Now Reading
Usaqhubeka nokulwela isikhundla sakhe uNxele
Dark Light

Usaqhubeka nokulwela isikhundla sakhe uNxele

INhloko yoMnyango Wezokuhlunyeleliswa Kwezimilo esifundazweni iKwaZulu-Natal esamisiwe uMnu uMnikelwa Nxele ibe nengxoxo ekhethekile neBAYEDE ichaza ukuthi ngabe sekukuphi manje, njengoba ibhekene noMnyango futhi isimiswe emsebenzini iminyaka emibili sekuzongenela kowesithathu. 

UNxele uqale wadweba isithombe sokuthi kwenzakalani, waveze ukuthi kunezinhlangothi ezimbili zomthetho okuliwa ngazo. Olokuqala olwenkantolo yomthetho, olwesibili olweGeneral Public Service Sectorial Bargaining Council. 

Uveze ukuthi ngoNtulikazi nyakenye wacela u-Adv uMooki ukuba ashenxe njengoSihlalo, kepha kuqokwe umehluleli ozimele, ongeke akhethe hlangothi khona kuzoba nobulungiswa, kungabi nomehluleli oqhamuka eMnyangweni. Kwabe sekuqokwa iBargaining Council eyaba seyithi icala lizothethwa mhla zingama-26 kuMfumfu. Uthi uMnyango wabe sewuthi uyammisa kuBargaining Council. Uma sekumele liqale icala izinsuku zokummisa zaseziphelile. Uthi ngokomthetho uma sekuphele izinsuku ezingama-60 umqashi engashilo ukuthi ukuthwesa liphi icala uyabuyela emsebenzini. 

Uthi uMehluleli wabe esechitha uMnyango esicelweni sokummisa. “Sesinenkinga yokuthi enkantolo yomthetho abasifakile isicelo sokulidlulisa icala. Kunengxenye yenkantolo neyeBargaining Council zombili lezo zinhlangothi ziyabachitha,” kusho uNxele. 

Uthi uMnyango wafaka isicelo enkantolo sokummisa, inkantolo yabanika ilungelo kepha bangalisebenzisa, kwaze kwadlula isikhathi. Uthi nakolunye uhlangothi iBargaining Council yabachitha, uma esebuyela emsebenzini, uMnyango wamvimba. “Udaba ngabe sengilubuyisela kuBargaining Council ukuthi kusemthethweni yini ukuthi ngivinjwe. Kube yiwo ohlulelayo. Sabona insambatheka-ke ngomhla zingama-30 kuLwezi nyakenye bethi babona ukuthi isicelo sidlulelwe isikhathi. Baphinda bathi bafuna uMehluleli abanike ithuba baxoxisane nami nommeli wami ngasese, okuwumhlangano wabantu abaxabene. Ukuhlola ukuthi bayavumelana yini ngezinto ezithile, lapho bengavumelani khona kuzokwehlulela uMehluleli,” kusho uNxele. 

Uthi selibuya icala mhla zintathu kuZibandlela uMnyango wangayikhuluma eyokuchithwa kwakhe, bangabe besavumelana nasezintweni ezazixoxiwe. Uqhube wathi uMnyango wabe sewuthi iBargaining Council ayilethe uMehluleli ongaphezulu kwalona okhona. Uthi leso sicelo yabe isisichitha, yathi lo Mehluleli olethiwe nguye okulungele. Uthi ngalo usuku lokuqulwa kwecala bathi iSenior Management Service Handbook (SMSH) ayisebenzi kulolu daba lwakhe. “Kuxakeke wonke umuntu ngoba ukumiswa kwami kuncike kuSMSH, futhi iyona kuphela into abanayo. NoMehluleli wabatshela ukuthi iyona kuphela into esebenzayo kulolu daba.”

Uthe mhla zingama-21 kuZibandlela bafika bengaphethe maphepha, bathi uMehluleli kumele angalwengameli lolu daba ngoba wakhuluma wathi ‘uFrazer uma engabhala izincwadi ezi-3 ezinjena enabeluleki lokhu kusho ukuthi leso sihlalo ahleli kuso asimufanele’ ngakho babona ukuthi uchemile. 

“Udaba luhlehlele umhla zi-3 kuNdasa, alizokuqulwa ngoNhlolanja ngoba ummeli wabo wathi akekho uNhlolanja wonke, wathi unezibophezelo. Ngibona kuyizenzo zokuchitha isikhathi. Udaba olusezithebeni ukuthi ‘akumelanga ngimiswe emsebenzini ngoba inkantolo yangivuna, kanjalo neBargaining Council yangivuna.’ Manje ngithi umthetho awubheke njengoba ngimiwe yizihonga ngimisweleni?” kusho uNxele.  

See Also

Uqhube wathi into ekhona isimo soMnyango Wezokuhlunyeleliswa Kwezimilo eNingizimu Afrika yonke. “Nginokwesabela ukuthi u-Auther uzowuwisa uMnyango njengoba awisa nezobunhloli. Sasibabaza buthuli ukuthi umuntu ohlulwe ukuphatha umnyango omncane kangaka angawuphatha kanjani uMnyango ophindwe cishe ka-5. Okwesibili ongenalwazi njengoba kungekho sikole. Akanawo nomlando omuhle lapho ayephethe khona, kuhlezi kunezindaba zomkhonyovu kwezezimali,” usho kanje. 

Uthe kuhle ngoba nenyunyana iPopcru seyibonile ukuthi kunomkhuzi ohlulekayo, njengoba yavotela ukungabuthembi ubuholi bakhe. UNxele wenze izinsolo zokuthi akabethembi kwasayena ubuholi bukaFrazer, wathi akusiyena yedwa kanye nezinye izisebenzi futhi ezikwezinye izifundazwe. 

IBAYEDE ibe seyithinta omunye umkhuzi wakwesinye isifundazwe ocele ukuba igama lakhe ligodlwe. “njengamanje sizizwa engathi siholwa iMonitor,” kusho lo mkhuzi. Echaza ukuthi yini iMonitor uthe isiboshwa esithembakele esesithunywa ngaphandle. Echaza ukuthi ukushiswo yini lokho uthe umholi wabo wakuzwelonke usefana nesiboshwa ngoba uyisigebengu kepha usethenjwe ngabakhulu uNgqongqoshe kanye noMengameli. Imibuzo ethunyelelwe uMnyango awuyiphendulanga kwaze kwashaya isikhathi sokushicilela. 

Scroll To Top