Now Reading
Amakhaya ezinsizwa asaphenduka imizi yemindeni
Dark Light

Amakhaya ezinsizwa asaphenduka imizi yemindeni

Sesakhula isibalo semibhede eyayilinani lamashumi amahlanu ezinkulungwane zababehlala emahositela aseThekwini ngowe-1972. Sadalwa isimo semvelo, ukwanda kwabantu nokunye. Sasibalulwe ucwaningo lwezinhlaka zezenhlalo nezomnotho zasenyunivesithi yaseNatal nababhali uMaasdorp benoHumphreys, bencwadi ebizwa ngokuthi i’From Shantytown to Township’. Lwalwenziwe emiphakathini waselokishini laKwaMashu nelaseMlaza.

Babalula ukuthi ukuza emadolobheni kwakuzoba nomthelela ongemuhle kuHulumeni waKwaZulu, ngokwenhlalo nangokwezomnotho ngowe-1975. Kanti kwakusenemithetho eyayisimamise uhlelo lokuzosebenza emadolobheni kwabesilisa, ababeqhamuka emakhaya, olwalubizwa ngokuthi ‘migrant labour’. Lolo hlelo lwaluthena amandla imindeni yalaba besilisa ukuzobavakashela emahositela.

Bathola ukuthi ukususwa kwemithetho yokuthutheleka kwabantu emadolobheni, kwakuzokwenza uHulumeni waKwaZulu ugqugquzele imindeni yasemakhaya izohlala ngokuhlelekile emahositela nabondli babo. Kugcwale, kube nezingqinamba ekwakhiweni kwezindlu nengqalasizinda ngokuhamba kwesikhathi emadolobheni njengoba sekwenzeka manje. Kanti manje sewucace kwathi bha, umthelela ngokwenhlalo nezomnotho emahositela, emadolobheni, emakhaya, emalokishini nasemijondolo.

Benaba bethi, emahositela kwakungahlali njena abesilisa. Ngicabanga ukuthi babeqonde ukuthi kwakuhlala abesilisa ababengamadoda, obaba nomalume ababehloniphekile, ababegcagcelwe nababeganiwe nababenemindeni emakhaya. Siyakhumbula ukuthi babengayigqize qakala ukuba nemizi emalokishini. Babekholwa ukuthi yayizobenza izigebengu nemibhunguka. 

Ekubeni njengamanje ubugebengu sebagqama emahositela nasemakhaya. Abanye ababehlala emahositela bancamela ukuzakhela imijondolo zonke izindawo.

Kwasekucaca ukuthi amahositela ayezohamba aphelelwe isikhathi. Ingani kwakuzobe sekugcwele amakhosikazi nezingane emahositela belindele intuthuko nokunye, kungasebona abesilisa kuphela. 

Bathi kwakuzokwenza kube nesidingo sezinhlelo zokwakhiwa kabusha nokulungiswa kwamahositela, ukuhlaliswa kwemindeni emahositela. Siyakhumbula sibona ukuqala kokugcwala kwabesifazane nezingane emahositela aKwaZulu, aseGoli nawaseKapa kusukela ngowe-1987 kuze kube manje. Kwaba njengamagama enkehli kubabhali bencwadi iFrom Shantytown to Township, ngocwaningo olwalwenziwe kusukela eMkhumbane, eCator Manor KwaKito, ngowe-1958 kuze kufike emalokishini aseThekwini, nangakoPinetown, koDassenhoek olwaphela ngowe-1973.

Sabonakala siphinda sikhula leso sibalo emahositela. Sasesidalwa ukwanda kwabantu emadolobheni, ukwakhiwa kwemijondolo, ukwakhiwa kwehositela iSulabasha ewumakhelwane nehositela laKwaMashu. Phela iSulabasha lena yayakhelwe izisebenzi zakwaMagenqe kusukela ngowe-1980.

Kwabhidlizwa izindlu ezindala kwakhiwa ezintsha ngaphakathi emahositela kusukela ngowezi-2000. Phambilini ngangibalule ukuthi ezinye zezitezi babethi izitezi zikwaMakhaye, besho ongasekho uDumisani Makhaye, owayenguMphathiswa Wezezindlu Nokuhlaliswa Kwabantu kuHulumeni waKwaZulu-Natal ngowezi-2000.

