Now Reading
Ukuqondisa nokunezezela lapho kufanele khona ngomlando
Dark Light

Ukuqondisa nokunezezela lapho kufanele khona ngomlando

Ethanda engathandi uyaphoqeleka ukuba angene futhi angenelele emlandweni othinta igceke lakwabo ukuze kube nolwazi oluqondile ngomlando 


Ngiyalincoma iphephandaba iBAYEDE ngokunika abantu bakithi abanamakhono okubhala ishashalazi lokugcina umlando wabo abanjengoSolwazi uJabulani Maphalala noMhlonishwa uZeblon Zulu esibenaye ePhalamende iminyaka eminingi kusukela ngowe-1994 nabanye abaloba njalo ngezindaba zomlando wethu.

Nokho ngifisa ukuvuma izono ukuthi kwezinye izinto ezibhalwayo kuba nezinto ezisuke ziphume ngokuphenduzeleka.  Njengomuntu omdala nezinye izinto ezisuke zithinta indlu yakwethu nengoba uMhlonishwa uZeblon Zulu ezibeka ngendlela engiyaziyo njengoba eseke waloba ukuthi iNdlovukazi yeSilo sasoSuthu iNkosi uMamonga, yintombi yakwaMdlalose uSilomo, indodakazi kaNtuzwa Mdlalose kaNhlaka. Washo uMhlonishwa ukuthi yazala iNgonyama yakwaDlamahlahla iNkosi uSolomon Maphumzana kaDinuzulu, yazala uMntwana Omkhulu wakwaSokesimbone uMntwana uMshiyeni kaDinuzulu, yena-ke ebeselanywa nguMafungwase wasoSuthu uMntwana uMagogo Sibilile Mantithi Thombisile Ngangezinye Constance kaDinuzulu ozala mina. Ngakho-ke noma ngiyathanda noma kangithandi lezi yizindaba zakwethu.Ngakho ngisuke ngingathandi ukuba sengathi nginomona ukusho okungamaphutha kulaba abalobayo ngoba okunye okuningi kusuke kuqondile.

Ekubhaleni-nje kukaMhlonishwa uZeblon Zulu (owayeyilungu kanye nami ePhalamende) ngodaba lweNdlovukazi ephepheni iBAYEDE yosuku luka-29 Masingana / 04 kuNhlolanja ngibone akulobile uMhlonishwa ngeNdlovukazi ezala iSilo sakwaKhethomthandayo.

INdlovukazi oKaMathathela uChristin wakwaSibiya. Uthe: “INdlovukazi yaganela eSigodlweni saseMahashini singakakhiwa isigodlo sakwaDlamahlahla…………..”

Ngibone ngehluleka ukuba ngingasho ukuthi lokho akulona iqiniso. INdlovukazi oKaMathathela yaganana neSilo uSolomon kaDinuzulu emzini waseZibindini Zamadoda, usakhe le ngaseMakhosini. Ngingasho ukuthi lokhu kuyacaca ngomlomo wayo iNdlovukazi oKaMathathela encwadini ebizwa ngokuthi: ‘Zulu Woman’ eyabhalwa yintatheli yase-USA uRebecca Rheyer enginayo.

Ngigcine ngokuthi uyise weNdlovukazi oKaMathathela nguMathathela. UMathathela wayeyisivakashi emzini kaNqengelele Buthelezi waseMbekamuzi. UMnu uMathathela wasesuka kwaButhelezi eyokwakha eMission eNhlazatshe. Ngake ngaze ngalala kwaSibiya eNhlazatshe ngiphelekezele sona iSilo iNgonyama yakwaKhethomthandayo.

Okwesibili lokhu uMhlonishwa akulobe kuyole ndaba ekugcineni lapha ethi: “UMntwana uNonhlahla wema ngezinyawo zombili eqinisa ukuthi akekho omunye ezinganeni zakwabo oyiNkosana kayise ngaphandle koMntwana uZwelithini. OMntwana Matholegwaqa kaDinuzulu benoMntwana uClement kaSolomon besekela iNkosazana kweyayikusho……..”

