Now Reading
OwaBahlali ubona ukwanda kobubha usuku nosuku kwabahlwempu
Dark Light

OwaBahlali ubona ukwanda kobubha usuku nosuku kwabahlwempu

Inhlangano Abahlali Basemjondolo ithi kuzothikameza abahlwempu ukwenyuka kwentengo kaphethroli kanye namanani kagesi. UMengameli wale nhlangano uMnu uSbu Zikode uthe lezi zindleko zizokwengeza umthwalo kulabo abavele beswele. 

“Sikhathazeke kakhulu njengombutho waBahlali Basemjondolo. Usizi olubhekene nabahlala emjondolo kanye nalabo abahlala ezindaweni zasemakahaya luyasabisa uma kungakhulunywa ngalo futhi lungabekwa obala kukhulu okuzokwenzeka.” 

Ephawula ngokuthi yini uHulumeni obekumele uyenze nongayenzanga ukuvikela abantu uthe: “Siyazi ukuthi kuwumsebenzi kaHulumeni ukuthi uqoqe imali yentela ukuze le mali isetshenziselwe ukwakha isizwe nokufukula umnotho. Kuyiqiniso elingephikwe ukuthi izwe linothe ngokwanele ukuthi lingaphakela wonke umuntu, londle wonke umuntu ikakhulukazi uma kungaqalwa ngalaba ababebekwe eceleni ngesikhathi kungakatholakali intando yeningi.” 

Uqhube wathi: “Siyazi ukuthi sisuka embusweni onzima kakhulu oke wachitha, wakhipha abantu eceleni ikakhulukazi odabeni lomnotho ngakho uHulumeni kumele wenze imzamo eyanele ezobandakanya abantu baseNingizimu Afrika ukuthi kufukuleke umnotho ukuze abantu bathole amathuba omsebenzi. Ngoba likhona ithuba lokuthi imsebenzi yakhiwe ngendlela efanele siyazi nemali yanele inkinga ukuthi iyakhwatshaniswa futhi inikezwa labo asebevele benothile ukuthi banothe kakhulu ingakho iNingizimu Afrika ingelinye lamazwe ahamba phambili ekungalinganini ngakwezomnotho.” 

Maqondana nokubheduka kokhuvethe nokuthi bangavuma yini ukuthi kukhona uHulumeni okwenzile ngalesi sikhathi njengoba uqhamuke nohlelo lwezibonelelo waphinda wengezwa kwebezivele zikhona, kwaba nesisha sama-R350 izinhlaka zomphakathi ezithi kusize kakhulu kubantu, uthe: “Asisho ukuthi uHulumeni awenzanga lutho kepha sithi akwanele. Esikuphakamisayo ukuthi nalolo hlelo alukafinyeleli kahle kubantu. Uma uya ezindaweni zasemakhaya nasemikhukhwini emini uzomangala ushaywe uvalo ukubona ukuthi baningi kanjani abantu abangasebenzi. Sithi ngaphezu kwalokho kuningi uHulumeni ongakwenza njengoba ukhiphe izibonelelo eziningi kepha ezingafinyelelanga kubantu ngenxa yenkohlakalo le uHulumeni oba namahloni kuyo uma kumele kubhekwane ngqo nayo. Ikakhulukazi njengoba kushiywe eceleni abantu njengoba kuyisikhathi sokhuvethe kepha ibe ikhona imali.” 

See Also

Uqhube wathi uNgqongqoshe Womnyango Wezokuhlaliswa Kwabantu wakhipha imali engangezigidi ezingama-R600 ukuba kusizwe abantu abanenkinga yokukhokha imali yerenti komasitende kodwa kuze kube imanje akekho oyaziyo ukuthi yaphelelaphi. 

“UMnyango Wezokuthuthukiswa Komphakathi KwaZulu-Natal ukhiphe imali engaphezu kwezigidi ezingama-R260 ukuthi kubonelelwe abantu ngokudla kodwa ayifinyelelanga kubantu ngokwanele, yanikezwa izinhlangano ezimbalwa akekho obuzayo. Sithi noma ikhona imizamo kepha kusamele kubhekwane ngqo nenkohlakalo nazo zonke izithiyo ezenza ukuthi abantu bangasizakali,” kusho uZikode. 

Scroll To Top