Now Reading
Iyanda imvubelo yamabhuku angelwethunga
Dark Light

Iyanda imvubelo yamabhuku angelwethunga

Kuletha ithemba ukubona ababhali abasebasha bengena ngokugcwele emkhakheni wokubhala amabhuku ngolimi lwesiZulu. Lokhu kuphinde futhi kufakazelwe nayintshisekelo abanayo ekuthuthukiseni ulimi lwebele njengoba sibona selenyuka izinga lezincwadi ezibhalwe ngolimi lwesiZulu zibhalwa ngabantu abaluqonda kahle ulimi okungabanikazi balo. 

Kungafani naphambilini lapho amabhuku ezingane abehunyushwa noma kufundiswe izingane zaboHlanga ngolimi lokucela itiye nokwabe kunqinda amandla ukugqama kwezilimi zaboHlanga. Muva nje kushicilelwe amabhuku uThemba Nenja Yakhe umbhali okunguSifiso Khanyile kanye nethi UMbali Uya EThekwini umbhali okunguThandeka Ngidi. 

Amawele Namajuba umbhali okunguSifiso Oscar Zwelisha “SOZ” Mkhize. Zonke zishicilelwe yiKaMavuso Publishers (Pty) Ltd isebenzisane noMnyango Wezobuciko esifundazweni iKwaZulu-Natal. Ngokusho komshicileli uMnu uBongani Mavuso, amabhuku lawa azoba yingxenye yalawo afundwa ngabafundi eGauteng.

Ekhuluma nelaboHlanga uMkhize ongowokuzalwa eMpangeni eBathenjini uthe: “Ibhuku Amawele Namajuba  ladla umhlanganiso ngowezi-2015. Ngalibhala kusuka ezinganeni zami ezazalwa ngowezi-2014 ezingamawele. 

Ngize ngiyibhala ngangibuka ukuthi lo omunye ompofu ubezitshela ukuthi ungcono kunalona onsundu, njalo banokudelelana. 

Ngize ngiyibhala ngangikhanda isithombe sokuthi izingane zibukele kula majuba ngoba ayazwana. Endabeni uthola ukuthi umzali uzithengele izinja manje ziyaxabana zenza le nto azama ukuyiqeda wabe esethenga amajuba okwathi noma engafani kepha ethanda ukuhamba ndawonye njalo,” kusho uMkhize.

See Also

Echaza ukuthi kungani enqume ukuyibhala ngolwethunga uthe; “Kunezilimi ezazivalelekile. Kuke kwaba nale nto ethi aboHlanga abakwazi ukubhala ngezilimu zabo. Kunencwadi esike yaba khona noma ngingayificanga mina kodwa okuthiwa yayibhalwe ngamaqiniso empilo eyayibhalwe uNyembezi eyavalwa ngoba ifaka izinto ezinjengocansi kodwa othola ukuthi ngempela izingane ziyalwenza ucansi zona lezi ezifundayo. Manje sitshala ukuthi abantu abazithande izilimi zabo, bazibeke phambili, bacikoze ngalo ulimi.” 

Uphethe ngokuthi kumele kungene kubantu ukugqugquzela lolu limi lwethunga. “Ababhali besilungu abalindi ukuthi zize zingene ezikoleni izilimi zabo. Abelungu bayakwazi ukuthi bangene esitolo bathenge izincwadi engathi bathenga igilosa, thina silinda ukuba zingene ezikoleni ukuze zifundwe.”

Scroll To Top