Lokhu akulona iqiniso eliphelele ngokungena kweSILO lesi esikhona eBukhosini. Yiqiniso ukuthi ngesinye isikhathi iSILO safihlwa kudadewabo uMntwana uNonhlahla. UMntwana uClement ukuze asondele kwaKhethomthandayo wasondezwa yimi. Wayengakaze ngisho kusekhona iSilo saKwaKhetha abemningi khona.  UMntwana uClement uzalwa ngudadewethu, iNdlunkulu uManqubuzana kaMkhansula Buthelezi. WayenguMntwana wasemzini weSilo waseNsindeni olapha eNkonjeni eMahlabathini.  Sikhule naye sifunda esikoleni sasoSuthu esasisungulwe nguMntwana Omkhulu wakwaSokesimbone uMntwana uMshiyeni kaDinuzulu ngenkathi esephethe ekushoneni kweSilo sakwaDlamahlahla ngowe-1933.  Saze safunda esikoleni naye uMntwana uClement esasakhiwe nguye uMntwana Omkhulu eMpumalanga khona eMahhashini. UMntwana uClement waba yingane yokuqala yaseBukhosini owafunda eKholishi laseManzimtoti e-Adams College emva kokuba esephase uStandard 7 eMpumalanga. Abantwana beNkosi esasiwa nabo e-Adams College nguMntwana Omkhulu nguMntwana uThandayiphi kaSolomon noMntwana uPennuel kaSolomon ngowe-1944. Samfica uMntwana uClement esephambili esefunda uStandard 9 (okwakuthiwa yiJunior Certificate). Umsebenzi awenzayo wabanguToliki eMahhovisi akwaNdabazabantu kuStanger Street eThekwini.  Wasethunyelwa eNkandla ebanguToliki khona. Emva kwesikhashana eseganwa yiNdlunkulu uMaMsane wasesula eNkantolo esejoyina oFakazi bakaJehovah. Emva kwesikhathi wayeka ukuba nguMshumayeli woFakazi wasephuma eNsindeni esakha umuzi wakhe khona lapha eNkonjeni kwaDlushiye. 

Emva kweminyaka wase ezihlalela ekhaya. Kwathi noma umuzi weNkosi waseNsindeni usendaweni yeNkosi yaseMaMbatheni, ngacela ibandla leSizwe lakwaButhelezi ukuba limqashe uMntwana weNkosi, umzawami kabili ukuba asebenze ngaphansi kwawo    iButhelezi Traditional Authority waze wagcina enguNobhala wawo nami.

Kuthe nxa sekushone iNgonyama yakwaKhethomthandayo ngangihamba naye njalo ngiya kwaKhethomthandayo.  Nakho-ke sekusuke umsindo ngobukhosana beSILO lesi esikhona uMdlokombana.

Ingane yeSilo uMntwana weSilo uMdlokombana wayefika cishe zonke izinsuku KwaPhindangene ezongibikela ukuthi umndeni umphethe kabi. Indaba inde ngingeyixoxe yonke. Mina wayeza kimi ethi uzobekakiwe, ethethiswa amacala neNdlunkulu iyoginqa izithupha enkantolo kwaNongoma.

Ngase ngingasayi mina kwethu eNdlunkulu ngoba ekushoneni kweNgonyama yakwaKhetha kwavulwa isikhwama seminikelo eyayikhishwa zikhali. Kwase kuthiwa abasayina lesi sikhwama kwanguMntwana waseNxangiphilile uMntwana uMcwayizeni kaSolomon nami.  Saqhubeka kanjalo kwase kufika ithimba elithunyelwe yiNgonyama yakwaNgwane uSobhuza II. Bafika nomnikelo wemali okwathiwa iqondene neNdlunkulu yeSilo, abafelokazi.  Ngase ngithi mina ayisukufakwa kulesi sikhwama somnikelo womphakathi ayinikwe bona abafelokazi beSilo.  UMntwana-ke waseNxangiphilile asavumelana naye. Ngase ngihoxa-ke ukusayina kanye noMntwana, angabe ngisaya naKwaKhethomthandayo ngenxa yalokhu kuhilizisana kwethu noMntwana.

