Now Reading
Badela amandla ombuso osopolitiki base-Italy ngengcindezi
Dark Light

Badela amandla ombuso osopolitiki base-Italy ngengcindezi

Ngenxa yengcindezi yezomnotho egcizelelwa kakhulu ngukhuvethe, osopolitiki base-Italy bahlongoza ukuwadlulisele kosochwepheshe amandla ombuso. NgoLwesine esontweni eledlule uMengameli waleli lizwe uSergio Mattarella umemezela ukuqoka uMnu uMario Draghi njengoNdunankulu. Kanti okunakekayo ngoDraghi ukuthi akanawo umlando wepolitiki yamaqembu. 

Lesi simemezelo silandela isimemezelo somholi we-Italia Viva (IV) uMnu uMatteo Renzi, owake waba nguNdunankulu phakathi kowezi-2014 kuya kowezi-2016, sangezili-14 kuMandulo ukuthi iqembu lakhe liyahoxa kuHulumeni wokubambisana nasekwesekeni uMnu uGiuseppe Conte kwesobuNdunankulu. Emuva kokulaxazwa i-Italia Viva, zingama-26 kuMandulo uConte wesula kwesobuNdunankulu. Umlando ogqamayo kaDraghi uku-European Union lapho ayengumengameli we-European Central Bank (ECB). 

Kulesi sikhundla uDraghi wazakhela igama ngowezi-2012 eguqula isimo somnotho esasingesihle kulandela ukungena ngaphansi kwengcindezi yezomnotho kwamazwe i-Ireland, i-Italy, iSpain, iGreece nePortugal. Ubuchule aqhamuka nabo uDraghi kwaba uhlelo lweminyaka emithathu lokuboleka lawa mazwe izigidigidi ezingama-489 zama-Euro ngaphandle kwenzalo. 

Lesi sinqumo sayehlukanisa phakathi i-European Union (EU) iFrance neNetherlands ekhala ngokuthi lesi senzo sizocwilisa wonke amalungu ale nhlangano. IFrance yayifisa nokuthi iGreece ikhishwe kule nhlangano ngokwesabela ukuthi isimo sayo angeke sisalunga. Okunamhlanje wonke lawa mazwe, ikhakhulukazi iGreece nePortugal, asesimweni esingcono kwezomnotho. 

Kubonakala osopolitiki base-Italy bevuma ukuthi abanalo iqhinga lokuguqula isimo esingekho sihle sezomnotho nesesicindezelwa kakhulu ukhuvethe. Okungakho sebeqome ukwenza okungakaze kwenzeka emlandweni okukunguqoka uNdunankulu ongelona ilungu leSishayamthetho. UDraghi unikezwe igunya lokuqoka abanye ochwepheshe bezomnotho ukuguqula isimo. 

Lokhu kuchaza ukuthi ngokungejwayelekile emulandweni osopolitiki abaqokwe ngentando yeningi angeke babe semandleni ombuso. Nakuba kukhona abangeneme ngokukhaphelwa kwentando yeningi kodwa baningi ababona uDraghi eyithemba lokugcina le-Italy. 

Leli lizwe lifelwe kunawo wonke amalungu e-EU ngenxa yokhuvethe njengoba sebecela ezi-90 000 asebefile. IGross Domestic Product (GDP) yehle ngama-8.8% kwalahleka imisebenzi eyizi-450 000. 

