Now Reading
Abagibeli, abashayeli bamatekisi bakhala ngesimo serenki eMsunduzi
Dark Light

Abagibeli, abashayeli bamatekisi bakhala ngesimo serenki eMsunduzi

UMasipala uMsunduzi awukufihli ukuthi ingqalasizinda yawo seyidlulelwe isikhathi okusho ukuthi enye kumele engabe kade yashintshwa kanti nenye sekufanele ishintshwe. 

Kusukela ngoMsombuluko erenki eMgodini yamatekisi ahamba ibanga elide asuka eMgungundlovu aya eGoli, eKokstad, eXobho, eMzimkhulu, eRichmond naseHarding nahambela ezindaweni eziseduzane okuyi i-Edendale, kwaDambuza, kwaCaluza kanye nakwaMpumuza abashayeli badikilile bathi sebekhathele ukubhukuda emanzini banquma ukuvala umgwaqo uBoshof kanye noPietermaritz balayishela khona. Imbangela yokugcwala kwamanzi ukufa komshini ofuqa amanzi kanti kunepayipi elivalekile.  

Akuqali ukuthi kube nesigameko esinjengalesi lapho amatekisi evimba imigwaqo emikhulu eMsunduzi ngenxa yokungaphatheki kahle emarenki. Phambilini abashayeli baphuma balayishela emgwaqweni okwadala isiminyaminya esikhulu ngenkathi izakhamuzi zihlukunyezwa ukulunywa omiyane okwathi uma uMasipala usufuthile izakhamuzi zabuyela ngaphakathi. 

Le renki eMgodini yakheke ngaphansi kwezakhiwo okubalwa izitolo namahhovisi ezikhulu zoMkhandlu. 

Amalungu omphakathi avezele elaboHlanga ukukhathazeka kwawo ngalesi simo.  

UNkk uCynthia Mbhele waseGoli uthe: “Iyacasula lento eyenzeka lapha, nginqamula edolobheni manje engathi ngichusha erenki. Ngiyazisola nokuthi bengiyaphi edolobheni lalapha, bengifuna ukuzothenga izinto zokuphuza nje. Lokhu okuhlezi kukhalwa ngakho eMsunduzi sengiyakubona.” 

UMnu uSizwe Dlomo oyiMeneja kule renki uthe: “Sithathe isinqumo sokuphumela ngaphandle sinabashayeli ngoba okokuqala bekukhononda abagibeli ngokuxhafuza emanzini, okwesibili nathi besingahleli kahle ngoba isimo ebesiphila ngaphansi kwaso sokuvika amanzi asikho sihle. Lokhu esikwenza lapha kuwukuzwakalisa izwi lethu ubone nawo (uMsunduzi) ukuthi umisa kanjani ngalolu daba.” 

UMshayeli wetekisi uMnu uMthandeni Dlamini yena uthe: “Lokhu kungcolisa amatekisi ethu, abagibeli bangena amatekisi emanzi ngaphakathi ngoba abebekade begibele bebengene nezicathulo ezimanzi, kusale kungcolile phakathi. Okwesibili la manzi abulala izinsimbi zamabhuleki ezimoto bese obasi bathethise thina ngobudedengu nokwehluleka ukunakekela itekisi ngoba ngenkathi ungena emanzini le nsimbi yamabhuleki ishisa kwenzeka umonakalo.”  

Odayisa etafuleni lapha uNkk uNomzamo Chiliza uthe: “Izinkinga azipheli kule renki, siyanethwa mihla namalanga, sesize siphathe amabhakede ukukhongozela amaconsi ngoba kuhlezi kuvuza amapayipi. Njengoba sesingaphandle kanje akekho onesikhala sakhe singabadayisi sisondelene kanti ngaphakathi siyazi ukuthi amakhasimemende siyabelana ngawo.”

See Also

Obebukeka edidekile uNks uZethu Ngcobo uthe: “Bengiyalelwe amatekisi aya eHarding manje njengoba isimo sinje angisaboni, ngizibona ngisenkingeni ngingabanjwa nayizigebengu ngoba ngizobuza nakumuntu okhohlakele njengoba kuyisiphithiphithi kulula ukuthi kwenzeke ubugebengu.” 

Umgibeli uMnu uBulelalani Ngcobo wakwaDambuza uthe: “UMasipala kumele wenze okuthile ngalento, lokhu kungahleleki kuyasibambezela ngoba kuyeqiwana lapha namakhumbi ama noma ikuphi alayishe akukho ukuhleleka. Udaba lwamanzi kule ndawo kade lwaba inkinga akusiyona into eqala manje, sikhuluma nje omama laba abadayisayo bahlala namabhakede engathi baphethe izikigi kanti bakhongozele laphaya.” 

Omunye umgibeli uNks uSilindile Mthembu uthe: “La manzi azokwenza ukuthi kubuye omiyane  futhi njengoba sebake basivimbezela nje lapha. Omiyane bayayithanda indawo engcolile.” 

Ongumsizi womshayeli obekha amanzi uMnu uSthembele Shabalala uthe: “Ngibone kuwukonga ukuthi sikhe la manzi sigeze ngawo amatekisi, okungenani awenze okuthile okusile njengoba siwakha nje siphuma nawo sisiza uMasipala.”

Scroll To Top