Now Reading
Imizamo yeSILO yokugeza ibutho kukhucululeke ipolitiki yamaqembu
Dark Light

Imizamo yeSILO yokugeza ibutho kukhucululeke ipolitiki yamaqembu

nguMfo waKwaNomajalimane

Ekutshalweni kweSILO ibutho ligqame ngobunye obabunqindwe yipolitiki


Igama ibutho noma amabutho like lanukubezeka kule minyaka eyedlule. Uma abezindaba bebhala noma bebika ngaleli gama bekungageji ukuthi balilumbanise nezimpi ezabe zikhona phakathi kwamaqembu amakhulu kwaboHlanga okuyi-African National Congress (ANC) ne-Inkatha Freedom Party (IFP).  Yize kuliqiniso ukuthi izinkulungwane zabantu zabhubha odlameni oluthinta la maqembu, kepha kulihaba ukulumbanisa igama ibutho nalokhu. 

Empeleni buningi ubufakazi obuveza ukuthi impi lena yabe igovuzwe kuHulumeni wobandlululo onhloso yawo kwabe kuwukuxova aboHlanga. Kuliqiniso futhi ukuthi nabantu ababefa iningi labo labe vela KwaZulu-Natal njengoba yabhixana kusuka eGoli yaze yakapakela nakulo eleNdlovukazi uMthaniya. Okungelona iqiniso wukuthi udlame lolu lwabe luphehlwa nguZulu

Okunye okuliqiniso wukuthi abantu abakhele eleNdlovukazi uMthaniya bake bahlukana phakathi ekwesekeni i-ANC noma Inkatha. Lokhu kwehlukana kwemibono kwabe kukhona ngisho emakhaya, izingane zendoda zihlukane phakathi ngenxa yezinkolelo zepolitiki.

Ngeshwa kuleli qhingasu likaHulumeni wamaBhunu lokuxova aboHlanga zathinteka nezinhlaka zoBukhosi. Empeleni kazingcinanga ngokuthinteka kepha zathukeka njengoba namanje abanye besazichapha ngenhlaba yodlame. 

ISILO sona qobo sinindwe ngendle yepolitiki yamaqembu kwaze kwaba siyebuza. Babodwa ababethi sabe siludibi lukaKhongolose abanye bathi sabe silihawu leNkatha. Kepha kukho konke lokho imizamo yeSILO yokuthuntutha nokugeza ibutho likaZulu ipolitiki yamaqembu ibe sobala ngeledlule.

Esinye sezizathu iSILO esabe sithi kungani kumqoka ukuba kunqadwe lokhu kwaba yingoba sabe siyibona ingozi ekudabuleni ibutho phakathi.

“Zulu akuyona imfihlo ukuthi ezweni nasesizweni kukhona ukwehluka ngemibono. Nokho lokho akungezi sizondane size sibulalalne.” Lawa ngamazwi eSILO uma sichaza ngalokho esabe sikubiza ‘ngeva elidinga ukubangulwa’.

Imizamo yeSILO yokubangula iva ibonakele lapho siyala ukuba zonke izinsizwa azibe munye. Akungabi khona insizwa ezibona ibandlululwa ngenxa yezinkolelo zayo. Lokhu ikuveze ngohlobo lwabantu ebesibasondeza noma sibajuba ukuba bayokwenza imisebenzi yaso. EGoli nje lapho kwake kwanokukhuluma kokuthi izinduna ezithile ziliqembu elithile ngakho iSILO asoziqhelisa samane senza inqaba.

“Ngifuna bona laba enithi bayiqembu elithile kube yibo ababasekhaleni lalokhu engikwenzayo. Uyedwa umkhuzi wempi kaZulu, nguZwelithini,” kusho iSILO sichitha ababethi ezinye izinduna eGoli kazikhishwe inyumbazana.

See Also

Ngisho kutonyulwa izinsizwa ezabe zizokwephelezela iSILO uma sihambela izindawo ngisho phesheya, iSILO sabe sizihlelela sona okumele bahambe, sisho nokuthi kazixutshwe izinsizwa ukuze kuphele ukuthi zingezakuphi.

Saqeda nenkulumo eyabe ithi ibutho ngelwakwaNongoma kuphela. Lokhu lakwenza ngokuthi libize emisebenzini yaso amabutho avela kuyo yonke indawo. Ubufakazi bokuthi izinsizwa sezimunye buvele kaningana, ngesikhathi kunembizo lapho uZulu wabe uyobabaza ukuthi engabe Omdala uvelelwa yini lapho abezindaba babemthela ngodaka bethi ucwasa abokufika. Lapha zehla izinsizwa zivela ndawo zonke zisho khona ukuthi othinta iSILO kadlule lapha kuzo. 

Mhla kuneMbizo Ondini iNingizimu Afrika yazi ukuthi okhokho kabafanga baphila lapha ezinsizweni. Lapha kwakukhona ngisho izinsizwa ezindala oMgodiwesambane nabanye. Okwangesonto eledlule zisampulile izinsizwa njengoba zidilike kulo lonke ziyotshala iNkosi yazo.

Isimanga ekwenzeni kweSILO nokusazobhalawa ngakho wukusebenzisa ibutho lezintombi zoMhlanga ukuthunga kabusha ibutho labesilisa. Ngamafuphi sisebenzise amadodakazi nabazukulu ukulungisa oyise.  

Namuhla igama ibutho kukhulunywa ngalo kahle, akusakhiwa isithombe sababulali nezilwane. Namuhla umhlaba uyazi ukuthi ibutho leli ngumkhumbi wempi kaZulu, amadelamzimba esizwe.

Scroll To Top