Kwaphinda kwabhidlizwa izindlu ezazingamadabuli ngasemgwaqeni uMusa, ehositela KwaMashu, ngasemathuneni amaNdiya ngakulayini wesitimela ohlangothini lwako-14 emadabulini asemgwaqeni uMalandela ngowezi-2018. Kwakhiwa izitezi ezine ezamumatha isibalo esithe xaxa. Manje sekuhlala imindeni okungabesifazane nezingane ngokuhlelekile.  

ENingizimu Afrika kwakhiwa izakhiwo ezazingafani nezakhiwo ezazakhiwe ezanda kuhlaliswa abesilisa amahositela. Kwakhiwa izitezi nezindlu esingazifanisa nezinamagumbi amane zasemalokishini. Kwakuhloswe ukubanika isithunzi ukwakhiwa kabusha nokuvuselelwa kwezakhiwo abahlala emahositela. Kwakuqinisekisa ukuthi kwakuvele kuhleliwe kudala ukwakhiwa kabusha kwamahositela, kwezindlu njengoba sekwenzeka.

Izakhiwo zazizovuselelwa ngenxa yesimo semvelo nobudala. Isimo sokuqala sisibonile ukuthi sidalwe yimvelo, okuwukungazinzi kwenhlabathi, egudlukayo kancane nenyakazayo buthule ikakhulukazi uma kunezimvula ezinkulu. Kubonakala ngezindlu ezingenhla komgwaqo kanye nezingezansi komgwaqo sezilingana, sezingasekho lezo okwehlelayo uma ungena emagcekeni azo.

See Also

Njengasehositela laKwaMashu okwakunezindlela zokuhamba abezinyawo ezazikhonkwe ngosimende eduzane nezindlu zokulala. Zazibonakala kahle kusukela ngowe-1958 kuya kowe-1986. Azisabonakali, sekwaba yinhlabathi ngenxa yemvula. Kwabanokuvuleka kwezindonga zezindlu zasemahositela nasemalokishini.

Okwesibili izakhiwo esezindala eseziphelelwe isikhathi nezinga lobunjalo bazo. Ukunganakekelwa kahle kwezindlu ngabahlala kuzona. Ukwanda kwesibalo semijondolo nezabantu.

Kwezinye zezindonga zezakhiwo kubonakala ngaphakathi uma kukhanya nangenkathi begeza, bechama, bezikhulula indle. Njengasemathoyilethini ezindlu ezibizwa ngoTwo Room ezingasekhoneni lomgwaqo uQueen Nandi Drive uM45 noMalandela uM21. Emakhasini adlule sike sathi fahla ngethoyilethi lakwababa uZulu, kwa-F427 emgwaqeni uKhuluse KwaMashu, eliyisimo esifananyo.

Phambilini sabhala ngamahositela ngesihloko esithi “Kwakusenokuthula, kwakungasabeki kusabizwa ngokuthi isezimpohlweni”. Kwakunethemba lokuthi kwakuzozotha, kungacekelwa uma sekuhlalwa njengemindeni ezindlini ezintsha emahositela. Njengamanje sekuwumlando ukuthi kwacekelwa phansi amahhovisi esiteshi iThembalihle elokishini KwaMashu ngowezi-2020. Kwabanezindleko kwababesebenzisa izitimela ngokwezinga lemali futhi ziyatholakala nasebusuku.

Sekwabawumlando, mzukwane ngithi lwalulukhulu luza lunyelela. Ngababonisa abaphathi baseThembalihle nezisebenzi ngowezi-2018. Ngabacebisa ukuba benze imihlangano embalwa emahositela nasemiphakathini yonkana ukuze kugwemeke osomathuba nomonakalo. Okubuhlungu bakhetha ukwenza umhlangano owawuhambisana nemincintiswano, owawusesiteshini iBerea, bangawenza KwaMashu. Sengakhetha ukuthula yize kungafanele.

Scroll To Top