Nakuba ukuqokwa kukaDraghi kungakavunwa iwona wonke amalungu eSishayamthetho kodwa akulindelekile ukuthi kube khona ozovimba. Ngisho noMnu uMatteo Salvini weqembu iLega Nord, owake waba iSekela likaNdunankulu phakathi kusukela lulunye kuNhlangulana kowezi-2018 kuya zinhlanu kuMandulo kowezi-2019, ovamise ukuba ngusikhwili phambana uthi uzokuvuna ukuqokwa kukaDraghi kulandela ukuxoxisana naye ngeSonto. Akukho nalinye iqembu kulawo abebambisene ukwakha uhulumeni ngaphansi kobuholi bukaConte okuyiFive Star Movement League, iForza Italia, iDemocratic Party, iBrothers of Italy, iFree and Equal for the Autonomies, neMixed Group, elikhombisa intshisekelo yokuya okhethweni lukazwelonke okuyinto ezokwenzeka uma ungesekwa uhulumeni kaDraghi. Isizathu sokuthi kungabibikho qembu elifuna kuyiwe okhethweni ukuthi kusanda kwenziwa izinguquko zomthetho wokhetho kuleli lizwe. Lo mthetho uthi iSishayamuthetho esizayo sizoncipha ngama-40% kulesi esikhona njengamanje. Lolu guquko lushayisa uvalo kwabaningi abangathembi ukuthi bazokwazi ukubuya eSishayamthetho. 

See Also

Ngaphandle kosopolitiki, nabantu base-Italy abanayo intshisekelo yokhetho ngenxa yokhuvethe. Kuleli lizwe ukhuvethe lubulale kakhulu kanti ngaphezu kwalokhu i-EU iyehluleka ukuyihlinzeka ngomugomo. Le nhlangano isalele emuva njengoba yehlulekile ukukhiqiza eyawo umgomo wokhuvethe nosekucasule abaningi ikakhulukazi emazweni afana neBelgium, iFrance, i-Austria, iGermany, iHungary, iDernmark, iBulgaria, iSlovenia neCzechia intsha yakhona esiboshwa nsuku zonke ibhikishela ukunwabuluka kwale nhlangano ekuyihlinzekeni ngomgomo. IGermany neHungary sebeqome ukuyocela iRussia ukuthi ibahlinzeke ngomgomo iSputnik V nakuba i-EU yathatha isinqumo sokungadlelani naleli lizwe. Abantu base-Italy baphinde babe nokwesaba ukuthi ukhetho luzophazamisa uhlelo lokugoma oluvele luhamba ngolonwabu. 

Nakuba kuzobe kungekhona okokuqala leli lizwe liba noHulumeni wochwepheshe kodwa kuyinto engajwayelekile. UHulumeni ofanayo waqala ukubonakala phakathu kukaMbasa we-1993 kuya kuNhlaba we-1994 ngesikhathi uMnu uCarlo Azeglio Ciampi eqokwa njengoNdunankulu nakuba wayesokubusa iNational Bank of Italy. Okufanayo kwaphinda kwenzeka ngoMasingana we-1995 kuya koMbasa we-1996 ngesikhathi kuqokwa uMnu uLamberto Dini kulandela ukwehlukana kukaHulumeni wokubambisana kaMnu uSilvio Berlusconi. Okufanayo kwaphinda kwamehlela uBerlusconi ngowezi-2011 ngesikhathi ababebambisane naye behoxa okwabe sekuqokwa uMnu uMario Monti kwesobuNdunankulu. 

Okungalindelekile ukuthi ukuqokwa kukaDraghi kulethe uzinzo kupolitiki yase-Italy. Inkinga yokwehluleka ukusebenzisana inomlando omunde kuleli lizwe. Kanti, nakuba uDraghi engakwazi ukuxazulula izinkinga zomnotho ezibhekene naleli lizwe kodwa ezepolitiki zona zisazoqhubeka. 

Imbangela okuwukuthi abantu bayehluleka ukuvumelana ekutheni iliphi iqembu okumele libuse okube sekudala ukuthi abe maningi kakhulu asePhalamende nokube sekuphoqa ukuthi wonke uHulumeni ube ngowokubambisana. Ngokwejwayelekile uHulumeni wochwepheshe uba ngowesikhathi esingangonyaka. Nakulokhu kulindelekile ukuthi emuva konyaka osopolitiki bakuleli lizwe babe sebefuna ukubuyela emandleni ombuso. 

Scroll To Top