Nxa-ke uMntwana uMdlokombana elokhu efika kimi ethi angizomlalelela, ngathi mina kungeke kulunge ukuba ngingene nxa singasahoshelani imimoya noMntwana Omkhulu waseNxangiphilile ngoba kwayena ukuze alawulwe ukuthi ungumnawe weSilo sakwaKhethomthandayo wonke lo msebenzi walowo mhlangano wawuphethwe yimi ngokuthunywa yiSilo saKwaKhethomthandayo. Futhi kwakuyimi engangihlushwa ngumkhwenyana omkhulu waseNdlunkulu uMnu uNelson Shamase owayeganwe nguMafungwase uMntwana uVelangokubonga Gretta kaSolomon. Engifundekela umkhwenyana ethi nangu umzawami esebaneziqubu zokungaphili, umuzi weNkosi yaKwaDlamahlahla wawungalungisiwe ukuba kubekwe umnawe nezinye.  Ngaze ngazidela-ke ngaya kuMntwana wakwaSitholani, uMntwana uMatholegwaqa Munywana kaDinuzulu owayelanyaniswe neSilo sakwaDlamahlahla enoMntwana waseMahhashini, uMntwana uMagangezintaba George kaDinuzulu owayezwe uMntwana wakwaQambushilo uMntwana uReginald Mandlekosi kaMagangeni.

See Also

Saya KwaKhethomthandayo, uMntwana uMatholegwaqa, uMntwana uMagogo nami salubeka udaba lokubaluleka kokuba kulungiswe umuzi weNkosi yaKwaDlamahlahla.

ISilo saKwaKhethomthandayo sathuma mina ukuqoqa aBantwana abazabami waba khona umhlangano lapho uMntwana waseNxangiphilile, uMcwayizeni Israel kaSolomon abekwa khona ukuthi nguye umnawe weSilo saKwaKhethomthandayo.

Ngakho-ke nxa uMntwana uMdlokombana efika njalo KwaPhindangene, ngathi ngizothuma uMntwana uClement kaSolomon enguNobhala wami ayokungimela kule mihlangano lapho uMntwana uMdlokombana wayekakwa khona, ethethiswa amacala.

ABantwana bona laba uMhlonishwa abashoyo baqale abakuthandisisa ukuthumela kwami uMntwana uClement, bethi ubengamningi eNkosini ebazalayo. Nokho-ke baze bamemukela. Njalo ngithumela yena. Ngikhiphe imoto yami imuse kwaKhethomthandayo naseNkantolo kwaNongoma ezigcawini zale mihlangano eyayihlukumeza uMntwana uMdlokombana. Nalapha kulungiselwa ukubekwa kweSILO lesi esikhona ngathuma uNgqongqoshe wami uMhlonishwa uCelani Mthethwa naye uMntwana wakwaDlushiye uMntwana uClement ukuba baqoqe iminikelo eSizweni.

Kuningi kakhulu engingakubhala kodwa ngithi-ke ekulobeni kwakhe kanjena – Izinyosi nxa zibonga iSilo zithi:  “Ubenesibindi Buthelezi ngokukhuthazela” Zikusho ngani? Zisho muphi lo Buthelezi?

Kangifisi ukuba sengathi ngenza-nje impikiswano engasuki ndawo. Qha muhle umsebenzi awenzayo uMhlonishwa kodwa ngiyaye ngisale sengithula nxa sengibona nezinto engizaziyo zakwethu endlini koKaNtuzwa engizaziyo seziphendukezelwa.

Angifuni ngibe sengathi ngigcona umsebenzi omuhle kangaka woMhlonishwa. Kodwa ngibonile-nje nesithombe seSILO silibhungwane eduzane nesundu kwakuKwaPhindangene ‘Sihlelwa yimi sathathwa nguMnu ET Zondi (uMore and More).  Ngabona nje-ke nokuhambela kwaBantwana eNkosini eBhanganomo.  Ngingathi nje iNkosi yaseBhanganomo iNkosi uPhumanyova kaBhokwe kaZibhelu sikhule naye eMahhashini, yena ekhulela emzini woMntwana Omkhulu wakwaSokesimbone uBhova.  Mina ngikwaDlamahlahla ngilokhu ngilandwa esibhedlela KwaCeza yiSilo sakwaDlamahlahla. Sakhula ndawonye ngokwezindlu zikaJama iNkosi yakwaMandlakazi yayingumalume kimi. Nokho nxa sesikhulile kayibanga isabayinala eSilweni saKwaKhethomthandayo njengoba izibongo zayo ebibongwa ngazo ngisho iSilo sakwaKhetha sikhona kwaku: “Ngunyawo ziyamsinda ukuya KwaKhetha,” uBhusha wayemane ahleke nje nxa esebongwa kanjalo.

  • UMangosuthu Muthelezi MP, UMntwana waKwaPhindangene, UNdunankulu weNgonyama noZulu
Scroll To Top