Now Reading
Mdlokombana vuka ume ngentaba… udle amadoda!
Dark Light

Mdlokombana vuka ume ngentaba… udle amadoda!

Isizwe  sisawulindele  umkhombandlela weSILO. Nonyaka sigubha iminyaka engama-50 siseSihlalweni


KuZulu oseSihlalweni uyikho konke. ISihlalo ahleli kuso safungelwa nguZulu endulo. Ufana nenhlamvu yeso okungathi uma ithinteka bese umnikazi weso akhubazeke. Ubumqoka beSILO hhayi nje kuZulu kuphela bugqame kakhulu ngempelasonto eyedlule ngesikhathi kuvela izindaba zokuthi Omdala akaphilile usesibhendlela. Lo mlayezo esizweni ukhishwe nguNdunankulu kaZulu neSILO, uMtwana waKwaPhindangene mhla ziyisi-7 kuNhlolanja. OkaMathole uthe isizwe asingakhathazeki njengoba Omdala esithele nje ngamahlala khona. 

“ISILO silungiselwe kwesinye sezibhedlela eThekwini, lapha-ke odokotela bafuna sike sibe seceleni iSILO kuliwe nalokhu kwenyuka nokwehla kukashukela. Njengoba lokhu kusho ukuthi iSILO sisazo-ke sithi sithe ukuba  odokotela bacoshe isikhathi sokulwa nalokhu okwenziwa ushukela, kubonakala ukuthi isizwe singase sithwale amehlo nxa kubonakala iSILO sisathi ukusithela nxa abantu baso thina sesizwa ukuthi sisithele njalo sisesibhedlela.

“Ngibone kufanele lokhu ngikuchazele iSizwe ukuze kungabe sekugcwala izinto ezililumbo ngokungabonakali kweNgonyama kaZulu kulezo nsukwana isathe sithe. Ngithe kangichaze kabanzi ngaphambili kokucela abaholi bamabandla ukuba sonke sibeke iSILO sethu nxa odokotela besalwa nalesi sitha. Ngicela amakholwa nawezinye izinkolo athandaze nathi sonke ngoba iNgonyama le yiNkosi yamabandla onke,” kusho iMbabazana.

KwabaseNdlunkulu abakhulume nelaboHlanga bathe ukusithela kweSILO yize kungamahlala khona kuyakhathaza. Omunye waBantwana uthe: “Unyaka owedlule nalo oqalayo lapha eNdlunkulu awubanga muhle neze. Silahlekelwe ngaBantwana abaningi abadala kwahamba neZinyane leSILO ngakho lokhu kuyasithunuka. Asifuni lutho ngeSILO,” kusho uMntwana ocele ukuba lingafakwa igama ngoba ehlonipha ukuthi okaMathole usephefumulile ngalolu daba.

Ngalesi sikhathi esinjena izinyosi nazo zisuke zingazibekile phansi zinxusa, zinxusela iSihlalo noseSihlalweni kanjalo nesizwe. ElaboHlanga likhulume nenyosi uMdletshe nothe: “Njengoba sihlale senza ngalesi sikhathi sikhuluma naMakhosi ehlezi eSihlalweni sawo ukuba aselule iSILO. Kanjalo neZindlovukazi zonke zikaZulu sithi aziyelule iNgonyama. Isizwe esikhona nesisayoba khona sisawulindele umkhombandlela wayo. Njengoba kuhlale kushiwo kuthiwa unwele olude Ngonyama oluze luyofika eZulwini alukafiki, sisalindele ukuba lukhule luze lufinyelele lapho.”

 Yize noma abaningi bebethukile kepha abantu abehlukene bakwamukelile ukucosha incazelo njengoba abanye bephawulile ezinkundleni zokuxhumana befisela ukwelulama iSILO somhlaba. UMnu uSipho Mbatha uphawule wathi ngalo mbiko: “Awu ziyashaqisa lezi zindaba zokudunguzela kweZulu Eliphezulu. Zishaqisa kufanele  njengoba kulezi zinsuku isandla sikanokufa sidla fumuka sidla silaza. Nakuba sihleli lubhojozi, kepha ngiyanxusa kuZinyandezulu ezingoMalandela noJama noPhunga noMageba ukuba bamengame, bamqinise. Ukuba buthaka kweMbube wukukuba buthaka kweSihlalo,” kusho uMthiya.

Izintombi ezihlale ziyizinkumbi eNyokeni lapho esememezile okaNdaba nazo zizwakale zethulike. UNks uSinenhlanhla Mchunu waseThekwini uthe: “Thina asazi kwenzakalani kodwa sizwe kuthiwa iSILO asiphilile lokhu kusiphatha kabi. ISILO singubaba nomkhulu wethu, uMkhosi waso woMhlanga usenza siziqhenye futhi sihlale siphephile.” UNks uHappygirl Nxasana yena othe usebenza eThekwini kepha ekhaya kuseSayidi nongumhlengikazi uthe: Angifuni nokucabanga nje ngento embi engavelela iSILO. Namuhla ngingumhlekingazi ngiyazi ukuthi imikhosi enjengaloyo woMhlanga yenzani empilweni yami. Nami ngiyafisa uma nginengane yentombazane ibeke uMhlanga phambi kweSILO. Hhayi angifuni nokucabanga nje ngabe ngifile futhi ngabe sifile sonke,” kusho le ntokazi obekubukeka emehlweni nasebusweni ukuthi idumele. 

