuthiwani ngalolu daka lwesikweletu ebesivele sikulo wafika uRamaphosa wasifaka kakhulu kulolu bishi ngokuboleka izimali ko-IMF nakoNew Development Bank imali esingazi kuthi soyikhokha ngani njengoba behlulwa ukukhulisa umnotho nje? Wake wawubona umnotho okhula nge-0.9% unyaka wonke? Nenkohlakalo inuka phu! – nguSihle Nduna

Leli lizwe kwakubukeka liza kangcono kunamanye ase-Afrika namhlanje ikwamhlambi kazalusile. Ngike ngabona ezindabeni kuthiwa abaphangi bahlasele umtholampilo kwenye indawo ngazibuza ukuthi sibheke kuphi njengesizwe? Kuphinde kube udaba losopolitiki bakithi nokuntshontsha imali yomphakathi kwaMandela waze wahamba kodwa imigwaqo yase-Eastern Cape mibi iyedlula yonke. Kukhona indawo okuthiwa iseMbindweni lapho besawela umfula ongangoThukela abafundi uma beya esikoleni, ngakho inkululeko nokutholwa ngaphansi kwayo akukho kuthina bantu bebala. – nguThabo Barry

Izwe lisobishini ngenxa ye-ANC ngakho kumele bonke abanenkohlakalo bathathelwe abanakho ukuze kukhokhwe le mali. Okunye, uma kukhona onemali efihlwe kwamanye amazwe lelo lizwe kumele liyibambe. Uma kukhona amacala athinteka kuwo enkohlakalo ithathwe ibuyele kuHulumeni. – nguMathe Cebo


Baneminye imicabango


Izwe lethu alinazo izimpande kubi lokhu. Ubuholi bezwe bufile ngoba nathi asinaso isikhathi okanye uthando ngezwe lethu. – nguMandla Malambule Kheswa

…. “Akusekho ukubuyela emuva…” Sicwilile impela kodwa asikafiki ekugcineni kuningi esisengakwenza ukuzikhipha kulolu bishi. Uma nje singenza izinto ezizothuthukisa umnotho, ngingabala okuningi futhi sikhulume ngazwilinye. Leli lizwe lingaba kude kakhulu. Inkinga abavoti baseNingizimu Afrika okumele benze izinto zenzeke. – nguThami Duma

See Also

Lo othi “akusekho ukubuyela emumva” uyigwala. Impi kuphela esingaletha uguquko kuleli lizwe ngoba abanye babantu abalidayisa sebashona ngakho asikho isivumelwano esingaba khona, kodwa ukuthatha okungokwethu angeke kwavinjwa ilutho. – nguLungisani Morgan Mtambo

Kwathina bavoti uma sivota asisabalali ekutheni sibone ukuthi lowo osuke simuvotela ulifanele yini ivoti lethu. Nokuthi ngibona sengathi uguquko siyalwesaba kakhulu. Okunye, sekukaningi ngizwa abantu bethi bona ngeke besavota, ivoti labo bazoligodla eyokuliguqula abafuni nokuyizwa bathi wonke la maqembu ayefana izithupha ziya ogwayini. – nguWise Mdunge

Umbuzo okufanele sizibuze wona ngothi “lifakwe ubani izwe kulolu bishi esibhekene nalo, ikakhulu thina boHlanga?” – nguLihle Sothole

Kuzovotwa maduzane, abantu abahambe bayovotela amaqembu abo bayeke ukuhlala bebalisa. Othi kwakungcono kusaphethe abelungu, avotele bona. Ofuna uguquko noma ukuphathwa i-EFF, avotele yona. Sikhathele abantu belokhu bebalisa. – nguLerato Mkholo Mkholo

Scroll To Top