Now Reading
Imigubho yeminyaka engama-50 siseSihlalweni
Dark Light

Imigubho yeminyaka engama-50 siseSihlalweni

Kwenzeka konke lokhu aseqalile amalungiselelo okugubha iminyaka engama-50 eSILO siseSihlalweni. Le minyaka yenza iSILO kube yisona esesibuse isikhathi eside ukwedlula iNgonyama uMpande kaSenzangakhona. Sabekwa eSihlalweni sineminyaka engama-23 lapho uBukhosi bukaZulu babulokhu busatshiswa ngamaBhunu ngokuthi bungashatshalaliswa noma yinini. 

Njengomgcini wamasiko nenqubo kaZulu, imisebenzi yeSILO ihlala njalo iwumthombo wobumbano emphakathini nanjengobufakazi obuqandula ikhanda bezimiso zomphakathi, ezihlanganise imiphakathi ngisho izikhathi ziguquka. Ngeqhaza laso kukhulu ukuzwana emasikweni ehlukene kweleNdlovukazi uMthaniya. Sisebenzise isiko ukwenza ubumbano phakathi kwezinhlanga nezinkolo okwehlukene. Kuze kube namhlanje iSILO siphumelele ekuletheni isithunzi eSihlalweni nakubantu baso. 

Cishe kule minyaka engamashumi ama-50 senze isiqinisekiso sokuthi iSihlalo sikaZulu akusona nje kuphela isikhungo sokuqhuba imikhosi kodwa ikakhulukazi yisikhungo sezimiso esinikela ekusebenzeleni umphakathi ezweni, ekuhlanganiseni ngokwenhlalo kanye nasezidingweni zomnotho.

See Also

Khona lapho Omdala njengoyise noyisemkhulu usekhaleni lokuvikela umhlaba kaZulu. Ngonyaka agubha ngayo iminyaka engama-50 eseSihlalweni uHulumeni waseNingizimu Afrika umelwe wukwenza isinqumo ngodaba lokubuyiselwa komhlaba. Kulokhu Omdala usewudwebile umugqa ukuthi umphefumulo (umhlaba) kaZulu awungathintwa, waxwayisa nalabo abanomqomdo wokugila amalumbo.

Scroll To Top