Nabezindaba ngosuku lwangeSonto bebengazi ukuthi bahlanganiseni ngakho belu ngoba lesi simo abakaze basibone futhi basihlelele. ElaboHlanga lingakuqinisekisa ukuthi kunezinhlelo esigabeni sabahleli bezindaba kuzwelonke ngaphansi kweSouth African Editors Forum (Sanef) kanye noBukhosi nayilapho kuzodingidwa phakathi kokunye indlela okumele kubikwe ngayo izindaba ezithinta Omdala neNdlunkulu.  

Ekhuluma ngobumqoka balo mhlangano, uMehluleli uNgwenya nonguSihlalo we-Ingonyama Trust Board uthe: “Lo mhlangano umqoka kithi nakwabezindaba. Okokuqala uma sibona indlela okubikwa ngayo nangeNdlunkulu kukhombisa ukungazi nokungaqondi ngasohlangothini lwezintatheli. Okunye kuze kuveze nokungahloniphi isimiso sikaZulu. Okwesibili siqaphela ukuthi kunokuxabana kwamasiko nokuvela ngendlela ezinye izintatheli ezibhala ngayo sakujivaza izinto kithi ezimqoka nezihloniphekile njengaso nje iSihlalo. Lokhu kuhlangana-ke kuzoveza ithuba nayilapho nabo beziveza lokho okumqoka kubo ngoba inhloso yikho ukuthi ekusebenzeni kwethu sigweme izinto ezizosenza simemezane kungenasidingo.”

Kungaphelanga zinsuku zingaki kukhulunywa ngalo mhlangano kube sekuqhamuka imibiko engelona iqiniso ngesimio sempilo yeSILO nokuphathe kabi abantu abaningi abanye bethukile behluleka nokuzibamba. 

Indaba iqalwe yikhasi elisezinkundleni zokuxhumana nelikhonjwa kwaNgwane nelithe Omdala useNyandezulu. 

See Also

Le mibiko engelona iqiniso ithukuthelise abaningi abatshengise ukunengwa kwabo. UMnu uSamora Makana uthe ngaleli khasi lezindaba: “Ngethukile ukuthi bengiyethemba le nkundla. Ibihlala yethula izindaba ezenzekile kepha kulena bashaye phansi.” Abalandeli lapho bebesola le nkundla yezindaba besho nokuthi imibhalo engelona iqiniso kayisuswe.

Inomfi ehlanganise isizwe nezinhlanga

Akukho ukungabaza ekutheni iSILO simqoka esimisweni sikaZulu. Kepha akukhona lokho kuphela ngoba simqoka nasenqubeni yedemokhrasi, umnotho kanjalo nakusikonkolo lesizwe. Akulona ihaba ekutheni yiso esesisidala eSihlalweni eNingizimu Afrika, emhlabeni cishe singesesibili kulandela iNdlovukazi yamaNgisi. Ngenxa yokucophelela kwaso kanjalo nokuthanda ukuthula ngasese nasobala senze lukhulu ukuhlanganisa imihlambi eyalanayo kupolitiki nasemphakathini. 

Kusuka ngonyaka wezi-2012 Omdala uqale inkundlamshikashika  yokuthuthukisa izindawo zasemkhaya nabehlanganisa kulo uHulumeni kanye naMakhosi. Lolu hlelo olwaziwa nge-Ingonyama Rural Development Forum. Lo mcabango wabe usuthathwa ngabe-African Union (AU) ngaphansi kohlelo i-Africa Rural Development Forum engaphansi kophiko iNEPAD. Lapha uMdlokombana uhlanganise elakuleli namazwe ase-Afrika. Ukwenzile nangesikhathi kuvuka ukukhuluma phakathi kwamaqembu esebenza nabe-Independent Electoral Commission (IEC),  KwaZulu-Natal. Umlando weNdlunkulu uyaveza ukuthi Omdala ube yinomfi ehlanganise izindlu ezahlukene nokuyinto  etuswa ngabaningi. ENingizimu Afrika yiSILO kuphela esivula ukuqala kweSishayamthetho nokulindeleke ukuba sivulwe ekupheleni kukaNhlolanja. Lapha Omdala usuke engakhulumi njengeNkosana kaZulu kepha usuke ngokwegunya elisemthethweni ekhuluma njengeNkosi yesifundazwe esihlanganise izinhlaka ezahlukene.

Singena nje esibhendlela iSILO akuyona imfihlo ukuthi besikhathazekile ngokuhamba kwabantu baso abaningi ngonyaka owedlule nokuze ukufa kwangena eNdlunkulu. 

“Njengoba uma kuhamba abantu bakababa nje, izikhulu zezwe, izinduna izifundiswa, abadala nabancane ngiyathinteka njengeNkosi yenu. Nginxusa ngishweleza kuSimakade ukuthi uma befa bonke ngizoba yiNkosi kabani. Lapha ngisuke ngikhalela uZulu engimaziyo nengingamaziyo kanjalo nabantu bomhlaba,” kusho oNgangezwe Lakhe.

Scroll To Top