Now Reading
IMPAMBAKWICI: Bangobani abaphethe izindawo ezingamafagugu kuleli?
Dark Light

IMPAMBAKWICI: Bangobani abaphethe izindawo ezingamafagugu kuleli?

Ukusina nokuxoxa ngomlando akwanele manxa kungalethi mnotho kwabohlanga


Uma sizwa ngongoti iNingizimu Afrika ingelinye lamazwe anezindawo ezimangalisayo nezihlonzwa njengamafagugu. Ngokohlaka lwe-United Nations olubizwa nge-UNESCO,  iNingizimu Afrika inezindawo eziyisi-8 ezikleliswe njengeziyifagugu. Kuzo kukhona iSimangaliso Wetland Park, iRobben Island, iCradle of Humankind, uKhahlamba Drakensberg Park, iMapungubwe Cultural Landscape, iCape Floral Kingdom, iVredefort Dome, iRichtersveld Cultural and Botanical Landscape. Kukhona imibandela ke elandelwayo ukuze indawo le ihlonzwe ukuthi ilifagugu. 

Esethulweni senqubomgomo yayo esithi;  ‘Socio-economic Impact of World Heritage Listing’ abe-UNESCO bayavuma ukuthi ezokuvakasha nokungcebeleka zingakwazi ukunikela ngqo noma ngandoda kuzo zonke izinhloso zentuthuko ezisimeme. Ikakhulukazi, zifakwe njengenkololo eziNhlosweni 8, 12 ne-14 ekuthuthukeni komnotho okubandakanyayo nokusimeme, ekusebenziseni nasekukhiqizeni okusimeme nasekusetshenzisweni kwezilwandlekazi nokutholakala olwandle okusimeme ngokwelamana.

Kusho bona abe-UNESCO ukuthi ezokuvakasha nezokungcebeleka kungakha imisebenzi emiphakathini, njengokuba umsizizivakashi noma embonini yokuziphumulela (amahhotela, amabha nezindawozokudla). Eminye imisebenzi ingaqhamuka kwezinye izimboni ngengezolimo, ukukhiqizwa kokudla, nasezimbonini zobuciko nezokudayisa. Okunye okuletha imisebenzi, ukutshala nokusebenzisa imali yezokuvakasha nokungcebeleka kungalekelela ezinsizakalweni eziningi njengokusabalalisa amanzi nezamandla, imigwaqo nezokuthutha, ezempilo, izitolo namagaraji, izinto zokuphumula nokujabulisa, kanye nezinto zamapaki nokunye.

Intuthuko yengqalasizinda njengezikhumulo zezindiza, imigwaqo, izikole, izibhedlela, nezindawo ezidayisayo zingasiza umphakathi wendawo futhi zingasiza ukuthuthukisa umnotho ngokuvumela ukuhweba nokuhamba kwezimpahla nezinsizakalo okuthe xaxa.

Esimweni esejwayelekile lokho okungenhla kuliqiniso kepha kusala umbuzo ukuthi ngabe ngobani abaphethe umnotho walezi zindawo?  KwaZulu-Natal nje zikhona izindawo zomlando waboHlanga eziqhakanjiswayo nezenza umnotho omangalisayo. Lezi zindawo zihlanganiswa nalezo eziyiziqiwu. Isifunda nje  saseMkhanyakude, KwaZulu-Natal sineziqiwu ezingaphezu kweshumi futhi yisona esihamba phambili ngesibalo seziqiwu ezikhona uma kuqhathaniswa nezinye. Kulezi ziqiwu kubalwa iBonamanzi Game Reserve, iCape Vidal, iFalaza Game Park, iGiants Castle Reserve, iHluhluwe Game Reserve, i-Imfolozi Game Reserve, iSimangaliso St Lucia, i-Ithala Game Reserve nezinye.

