Now Reading
Inkinga ekuphekweni kwemidlalo ethinta amaqhawe nomlando
Dark Light

Inkinga ekuphekweni kwemidlalo ethinta amaqhawe nomlando

Kunokuvumelana ukuthi kumqoka kubaqondisi ukukala ngokuyikho ubuqiniso kanye nelungelo lokunonga umdlalo


Eminyakeni eyedlule ngike ngaba sethubeni eliyingqayizivele lapho ngabe ngiqokwe khona ukuba ngelekelele ngokwenza ucwaningo ngomlando othile nowabe uzolekelela ekwenziweni komdlalo weshashalazi. Lona kwabe kuwumlando wempi yokugcina yabezihlangu lapha kweleNdlovukazi uMthaniya nokwabe kuyiMpi Yentela Yamakhanda. Lapha abalingisi abamqoka kwakuyoba phakathi kwabanye yiNkosi yesizwe sakwaZondi uBhambatha kaMancinza. 

INkosi uSigananda Shezi kanye nesimanga sensizwa uSukumabekhulu uMfo kaSithole. Ngiphinde ngaba sethubeni lapho bekukhulunywa khona ngomlando weLembe nakhona ngenhloso yokubheka umlando othize ngeLembe nabesizukulwane salo. Lapha enye inhloso kwabe kuwukubuka okungaba ngamaphutha emdlalweni wethelevishini othi Shaka Zulu nowabe ukhonjiswa ngabakwaSABC eminyekeni eyedlule nesengibone usubuyisiwe muva nje. Lona kwaba umsebenzi wothando ngenxa yokuthanda kwami umlando.

Ngisuke lapho ngaba semhlanganweni eyehlukene lapho obekukhona kuwo izinkunzi ekubhalweni kwemidlalo yethelevishini, ingqayi kanjalo nezincwadi. Lapha bekukhona abantu abafana noTeboho Mahlatsi wodumo lomdlao iYizo Yizo, u-Augus Gibson  nowaqondisa iSoweto-a history, i-7 Up South Africa, iThe South African Chapter yakwaGranada Television enochungechunge lwamadokhumentari abalulekile  i-14Up, i-21Up ne-28Up onke athola imiklomelo lapha eNingizimu Afrika kanti iBritain 28Up yaqokelwa iBafta.  Ubuye waqondisa ngokulekelelana umlandompilo iMandela, Son of Africa, Father of a Nation, enkampanini kaJonathan Demme. Waqokelwa ku-Oscar futhi wanqoba umklomelo i-Amnesty International Media Spotlight nomklomelo iPare Lorentz. Uqophele i-Apartheid Museum ehanjelwa kakhulu lapha eNingizimu Afrika iziqeshana ezibukwayo ezingama-70. Walumba isiqephu esibukwayo iTelling the Truth? Esisuselwe kuKhomishini Yamaqiniso Nokubuyisana, yakhethwa yamela iNingizimu Afrika kuVenice Biennale.

Omunye engihlangane naye ngu-Adze Ugah owaba nesandla ekubhaleni nasekuqondiseni imidlalo efana neGog’ Helen, iMrs. Right Guy neTen Days in Sun City neminye. UZeno Peterson owabe esethimbeni elenza iZone 14, iJacob’s Cross, Isibaya, i-Ayeye, iThe Road, iFor Love and Broken Bones, iBack of the Moon kanye ne-Isithembiso. Wayekhona noDesiree Markgraaff  nowabhala waqondisa imdlalo eminingi okubalwa iYizo Yizo, iZone 14, iJacobs Cross, Isibaya, i-Ayeye ne-Isithembiso waphinde waqondisa   i-Amandla: A Revolution in 4 Part Harmony eyanqoba imiklomelo ehlonishwa kakhulu yeSundance yabuye yaklonyeliswa nge-Emmy’s, iTelluride, iBlack Reel, i-Encounters neminye eminingi.

Ngaba nenqabakutholwa yokuhlangana ngaxoxa naye  ongumqondisi wengqayi ohlonishwayo noseqokwe waphide wanqoba ezindaweni eziningi, u-Anant Singh wodumo lwemidlalo (ingqayi) efana nePlace Of Weeping, iSarafina! iCry, the Beloved Country, iYesterday neMandela: Long Walk to Freedom. Kukho konke ukuxoxa kwami nalezi zinkakha kuningi  engakufundayo.  

Okokuqala nje ngafunda ngengcindezi ababhali nabaqondisi  bemidlalo okungaba ngeyeshashalazi, ithelevishini noma ingqayi abangena kuyo ikakhulukazi uma umsebenzi lowo ukhuluma ngempilo yeqhawe thizeni. 

Okwesibili engakufundayo wumsebenzi owenziwayo uma kwezinwa imidlalo enjengalena nengathola ukuthi maningi amakhono adingekayo singakawubuki umdlalo lowo. Ngembulelwe nangobumqoka bolimi kanjalo nolimi olusetshenziswayo kwazise eminye yale midlalo isuke isezingeni lomhlaba okungasho ukucophelela ukuze ababukeli babe nomuzwa ofanayo ngomdlalo lowo.

See Also

Bonke bayavumelana ukuthi okumqoka ikakhulukazi uma wenza umdlalo ongeqhawe thizeni noma umlando kumele isikali sakho silingane ekubekeni lokho okuliqiniso nokwenzeka kanjalo nelungelo lakho njengombhali nomqondisi lokunonga umdlalo loyo. Ngamafuphi ukuqinisekisa ukuthi uma wenza ingqayi noma umdlalo wethelevishini usuke ungenzi izifundo zomlando, kepha usuke wenza ingqayi nezobukwa ngabantu abehlukene. Udaba olwake lwangidida yilolu lokunonga umdlalo womlando ngenhloso yokuthi wamukeleke noma uzwakale kubantu abehlukene. 

Ngiyakhumbula nje ngibuza ukuthi uma sibuka ingqayi engempilo kaJesu kungamukeleka yini ukuthi kunongwe kuthiwe kafanga emthini wehlazo kepha wamelwa yinhliziyo? Yize impendulo eqondile ngingayitholanga kepha ngasithola isifundo ekunongeni ngenhloso yokugcina ababukeli bethe njo. Ngathola nangezidingo zebhizinisi ngoba abasuke betshale imali ukuze kube nomdlalo basuke nabo beyifuna la inzuzo. 

Kepha khona lapho ngawabamba amagama athi okumqoka wukukwazi ukulinganisa ukale kahle phakathi komlando wangempela kanjalo nelungelo lokunonga. Ngiyafisa nje kufundiswe kabanzi ababukeli ngalokhu ngoba ngiyasola bakhona abagcina benengiwe noma belahlekile ngoba kokunye kuvela into abayazi ngenye indlela kepha umdlalo loyo uhlelwe ngokunye. Kanti nabo ababukeli kumele njengababhali noma abacwaningi bakwazi ukusebenza imizwa yabo, ngoba kukhona abaze bacikeke ngoba mhlawumbe umdlalo usuveza into bona abathi ithunaza iqhawe nomlando abawaziyo. Uma nje ubukela naloyo muntu awuwuthokozeli ngoba umuntu ongeneme usuke ephawula umzuzu ngomzuzu nokube sekuqeda ukuthokozela umdlalo loyo.

Scroll To Top