Now Reading
Iningi lisenamele isimemezelo sikaMengameli wakuleli ngotshwala
Dark Light

Iningi lisenamele isimemezelo sikaMengameli wakuleli ngotshwala

Inkulumo kaMengameli uCyril Ramaphosa ngoLwesibili ikhulule abaningi ikakhulukazi labo abebebambe umoya ngokuthi angase abuvale utshwala. UMengameli uthe utshwala buzoqhubeka buthengiswe ezindaweni zokuphuzela kepha buzovalwa ezitolo ezibuthengisayo kusuka namuhla ngoLwesihlanu kuya ngoMsombuluko. 

UMnu uSbani Mngadi okhulumela imboni yotshwala kuleli eqagula ukuthi yini engase yenzeke ngaphambi kokuba uMengmeli amemezele uthe: “Kule mboni yethu kunzima ngoba kunezisebenzi ezilinganiselwa ezigidini kusuka kulabo abaqashiwe ekutheni kutshalwe amagilebhisi nezinye izithelo ezisetshenziswa otshwaleni kuze kuya emathaveni lapho kuthengiswa utshwala, abayizi-250 000 balabo bantu sikholwa ukuthi basengcupheni yokuphelelwa imisebenzi.” 

Uthe njengoba imboni ingeneme ngokuvalwa kokuthengiswa kotshwala esikhathini esedlule bebesabise ngokuya enkantolo. “Akhona amacala amabili njengamanje elilodwa liqhamuka enkampanini kabhiya iSAB nelinye lenkampani ekhiqiza iwayini iVinpro eCape Town esikholwa ukuthi inkantolo ingasisiza ekutheni siphephise ukuwa kwemboni,” usho kanje. 

Ngaphambilini le mboni yayimemezele ukuthi bazimisele ukusebenzisana noHulumeni ukugqugquzela ukuthi abantu baphuze ngendlela eyamukelekile.

Echaza ukuthi ngabe basamile yini kulokho, uma kunjalo kuzokwenzeka kanjani uthe: “Njengamanje besihlele ukuthi njengoba kuyiPhasika sizosebenza noMnyango Wezokuthutha ukuqinisekisa ukuphepha, sisaqhuba imikhankaso yokwexwayisa abashayeli sibanike namavawusha ekutheni bangaphuzi bashayele kepha basebenzise lezi zithuthi ezikhokhelwayo. Uma kuwukuthi siyavalwa kuzophoqelela ukuthi sibuyekeze sibheke kabusha ukuthi kuyenzeka yini.”

 Esekhuluma nelaboHlanga emveni kwesimemezelo sikaMengameli uRamaphosa ephawula ukuthi ngabe banelisekile yini ngesinqumo uthe: “Senelisekile ngesinqumo sikaMengameli ekutheni utshwala buqhubeke buthengiswe. Esikubuke kakhulu kuMengameli ukuthi sinomthwalo thina wokuqinisekisa ukuthi igagasi lesithathu lokhuvethe lingasishayi. Indlela esizothengisa ngayo utshwala sinamalungu ethu kuzomele kube nokubambisana noHulumeni ekutheni silwe nokhuvethe.” 

Kuyiqiniso ukuthi kunabantu ababuye bangaqondi uma kunezinto uHulumeni ozivalayo ukuthi usuke wenzela ukuthi kungabi nengcindezi kwezempilo negciwane lingabhebhetheki. Ecacisa ukuthi basuke bengachazelekile yini ngalokhu njengoba abanye bengaqondi ukuthi buvalelwani utshwala ekubeni ukuhlangana kwabantu kuvulwa uthe: “Siyakuqonda ukuthi uHulumeni wethu kumele uthathe izinqumo ezinzima kakhulu ukuqinisekisa ukuthi impilo yabantu iyahlengeka. Asifuni ukuthi sikhononde kepha into esisuke sifuna ukuyisho kubantu abathengisayo nalabo abathengayo ukuthi sihloniphe imithetho kaHulumeni ukuze sikwazi ukunqoba leli gciwane, ingakho kumele sigweme imibuthano ikakhulukazi kulezi zikhathi ezinjena. Ingakho sigqugquzela ukuthi abantu bahlale emakhaya bajabule nemindeni yabo kodwa uma bekhetha ukuphuza utshwala bakwenze ngendlela elungile.” 

Uqhube wathi: “Siyawagqugquzela amalungu ethu ukuthi avale okungenani sekusele ihora elilodwa ukuze abantu bakwazi ukuthi kungashayi isikhathi somthetho wewashi besasendleni. Ngifuna ukudlulisa kubathengisi botshwala ukuthi asihlonipheni imthetho nemigomo yokhuvethe ikakhulukazi njengoba isikhathi esiya kusona kungesethusayo. Kukuthina ukuthi silwe nokusabalala kokhuvethe kanjalo nokugwema igagasi lesithathu.”

See Also

NgoLwesibili emva kwesimemezelo sokuthi uMengameli uzokwethula inkulumo ayibhekise ezweni kubonakale izibalo zabantu zanda ezindaweni ezithengisa utshwala. Okuvelile kulabo abebekhuluma nelaboHlanga bebezwakala benesiqiniseko sokuthi uMengameli uzobuvala utshwala. Ngesikhathi ethula inkulumo yakhe uMengameli elokishini eliseMgungundlovu Imbali kukhale amavuvuzela kujatshulwa uma ethi buzovalwa izinsuku ezine kuphela. Cishe abaningi abazwanga ukuthi kuzokwenzekani ngezinkonzo kwazise ukhulume ngakho emveni kokucacisa olokuthengiswa kotshwala. 

UMengameli uRamaphosa uzwakalise ukulincenga izwe ngokusebenzisa amazwi athi: “Ngokugwema ukuziphatha okungekuhle sifake imigomo embalwa, kule mpelasonto ukuthengiswa kotshwala kulaba abahamba nabo akuzovunyelwa ngoLwesihlanu, ngoMgqibelo, ngeSonto nangoMsombuluko, ilezo zinsuku ezine kuphela.” 

Uqhubeke wathi ukuthengiswa kotshwala ezindaweni okuhlalwa phansi kuzona kuzovunyelwa ngokulandela imigomo yemvumo yokuthengisa.    

Scroll To Top