Now Reading
Ukhala ngokuthi kuthiwa nguyena ophemba udlame eDUT uNtuli
Dark Light

Ukhala ngokuthi kuthiwa nguyena ophemba udlame eDUT uNtuli

Ngokwejwayelekile abafundi babuyela ezikhungweni zemfundo ephakeme phakathi noNhlolanja kepha manje sekuwuMbasa kodwa izikhungo ima zikhipha imiyalelo yokuthi babuyele.

Izikhungo zikhipha le miyalelo ngakolunye uhlangothi abafundi basanenkinga yokubhalisa ngenxa yezingqinamba ezikhungethe isikhwama iNational Student Finacial Aid Scheme (NSFAS). 

NgoMsombuluko isikhungo semfundo ephakeme iDurban University of Technology (DUT) sikhiphe umyalelo wokuba abafundi babuyele ezifundweni zabo. Siphinde sakhipha isitatimende esithi sebeqale uphenyo mayelana nokungaziphathi kahle kukaMengameli woMkhandlu Wabafundi uMnu uZabelo Ntuli (osesithombeni) njengoba esolwa ngokugqugquzela udlame, ukwenza inkulumo enokusabisa kanye nokudicilela phansi igama lesikhungo.

ElaboHlanga likhuluma noNtuli ngokumiswa kwakhe uthe: “Engingakusho ukuthi njengoba sazi ukuthi abafundi eDUT babhekene nezinkinga eziningi njengoba ubonile ukuthi bekubizwe abafundi ngesonto eledlule kusetshenziswa izinhlaka ezahlukene ukuze bakwazi ukubhalisa esikhungweni, siphatheka kabi siwuMkhandlu ukuthi iNyuvesi seyiyaziqhelelanisa nale nto, nami njengoMengameli ngibe sengithola incwadi kuthiwa ngigqugquzela udlame. Lolo dlame kuthiwa ngilwenze kwabezindaba akusikhona ukuthi ngikhulume nabantu ngqo, okunye engingakusho ukuthi akuqali ngami kwenzeka komengameli abathathu be-EFF Student Command ababe khona kusuka ngowezi-2018 kumiswa uSiyanda ngokuthi walwela abafundi ababeqhamuka ezindaweni ezahlukahlukene khona bezokwazi ukulala, ngakusasa wavuka sekunencwadi. Kwalandela uThamsanqa Memela waxoshwa ngokulwela abafundi abangazange bakwazi ukubhalisa.”

Uthe kubamangazile njengoMkhandlu Wabafudi ukuphika kwalesi sikhungo ukuthi yiso ebesibize abafundi.

“Kuthe lolo lwazi luphuma luzungeza nathi njengoMkhandlu samangala ikakhulukazi njengoba sasingazi ngoba umthetho uthi ithina okumele sazise abafundi ukuthi yini eyenzekayo kodwa kwathi sekufike abafundi omunye wabaphathi wakwazi ukukhuluma nabo  ababegcwele ihholo waxolisa ngolwazi olungelona oluphumile. Sibe sesicela ukuba kuyiwe emsakazweni ukuthi lokhu okwaphumayo akusikona namanje akukaze kwenzeka. Inkinga ukuthi benza izinto ngezitatimende abakhulumi nabantu ngqo. Kuthe lokhu sekwenzekile kwalindwa abaphathi babafundi ukuthi benze okuthize.”

Mayelana nokumiswa kwakhe uthe: “Ngithole incwadi ethi ngixoshelwe ukukhuluma nabezindaba kanti engikwenzile ukuchaza izinkinga esibhekene nazo kanti abanye abafundi bayaqhubeka bayafunda kodwa abaningi abakakwazi ukubhalisa. Izifundo ziyaqhubeka ebuxhakaxhakeni kodwa abafundi abanalo idata. Izindlu zincane eDUT azanele.”

See Also

Ebuzwa ukuthi ngabe alukho yini unyawo lwemfene ngokumiswa kwakhe njengoba kubukeka sengathi amiselwe ukuthi wakusho kuyinto ezwakalayo, uthe: “Njengoba ngisho ukuthi sekungokwesithathu ubuholi be-EFF Student Command kulwiswana nabo. Omunye njengoba ngikhuluma akakwazi nokuthi aye kwesinye isikhungo semfundo ephakeme ngoba waxoshelwa ukuthi angakwazi nokubhalisa kwamanye amanyuvesi. Izinto esizilwelayo emfundweni ephakeme kumele umuntu akhumbule ukuthi kusuke kuyizinto abaphathi abasuke bengahambisani nazo. Into abayilwela kakhulu ukuthi bavikele inzuzo yesikole, ngakho uma kunemali esifuna iphume esikhungweni ukuze abafundi bakwazi ukwenza ikusasa labo bashintshe imndeni yabo lokho akwenzeki.” 

Namhlanje lesi sikhungo sithe wusuku lokugcina lokubhalisa ngoMsombuluko izifundo ziyaqhubeka okubeka ngokusobala ukuthi abanye abafundi basalela emuva.

Ephawula ngalokhu uNtuli uthe: “Njengoba ngixoshiwe akumele bakufake ezinhlizweni, engikubeke etafuleni phambi kwabaphathi sithe ababhalise ngokwangaphakathi esikoleni bese imininingwane evela kwaNSFAS bayicubungule ukuthi ngobani okumele bahlomele nabangeke. Sithe akumiswe izifundo ukuze abafundi bahambisane ngoba abanye  abanalo idata, abanye abadlile. Laba abafikayo abahlala ezindlini zabafundi abakayitholi imali yokudla, abanye bahlala ezindaweni abaziqashile ezidinga imali. Asikwazi ukuvumela ukuthi zonke izinto ziqhubeke njengenjwayelo kunabantu abasalelayo. Sishayelwa ukuthi asivumeli kuqhubeke izinto ngaphakathi ezizoshiya umfundi woHlanga ngaphandle ngoba siyalwazi usizi nobunzima esiphuma kukhona.” 

Scroll To Top