Okucaca nxa uvakashele lezi zindawo ezigaya imali wukuthi uma uya khona wedlula endlaleni, kubantu abakhele izindawo zaMakhosi ababhuqwa wububha. Kwezinye izindawo umgwaqo ongcono yilo oqonde esiqiwini kuthi lena engenela emphakathini yaboHlanga ibe wubhuqu nje, njengoba kukwanjayiphume uqobo. 

Indawo yaseNquthu neyakhelwe ngabakwaNgobese kanye nabakwaMazibuko inomlando omqoka kuZulu. Ingani kulapha kutholakala khona isizinda sempi lapho uMkhumbi WeMpi kaZulu wadla khona amaNgisi kwathula umoya. Le ndawo imqoka kuZulu nakuwo amaNgisi ngoba yaphenduka amaliba amadodana abo ngowe-1879. Lapha nje kuZulu kukhona nanamuhla abangakalandwa okusho ukuthi zikhona izinsizwa ezisalondolozwe kuleya nhlabathi.

Ngokomlando wezempi iSandlwana simqoka njengale ndawo eseBelgium okuthiwa yiWaterloo. Lapha kwaba nempi eyesabekayo ngosuku lwangeSonto mhla ziyisi-8 kuNhlangulana ngowe-1815. Lapha impi yamaFrentshi ngaphansi kwesihonga uNapoleon Bonaparte yaguqa ihlanganyelwa ngeyabe iholwa ngamaNgisi nabangani bawo okuyiNetherlands, iHanover, iBrunswick neNassau, ngaphansi kweDuke of Wellington. Njengoba yenza eyaseSandlwana neyaseWaterloo yaguqula umlando. Enye indawo emqoka kulapha Ondini, eMakhosini lapho kulele khona iziNgonyama zikaZulu neNdlovukazi uMthaniya. Khona Ondini kukhona iSigodlo seNgonyama uCetshwayo nayilapho impi eyabe iyodla abafo eSandlwana yaphumela khona. Kukuso futhi lesi Sigodlo lapho unya lwabahlaseli lwabonakala khona ngesikhathi bebhubhisa ngomlilo inhliziyo kaZulu iSigodlo empini yesibili phakathi kukaZulu namaNgisi ngowe-1879.

See Also

Namuhla lezi zindawo ziheha abavakashi kuzo. Uma kunezivakashi kuba namabhizinisi avukayo, okungaba ngawalabo abaxoxa umlando wendawo, abadayisa izinto ezithize ezithintana nomlando kanjalo nomlando wendawo kanye nezindawo zokudla nezokulala. Lapha eNingizimu Afrika kuyamangaza ngoba lezi zindawo ezakhelwe ngabazukulu bezinsizwa ezalala lapha kabacoshi okutheni. Uzothi omunye ingani naba bayaqashwa bangokuka, basika utshani, baphelezela abaxoxa umlando. Athi omunye njalo uma kunezivakashi izingane zendawo kokunye abanumzane namakhosikazi bake bafike bazoshishisa inkundla besina bese bethola openyana. Lokhu kuliqiniso kwezinye izindawo,  kepha umbuzo uthi kumele yini kube njalo?

Ubunini bendawo

Bona ubunini bezindawo lezi bungokukabani? Ubani onetayitela kulezi zindawo nonikeza ukuthi abathile bakhe? Lapha nje Ondini amaqhugwane lawa ngakabani wakuphi, abazukulu bamadelamzimba bazuzani kukho? ESandlwana khona kukwabani?  Impendulo evame ukuqhasha kwabanye nabacabanga ukuthi yinhle yile ‘uHulumeni’. Khona uHulumeni uyabazi yini laba bantu abakhele le ndawo? Usenzeni ukuqinisekisa ukuthi abagcini ngokunandisa kepha babanamasheya kulezi zindawo eziwumlando wabo?

Yebo, ngokuqabaza ngobunjalo obusemqoka bezindlela zokuphila zabo, umlando namasiko, ezokuvakasha nokungcebeleka zingaveza ububha nobubona bemiphakathi. Kepha kambe umuntu uxoxa asine kanjani engenamnotho?

Scroll To Top